Son Muntaner

Son Muntaneret La propietat se situa a la part de la Muntanya, entre Son Vida, Son Quint, la Teulera, Son Puigdorfila i Son Suredeta. Prengué nom de la família Montaner, qui en fou propietària entre els segles XVI-XIX. En el segle XVII, també apareix citada com a l’Alqueria d’Avall. Hi ha documentació que la denominaContinua llegint “Son Muntaner”

Son Moix Blanc

Bendunis La propietat se situava al lloc denominat la vall de Santa Eulàlia. Es formà mitjançant la unió del rafal denominat Bendunis i d’altres vinyes i camps contigus que adquiriren Francesc Bartomeu i el seu fill Joanot, membres d’una nissaga de rics mercaders. Prengué nom de la família Moix, hereva dels Bartomeu. Les notícies mésContinua llegint “Son Moix Blanc”

Son Mateu

Son Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí el cirurgià Mateu Estada, de qui prengué nom. La primera la comprà el 17 d’octubre de 1677 a Bartomeu Mora, Esperança Cañellas Cortey, Joana Cañellas Mora i Elisabet Cañellas Palmer, hereus de Joana Calafell Cañellas.Continua llegint “Son Mateu”

Son Matet

Son Pellisseret La propietat procedeix de la possessió de Son Vic. Les notícies més antigues que en tenim són del 4 de febrer de 1635, quan Antoni Janer i la seva esposa, Maria Anna, l’establiren al conrador Miquel Moll amb acta signada davant el notari Joan Baptista Mir. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi,Continua llegint “Son Matet”

Massarró

Can Beaus L’origen de la propietat es troba en el rafal de Son Bono, dels pares de Sant Francisco de Paula, els quals, amb instrument de 12 d’octubre de 1775 atorgat a l’escrivania d’Amortització i Segell, establiren a Antoni Oliver Crespí una peça de terra de 2 quarterades (ARM, ECR-1169, f. 255). Desconeixem d’on procedeixContinua llegint “Massarró”

Can Morei

La propietat es formà a partir d’una segregació del rafal de Son Bono que tengué lloc a mitjan segle XVIII. Es desconeix l’origen de l’antropotopònim. El 29 de setembre de 1764, el pare Bartomeu Vicens —com a apoderat del convent de Sant Francisco de Paula— establí a Miquel Frau, Llagoster, una peça de terra deContinua llegint “Can Morei”

Ca la Marquesa

Son Gual La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents de l’antic rafal de la Bonanova. Prengué nom de la marquesa de Solleric, Magdalena Gual Barco. El 23 de setembre de 1790, Magdalena Gual Barco, marquesa viuda de Solleric, comprà a Francesc Coll dues peces de terra que sumaven unaContinua llegint “Ca la Marquesa”

Can Mates

La propietat té l’origen en el rafal de la Bonanova. Prengué nom de la família Abraham, àlies Mates. El 1785, els pares carmelitans iniciaren l’establiment del rafal, donant lloc al naixement de noves propietats, com ara Can Mates. Un dels compradors fou Rafel Abraham Monserrat, Mates, qui, el 10 de juliol d’aquell any, adquirí unaContinua llegint “Can Mates”

Portopí

Sant Nicolau, Can Morro Tota aquesta zona prengué el seu nom del port de Portopí, que ja es documenta amb el nom actual llatinitzat a la crònica de la croada pisano-catalana (1113-15) de Ramon Berenguer III, el Liber Maiolichinus: «adeunt portum de nomine Pini», la qual cosa fa pensar que el topònim Portopí és preislàmic.Continua llegint “Portopí”