Son Cloquell i la Taverneta de Jesús

El Rafal, la Vinya, Son Oliver, Cal Jutge La propietat estava formada per un rafal i una pertinença seva que antigament havia estat vinya separada d’aquell pel camí del Cementeri. Ocupava una extensa àrea entre el convent de Jesús, Ca Dona Aina, el torrent de la Riera, Son Valentí, Son Tril·lo, Ca l’Ardiaca, el CampContinua llegint “Son Cloquell i la Taverneta de Jesús”

Son Vatlori

La propietat se situava entre el camí de Jesús, el pinar del convent de Jesús, Son Borràs i Can Veta. Es formà mitjançant la unió d’una vinya i d’un camp. Prengué nom del notari Jeroni Vallori, qui en fou propietari a la primera meitat del segle XVI. Les primeres notícies que tenim de la vinyaContinua llegint “Son Vatlori”

Can Veta

Ca n’Apol·lònia La propietat se situava devora el camí d’Esporles, entre Son Vatlori i Son Borràs. Ambdós topònims els trobam documentats per primera vegada a les darreries del segle XVIII, però en desconeixem l’origen. Les notícies més antigues que en tenim són del 15 de juny de 1539, quan el notari Antoni Tries establí laContinua llegint “Can Veta”

Son Vida

La propietat, una de les més extenses i importants del vessant palmesà de la serra de na Burguesa, se situa a la part de la Muntanya, entre Son Cotoner (Puigpunyent), Valldurgent (Calvià), Bendinat (Calvià), Santa Eulàlia, Son Muntaner i Son Quint. Pren nom de la família Vida, qui reuní en aquesta zona un conjunt destacatContinua llegint “Son Vida”

Son Palmer

Son Vic La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Cigala i el camí de la Vileta. Molt probablement, el seu nom principal és un antropotopònim que fa referència a la família Palmer, però en desconeixem l’origen. Quant a la denominació de Son Vic, la pren de la família Vich de Superna, quiContinua llegint “Son Palmer”

Son Dameto

Les Vinyes, Les Torres, Les Dues Torres La propietat es formà mitjançant la unió de quatre vinyes que els Bartomeu, nissaga de rics mercaders, adquiriren a la part de la Muntanya. Prengué nom de la família Dameto, qui en fou propietària en els segles XVI-XVII. La denominació de les Vinyes fa referència al conreu aContinua llegint “Son Dameto”

Can Vell

Son Vell, Bellver, Bellveure La propietat té l’origen en la possessió de Son Vic. Prengué nom de Gabriel Alemany, àlies Vell. Les denominacions de Bellver i Bellveure, documentades en els segles XVII-XVIII, fan referència, molt probablement, a la bellesa que mostrava l’entorn en aquell temps. Les primeres notícies que en tenim són del 27 d’abrilContinua llegint “Can Vell”

Son Vic

Rafal Falcó Fins al segle XVI, fou denominat el Rafal Falcó. Prengué el seu nom de Bartomeu Vich, àlies Totxo, qui en fou propietari poc temps. Les notícies més antigues que hem pogut documentar es remunten al 28 de desembre de 1403, quan Felip Térmens, davant el notari Nicolau Castellar, vengué a Gregori Burgues Fortesa,Continua llegint “Son Vic”

Son Vatlori

Com altres propietats de la zona, sorgí de l’establiment de Son Tous. El 20 de febrer de 1774, Josep Deyà Maura establí a Jaume Espases Pasqual —fill de Miquel i de Joana— una peça de terra d’1 quarterada i mitja que comprenia cases i aljub, imposant un cens reservatiu de 13 lliures. Confrontava amb terresContinua llegint “Son Vatlori”

Son Ventet

Son Ventó, Son Romaní El seu origen es troba en la divisió que de Son Vent feren els germans Josep i Caterina Ramis Tortella, adjudicant-se aquesta la propietat en qüestió, que prengué per nom Son Ventet. El 28 de maig de 1843, José Mir Ferrer i Bartolomé Mulet Ramis signaren acta de permuta davant elContinua llegint “Son Ventet”