Son Vic

Rafal Falcó Fins al segle XVI, fou denominat el Rafal Falcó. Prengué el seu nom de Bartomeu Vich, àlies Totxo, qui en fou propietari poc temps. Les notícies més antigues que hem pogut documentar es remunten al 28 de desembre de 1403, quan Felip Térmens, davant el notari Nicolau Castellar, vengué a Gregori Burgues Fortesa,Continua llegint “Son Vic”

Son Sèmola

Son Estada, Àustria Aquesta propietat, que fins al segle XVIII fou denominada Son Estada, procedeix de la possessió de Son Vic. Se situa al lloc de la Bonanova, entre Can Porreres, Ca les Rafeles, Ca Mestre Nofre, Can Catany, Can Billon i Son Palerm. Prengué nom del cirurgià Joan Estada. Amb instrument de 23 deContinua llegint “Son Sèmola”

Ca la Marquesa

Son Gual La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents de l’antic rafal de la Bonanova. Prengué nom de la marquesa de Solleric, Magdalena Gual Barco. El 23 de setembre de 1790, Magdalena Gual Barco, marquesa viuda de Solleric, comprà a Francesc Coll dues peces de terra que sumaven unaContinua llegint “Ca la Marquesa”

Can Mates

La propietat té l’origen en el rafal de la Bonanova. Prengué nom de la família Abraham, àlies Mates. El 1785, els pares carmelitans iniciaren l’establiment del rafal, donant lloc al naixement de noves propietats, com ara Can Mates. Un dels compradors fou Rafel Abraham Monserrat, Mates, qui, el 10 de juliol d’aquell any, adquirí unaContinua llegint “Can Mates”

La Bonanova

Aquest antic rafal prengué el seu nom de l’ermita que es construí als seus terrenys al començament del segle XVII. El seu artífex fou el prevere Antoni Mayol, comanador de la Casa Hospital de Sant Antoni, qui aixecà una capella dedicada a la Mare de Déu sobre una peça de terra de 4 quarterades procedentContinua llegint “La Bonanova”

La Cova

La Cova d’en Castelló, Can Roca El seu origen es troba en una peça de terra de 9 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al conrador Bernat Calafat mitjançant instrument de 30 de juliol de 1619 atorgat en poder del notari Pere Femenia, imposant un cens reservatiu de 25 lliures anuals. ConfrontavaContinua llegint “La Cova”

El Retiro

Aquesta propietat sorgí a les acaballes del segle XVIII, quan els frares carmelitans establiren el rafal de la Bonanova. El topònim sembla fer referència al seu caràcter de residència d’esbarjo. De fet, és en aquella època quan comencen a construir-se a Son Vic i al Terreno les primeres cases destinades al descans i entreteniment deContinua llegint “El Retiro”

Son Buit

Les notícies sobre el procés de configuració d’aquesta propietat són escasses. De fet, la línia evolutiva contínua comença el 12 de desembre de 1714, quan Joan Moll, Boter, rebia títol nou sobre una peça de terra d’unes 4 quarterades que confrontava amb terres de Miquel Moll, Vinagre, el rafal de la Bonanova —dels pares carmelitans—,Continua llegint “Son Buit”

Son Palerm

L’origen d’aquest rafal es troba en la possessió de Son Vic, situada a darrere el castell de Bellver, que fou establida el 1604, donant lloc a multitud de propietats. Prengué el seu nom del picapedrer Antoni Palerm. Amb instrument de 24 d’octubre de 1639 atorgat davant el notari Joan Baptista Mir, el prevere Antoni GinardContinua llegint “Son Palerm”

Son Tous

Son Tou, Can Billon La propietat té l’origen en una peça de terra d’unes 8 quarterades i mitja procedent de Son Vic que Nicolau Tou adquirí amb acta de 3 de setembre de 1656 signada en poder del notari Joan Pont, com a curador de l’herència de Jaume Rossinyol. Prengué nom de les famílies TouContinua llegint “Son Tous”