Son Ventet

Son Ventó, Son Romaní El seu origen es troba en la divisió que de Son Vent feren els germans Josep i Caterina Ramis Tortella, adjudicant-se aquesta la propietat en qüestió, que prengué per nom Son Ventet. El 28 de maig de 1843, José Mir Ferrer i Bartolomé Mulet Ramis signaren acta de permuta davant elContinua llegint “Son Ventet”

Son Vent

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra de mitja quarterada i mig quartó que Francesc Gual Desmur —posseïdor de la capellania o benefici fundat a l’església de Sant Nicolau de Portopí— establí a Joan Sureda Villalonga amb instrument de 7 de març de 1700 atorgat en poder de Joan Servera, notariContinua llegint “Son Vent”

Ca les Rafeletes

La propietat es formà amb la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Portopí que adquirí el botiguer —o jornaler— Rafael Abraham Oliver. El topònim sembla fer referència al diminutiu plural del nom propi Rafela, però en desconeixem l’origen. La primera peça de terra la comprà a Sebastián Morro Ferrer mitjançant escripturaContinua llegint “Ca les Rafeletes”

Portopí

Sant Nicolau, Can Morro Tota aquesta zona prengué el seu nom del port de Portopí, que ja es documenta amb el nom actual llatinitzat a la crònica de la croada pisano-catalana (1113-15) de Ramon Berenguer III, el Liber Maiolichinus: «adeunt portum de nomine Pini», la qual cosa fa pensar que el topònim Portopí és preislàmic.Continua llegint “Portopí”

Son Catel·lo

Lo Astillero, Can Cera Inicialment, la propietat fou coneguda amb el nom de lo Astillero, ja que els seus orígens es troben en la sol·licitud que Josep Cardona Mayol feu al Reial Patrimoni perquè se li establís un tros de terra a devora la costa per a construir vaixells. A la instància remesa a l’autoritat,Continua llegint “Son Catel·lo”

El Corb Marí

L’origen de la propietat es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni tenia a la falda rasa de Bellver i que començaren a esser establits en el segle XVIII. Prengué el seu nom d’un escull que hi havia a la caleta del Mal Pas. Amb instrument de 5 de juny de 1785 atorgat davantContinua llegint “El Corb Marí”