El Terreno

Can Rubert, Natzaret Té l’origen en els terrenys de reialenc que s’estenien al llarg del pla del castell de Bellver i que començaren a esser establits en el segle XVIII. Aleshores, eren coneguts amb la denominació castellana de «terreno del Real Patrimonio», donant nom a la propietat que aquí ens ocupa. El 8 d’agost deContinua llegint “El Terreno”

Son Catlaret

Can Vilella Com moltes altres propietats de la zona, el seu origen es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni posseïa a la badia de Palma. Ambdues denominacions procedeixen de dos propietaris: Cristòfol Vilella Amengual i Maria Josepa Descallar Despuig. El 8 de març de 1777, l’administrador del Reial Patrimoni establí al pintor iContinua llegint “Son Catlaret”

Son Sabater

Cal Senyor Biel L’origen de la propietat es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni tenia a la badia de Palma. Prengué nom del cirurgià Gabriel Sabater Carbonell. Amb instrument de 28 de juny de 1803 atorgat a l’escrivania de Cartes Reials, José Jáudenes Nebot —com a intendent de l’exèrcit i regne de Mallorca—Continua llegint “Son Sabater”

El Canyaret

La propietat procedia del rafal de l’Aigua Dolça i era fruit d’una permuta que Bartolomé Femenía Cruellas i Tomàs Quint Zaforteza Dameto signaren el 7 de setembre de 1852 davant Antoni Perelló, notari del Reial Patrimoni. El primer entregà al segon unes cases situades al lloc del Cos de la vila de Manacor i aContinua llegint “El Canyaret”

L’Aigua Dolça

la Torre d’en Carròs La propietat se situava entre el camí de Portopí, les garrigues del castell de Bellver i la vorera de la mar. L’origen es remunta al darrer terç del segle XVI, quan se segregà de Son Armadans. Atesa la seva proximitat al lloc on antigament es trobava la torre d’en Carròs, inicialmentContinua llegint “L’Aigua Dolça”

El Salt del Ca

L’origen de la propietat es troba en els terrenys que hi tenia el Reial Patrimoni. Prengué nom d’un accident costaner. El 21 de gener de 1743, Lleonard Macià Garcia —com a intendent de l’Ofici Reial— establí a Josep Soler —músic de la capella de la Seu— una peceta de terra de 24 pams de llargContinua llegint “El Salt del Ca”

El Jonquet

El Pont de Sant Magí, Son Alegre Se situava entre el camí de Portopí i la mar. Es formà a partir de la desintegració de la propietat que la família Brossa tenia a la zona. Prengué nom del torrent que travessava la propietat i que en formava part —denominat primer el Jonquet i després SantContinua llegint “El Jonquet”

Can Gatleta

La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents del camp de na Falaguera que acabaren en mans de la família Flexas, de malnom Gatleta, de qui prengué nom. Una d’aquelles peces de terra apareix documentada al llarg del segle XVII com a Son Roig. El 1652, pertanyia al moliner MiquelContinua llegint “Can Gatleta”

El Camp de na Falaguera

Aquest camp se situava a prop del convent de Santa Caterina, entre les cases de les Sitges i el torrent del Jonquet. Probablement, el topònim feia referència al malnom d’una persona. Les notícies més antigues que s’han documentat sobre aquesta propietat les coneixem per la capbrevació que en feu Bernadí Brossa el 31 de juliolContinua llegint “El Camp de na Falaguera”