Son Bosquet

Cal Patró Torres, Les Cases Noves La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Santiscle, Son Moix Negre, Son Eriçó, Son Togoretes i el camí de Puigpunyent. Prengué nom de la família Bosch i del patró Bartomeu Torres, els quals en foren propietaris entre els segles XVI-XVIII i durant el primer terç delContinua llegint “Son Bosquet”

Son Moix Negre

La propietat se situava al lloc del Vinyet, a la part de la Muntanya, entre el camí de Puigpunyent, el carreró del Rei, Son Santiscle, Son Bosquet, Son Eriçó, Son Calafat i Son Cotoner. Prengué nom de la família Moix, els successors de la qual en foren propietaris fins ben entrat el segle XX. LesContinua llegint “Son Moix Negre”

Son Calafat

Aquest rafal existí com a propietat independent fins al primer terç del segle XVIII, quan fou agregat a Son Cotoner. Prengué nom del notari Joan Calafat, qui en fou propietari durant gairebé 40 anys. Les notícies més antigues que en tenim són del 1526, quan Francesc Olesa adquirí la propietat del capítol de la SeuContinua llegint “Son Calafat”

Son Cotoner

Son Cotoner del Vinyet La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Ca l’Eriçó, la Sínia d’en Gil, Ca Dona Aina, Son Maçanet, el camí de Puigpunyent i Son Moix Negre. Es formà mitjançant l’agregació de tres rafals que Bernat Cotoner Tomàs adquirí entre 1528-47. Prengué nom de la família Cotoner, qui en fouContinua llegint “Son Cotoner”

Son Maçanet

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre el camí de Puigpunyent, Son Gual i Son Cotoner. Es formà mitjançant la unió de tres peces de terra tengudes sots alous diferents. Prengué nom de la família Massanet, qui en fou propietària durant bona part del segle XVII. Les notícies més antigues que en tenimContinua llegint “Son Maçanet”

El Fortí

La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents del rafal de Son Gual. Se situava devora la fortificació de la porta del Sitjar, de la qual prengué nom. El 7 d’abril de 1667 Pere Gil i la seva dona, Margarita Palmer, establiren a Jaume Planes (fill d’Antoni, «dit de SonContinua llegint “El Fortí”

Son Gual

La Sínia d’en Gil, el Fortí La propietat se situava entre el Tirador, el camí de Puigpunyent, el torrent de la Riera i la fortificació del Sitjar. Prengué nom, successivament, del metge Joanot Gual, del conrador Pere Gil i de la fortificació exterior construïda dins terrenys de la propietat. Les notícies més antigues que enContinua llegint “Son Gual”

El Tirador

Les notícies més antigues que en tenim són del març de 1323, quan el Col·legi dels Honorables Paraires l’adquirí de Bernat Berga, qui actuava com a administrador de l’heretat d’Andreu Cuba, fill i hereu de Guillem Cuba. El nom deriva de tirar (‘estirar’), car en aquest lloc s’estiraven els draps de llana un cop netejatsContinua llegint “El Tirador”

La Riera Vella

La propietat sorgí al final del segle XVI, quan l’antic curs del torrent de la Riera fou desviat aprofitant el disseny de la nova murada de la ciutat. El 12 de maig de 1595 el procurador reial establí al botiguer Pere Mora el terreny que es trobava «a la part dels tints de M.ᵒ GomilaContinua llegint “La Riera Vella”

Els Tints

Ben a prop de les murades, entre la Riera i el camí de la Real, es trobaven els tints. La naturalesa d’aquesta activitat industrial requeria que els obradors se situassin enfora de la ciutat i al costat d’un torrent on evacuar l’aigua emprada i saturada dels productes tintoris. La construcció del cinquè recinte murari ocasionàContinua llegint “Els Tints”