Son Serra

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre el camí de Puigpunyent, l’Hostalot o el rafal de Ca na Vinagre, Son Caulelles, Son Pacs, Son Quint i Son Peretó. Es formà mitjançant la unió de dues vinyes contigües que la família Descós adquirí en el segle XV. Prengué nom del doctor en drets HugoContinua llegint “Son Serra”

El Molí d’en Semoler

Les notícies més antigues que en tenim són de mitjan segle XIX, quan Catalina Roca Pujol l’heretà del seu espòs, Miguel Antich Marcó. Es tractava del quart dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segle XVIIIContinua llegint “El Molí d’en Semoler”

El Molí d’en Salom

Les notícies més antigues que en tenim són de mitjan segle XIX, quan pertanyia al moliner Antonio Bonet Bosch. Molt probablement, es tractava del primer o segon dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segle XVIIIContinua llegint “El Molí d’en Salom”

El Camp d’en Serralta

La propietat se situava a devora les murades de la ciutat. Prengué nom de la família Serralta, qui en fou propietària durant la segona meitat del segle XVI. Les notícies més antigues que en tenim són del 23 de juny de 1547, quan Francesc Riera vengué la propietat a Francesc Serralta, qui n’apareix com aContinua llegint “El Camp d’en Serralta”

Son Sèmola

Son Estada, Àustria Aquesta propietat, que fins al segle XVIII fou denominada Son Estada, procedeix de la possessió de Son Vic. Se situa al lloc de la Bonanova, entre Can Porreres, Ca les Rafeles, Ca Mestre Nofre, Can Catany, Can Billon i Son Palerm. Prengué nom del cirurgià Joan Estada. Amb instrument de 23 deContinua llegint “Son Sèmola”

Can Salí

L’Hort Nou, Son Touet La propietat es formà amb la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Son Tous, el qual, a la segona meitat del segle XVIII, pertanyia al prevere Josep Deyà Maura, doctor en teologia, beneficiat de la Seu i receptor i tresorer del Sant Ofici. Entre 1769-74, establí algunesContinua llegint “Can Salí”

Portopí

Sant Nicolau, Can Morro Tota aquesta zona prengué el seu nom del port de Portopí, que ja es documenta amb el nom actual llatinitzat a la crònica de la croada pisano-catalana (1113-15) de Ramon Berenguer III, el Liber Maiolichinus: «adeunt portum de nomine Pini», la qual cosa fa pensar que el topònim Portopí és preislàmic.Continua llegint “Portopí”

Santa Eulàlia

El topònim de Santa Eulàlia ja apareix citat al Llibre del Repartiment de Mallorca, de l’any 1232: «Aquestes són les alqueries les quals los hòmens de Gerona del Senyor Rey reeberen en lo terme de la ciutat. Rahal Aliub bi Santa Eulàlia ii jo[vades] […] Aquestes són les alqueries les quals los hòmens de CaldesContinua llegint “Santa Eulàlia”

Son Sureda

Son Suredeta La propietat es formà mitjançant la unió de dues alqueries àrabs denominades Albusadech i Algost i d’altres terres contigües, vinculades des del segle XV a la família Thomàs, qui fou succeïda pels Sureda Thomàs, de qui prengué nom. Pel que fa al topònim de Son Suredeta, cal assenyalar que l’ús del diminutiu perContinua llegint “Son Sureda”

Son Berga

Son Sunyer La propietat prengué el seu nom de la família Berga, qui només la posseí durant alguns anys del primer terç del segle XVI. Les referències més antigues es remunten al 13 de gener de 1518, quan Bernat Berga capbrevà la possessió, declarant que era tenguda sots alou propi i a 20è de lluïsmeContinua llegint “Son Berga”