Son Vida

La propietat, una de les més extenses i importants del vessant palmesà de la serra de na Burguesa, se situa a la part de la Muntanya, entre Son Cotoner (Puigpunyent), Valldurgent (Calvià), Bendinat (Calvià), Santa Eulàlia, Son Muntaner i Son Quint. Pren nom de la família Vida, qui reuní en aquesta zona un conjunt destacatContinua llegint “Son Vida”

Son Palmer

Son Vic La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Cigala i el camí de la Vileta. Molt probablement, el seu nom principal és un antropotopònim que fa referència a la família Palmer, però en desconeixem l’origen. Quant a la denominació de Son Vic, la pren de la família Vich de Superna, quiContinua llegint “Son Palmer”

Son Dameto

Les Vinyes, Les Torres, Les Dues Torres La propietat es formà mitjançant la unió de quatre vinyes que els Bartomeu, nissaga de rics mercaders, adquiriren a la part de la Muntanya. Prengué nom de la família Dameto, qui en fou propietària en els segles XVI-XVII. La denominació de les Vinyes fa referència al conreu aContinua llegint “Son Dameto”

Can Vell

Son Vell, Bellver, Bellveure La propietat té l’origen en la possessió de Son Vic. Prengué nom de Gabriel Alemany, àlies Vell. Les denominacions de Bellver i Bellveure, documentades en els segles XVII-XVIII, fan referència, molt probablement, a la bellesa que mostrava l’entorn en aquell temps. Les primeres notícies que en tenim són del 27 d’abrilContinua llegint “Can Vell”

Son Vic

Rafal Falcó Fins al segle XVI, fou denominat el Rafal Falcó. Prengué el seu nom de Bartomeu Vich, àlies Totxo, qui en fou propietari poc temps. Les notícies més antigues que hem pogut documentar es remunten al 28 de desembre de 1403, quan Felip Térmens, davant el notari Nicolau Castellar, vengué a Gregori Burgues Fortesa,Continua llegint “Son Vic”

Son Vatlori

Com altres propietats de la zona, sorgí de l’establiment de Son Tous. El 20 de febrer de 1774, Josep Deyà Maura establí a Jaume Espases Pasqual —fill de Miquel i de Joana— una peça de terra d’1 quarterada i mitja que comprenia cases i aljub, imposant un cens reservatiu de 13 lliures. Confrontava amb terresContinua llegint “Son Vatlori”

Son Ventet

Son Ventó, Son Romaní El seu origen es troba en la divisió que de Son Vent feren els germans Josep i Caterina Ramis Tortella, adjudicant-se aquesta la propietat en qüestió, que prengué per nom Son Ventet. El 28 de maig de 1843, José Mir Ferrer i Bartolomé Mulet Ramis signaren acta de permuta davant elContinua llegint “Son Ventet”

Son Vent

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra de mitja quarterada i mig quartó que Francesc Gual Desmur —posseïdor de la capellania o benefici fundat a l’església de Sant Nicolau de Portopí— establí a Joan Sureda Villalonga amb instrument de 7 de març de 1700 atorgat en poder de Joan Servera, notariContinua llegint “Son Vent”

Son Catlaret

Can Vilella Com moltes altres propietats de la zona, el seu origen es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni posseïa a la badia de Palma. Ambdues denominacions procedeixen de dos propietaris: Cristòfol Vilella Amengual i Maria Josepa Descallar Despuig. El 8 de març de 1777, l’administrador del Reial Patrimoni establí al pintor iContinua llegint “Son Catlaret”