Son Buit

Les notícies sobre el procés de configuració d’aquesta propietat són escasses. De fet, la línia evolutiva contínua comença el 12 de desembre de 1714, quan Joan Moll, Boter, rebia títol nou sobre una peça de terra d’unes 4 quarterades que confrontava amb terres de Miquel Moll, Vinagre, el rafal de la Bonanova —dels pares carmelitans—,Continua llegint “Son Buit”

Son Palerm

L’origen d’aquest rafal es troba en la possessió de Son Vic, situada a darrere el castell de Bellver, que fou establida el 1604, donant lloc a multitud de propietats. Prengué el seu nom del picapedrer Antoni Palerm. Amb instrument de 24 d’octubre de 1639 atorgat davant el notari Joan Baptista Mir, el prevere Antoni GinardContinua llegint “Son Palerm”

Son Tous

Son Tou, Can Billon La propietat té l’origen en una peça de terra d’unes 8 quarterades i mitja procedent de Son Vic que Nicolau Tou adquirí amb acta de 3 de setembre de 1656 signada en poder del notari Joan Pont, com a curador de l’herència de Jaume Rossinyol. Prengué nom de les famílies TouContinua llegint “Son Tous”

Son Vatlori

Com altres propietats de la zona, sorgí de l’establiment de Son Tous. El 20 de febrer de 1774, Josep Deyà Maura establí a Jaume Espases Pasqual —fill de Miquel i de Joana— una peça de terra d’1 quarterada i mitja que comprenia cases i aljub, imposant un cens reservatiu de 13 lliures. Confrontava amb terresContinua llegint “Son Vatlori”

Can Estella

Cal Capellà La propietat té l’origen en el rafal de Son Tous, el qual, a la segona meitat del segle XVIII, pertanyia al prevere Josep Deyà Maura, doctor en teologia, beneficiat de la Seu i receptor i tresorer del Sant Ofici. Entre 1769-74, establí algunes porcions i donà lloc a propietats com ara Can EstellaContinua llegint “Can Estella”

Can Salí

L’Hort Nou, Son Touet La propietat es formà amb la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Son Tous, el qual, a la segona meitat del segle XVIII, pertanyia al prevere Josep Deyà Maura, doctor en teologia, beneficiat de la Seu i receptor i tresorer del Sant Ofici. Entre 1769-74, establí algunesContinua llegint “Can Salí”

Son Ventet

Son Ventó, Son Romaní El seu origen es troba en la divisió que de Son Vent feren els germans Josep i Caterina Ramis Tortella, adjudicant-se aquesta la propietat en qüestió, que prengué per nom Son Ventet. El 28 de maig de 1843, José Mir Ferrer i Bartolomé Mulet Ramis signaren acta de permuta davant elContinua llegint “Son Ventet”

Son Vent

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra de mitja quarterada i mig quartó que Francesc Gual Desmur —posseïdor de la capellania o benefici fundat a l’església de Sant Nicolau de Portopí— establí a Joan Sureda Villalonga amb instrument de 7 de març de 1700 atorgat en poder de Joan Servera, notariContinua llegint “Son Vent”

Ca les Rafeletes

La propietat es formà amb la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Portopí que adquirí el botiguer —o jornaler— Rafael Abraham Oliver. El topònim sembla fer referència al diminutiu plural del nom propi Rafela, però en desconeixem l’origen. La primera peça de terra la comprà a Sebastián Morro Ferrer mitjançant escripturaContinua llegint “Ca les Rafeletes”

Son Catel·lo

Lo Astillero, Can Cera Inicialment, la propietat fou coneguda amb el nom de lo Astillero, ja que els seus orígens es troben en la sol·licitud que Josep Cardona Mayol feu al Reial Patrimoni perquè se li establís un tros de terra a devora la costa per a construir vaixells. A la instància remesa a l’autoritat,Continua llegint “Son Catel·lo”