La Comuna

Com explicam a la presentació del web, al capítol Desintegració de la possessió de Son Vic, quan Jaume Rossinyol establí (1604) el domini útil de la propietat, concedí als nous emfiteutes una zona comuna on podien proveir-se de diferents productes naturals, especialment la llenya, i pasturar els ramats que la reduïda dimensió de les sevesContinua llegint “La Comuna”

L’Ermita

Son Genestar La propietat es formà mitjançant l’agregació de quatre peces de terra, de les quals una era el rafal pròpiament dit Son Genestar i les altres tres procedien de Son Batle i Son Toells. Al seu torn, Son Genestar tenia l’origen en una peça de terra que el conrador Antoni Tou adquirí de JaumeContinua llegint “L’Ermita”

Son Batle

La propietat té l’origen en una peça de terra procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí als germans Antoni i Arnau Tou amb instrument de 21 de març de 1604 autoritzat pel notari Andreu Caselles. Prengué nom del notari Domingo Balle, qui l’adquirí el 1620. El 18 d’octubre de 1616, els germans Tou esContinua llegint “Son Batle”

Son Mateu

Son Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí el cirurgià Mateu Estada, de qui prengué nom. La primera la comprà el 17 d’octubre de 1677 a Bartomeu Mora, Esperança Cañellas Cortey, Joana Cañellas Mora i Elisabet Cañellas Palmer, hereus de Joana Calafell Cañellas.Continua llegint “Son Mateu”

Son Touet

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra i garriga d’unes 2 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí a Montserrat Amengual amb escriptura de 24 d’abril de 1621 autoritzada pel notari Pere Femenia. Prengué nom de la família Tou, qui en fou propietària fins a mitjan segle XIX (ARM,Continua llegint “Son Touet”

Son Coll

La propietat prengué nom del negociant Francesc Coll, qui la formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí en dues compres el mes d’abril de 1744. La primera compra la realitzà dia 10 al conrador Guillem Abrines Palou, per preu de 162 lliures, davant el notari Vicenç Colom.Continua llegint “Son Coll”

Son Matet

Son Pellisseret La propietat procedeix de la possessió de Son Vic. Les notícies més antigues que en tenim són del 4 de febrer de 1635, quan Antoni Janer i la seva esposa, Maria Anna, l’establiren al conrador Miquel Moll amb acta signada davant el notari Joan Baptista Mir. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi,Continua llegint “Son Matet”

Son Llodrà

Can Fornari, Can Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que el conrador Miquel Femenia adquirí el 1604 i el 1620. Prengué nom de tres propietaris: Antoni Llodrà Femenia, Josep Fornari Llabrés i Miguel Estade Sabater. Amb instrument de 17 de febrer de 1604 atorgatContinua llegint “Son Llodrà”

Can Abrines

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra de 17 quarterades i 9 sous procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al forner Gabriel Fluxà el 21 de març de 1604. Confrontava amb la vorera de la mar, terres de Pere Palmer i terres i conradissos de Son Vic. Prengué nomContinua llegint “Can Abrines”

Son Boter

Com altres propietats procedents dels establiments de l’antiga possessió de Son Vic, el rafal de Son Boter es formà mitjançant la unió de diverses peces de terra, en aquest cas adquirides per la família Moll, de malnom Boter. L’11 de juny de 1642, Bartomeu Moll comprà una peça de terra de 2 quarterades, per preuContinua llegint “Son Boter”