Establiment de Son Sabater

Gabriel Sabater Bosch inicià l’establiment de la propietat el primer de març de 1851. Els compradors adquirien els trasts per via d’emfiteusi, és a dir, pagaven un preu d’entrada i sobre la resta es creava un cens reservatiu pagador el primer de març. En aquesta relació incloem també segregacions fetes amb posterioritat al procés principalContinua llegint “Establiment de Son Sabater”

Establiment del Jonquet

En el decenni de 1870, s’inicià el procés d’establiment de la part del Jonquet situada entre el Salt del Ca i el torrent de Sant Magí. Sembla que les terres localitzades entre el torrent i l’arraval de Santa Caterina havien estat venudes amb anterioritat. L’establiment es feu a partir del Plan general de ensanche delContinua llegint “Establiment del Jonquet”

Portopí

Sant Nicolau, Can Morro Tota aquesta zona prengué el seu nom del port de Portopí, que ja es documenta amb el nom actual llatinitzat a la crònica de la croada pisano-catalana (1113-15) de Ramon Berenguer III, el Liber Maiolichinus: «adeunt portum de nomine Pini», la qual cosa fa pensar que el topònim Portopí és preislàmic.Continua llegint “Portopí”

Son Catel·lo

Lo Astillero, Can Cera Inicialment, la propietat fou coneguda amb el nom de lo Astillero, ja que els seus orígens es troben en la sol·licitud que Josep Cardona Mayol feu al Reial Patrimoni perquè se li establís un tros de terra a devora la costa per a construir vaixells. A la instància remesa a l’autoritat,Continua llegint “Son Catel·lo”

El Corb Marí

L’origen de la propietat es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni tenia a la falda rasa de Bellver i que començaren a esser establits en el segle XVIII. Prengué el seu nom d’un escull que hi havia a la caleta del Mal Pas. Amb instrument de 5 de juny de 1785 atorgat davantContinua llegint “El Corb Marí”

El Terreno

Can Rubert, Natzaret Té l’origen en els terrenys de reialenc que s’estenien al llarg del pla del castell de Bellver i que començaren a esser establits en el segle XVIII. Aleshores, eren coneguts amb la denominació castellana de «terreno del Real Patrimonio», donant nom a la propietat que aquí ens ocupa. El 8 d’agost deContinua llegint “El Terreno”

Son Catlaret

Can Vilella Com moltes altres propietats de la zona, el seu origen es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni posseïa a la badia de Palma. Ambdues denominacions procedeixen de dos propietaris: Cristòfol Vilella Amengual i Maria Josepa Descallar Despuig. El 8 de març de 1777, l’administrador del Reial Patrimoni establí al pintor iContinua llegint “Son Catlaret”

Son Sabater

Cal Senyor Biel L’origen de la propietat es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni tenia a la badia de Palma. Prengué nom del cirurgià Gabriel Sabater Carbonell. Amb instrument de 28 de juny de 1803 atorgat a l’escrivania de Cartes Reials, José Jáudenes Nebot —com a intendent de l’exèrcit i regne de Mallorca—Continua llegint “Son Sabater”

El Canyaret

La propietat procedia del rafal de l’Aigua Dolça i era fruit d’una permuta que Bartolomé Femenía Cruellas i Tomàs Quint Zaforteza Dameto signaren el 7 de setembre de 1852 davant Antoni Perelló, notari del Reial Patrimoni. El primer entregà al segon unes cases situades al lloc del Cos de la vila de Manacor i aContinua llegint “El Canyaret”

L’Aigua Dolça

la Torre d’en Carròs La propietat se situava entre el camí de Portopí, les garrigues del castell de Bellver i la vorera de la mar. L’origen es remunta al darrer terç del segle XVI, quan se segregà de Son Armadans. Atesa la seva proximitat al lloc on antigament es trobava la torre d’en Carròs, inicialmentContinua llegint “L’Aigua Dolça”