Can Ceba

L’origen d’aquesta propietat es troba en els establiments que el prevere Josep Deyà feu, a mitjan segle XVIII, del rafal de Son Tous. Prengué nom d’Antoni Palmer, àlies Ceba. El 13 de gener de 1765, davant el notari Guillem Rosselló, Josep Deyà establí 3 quarterades de terra a Antoni Palmer Castelló, Ceba, fill d’Antoni iContinua llegint “Can Ceba”

Cala Major

La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra i dels rafals de Ca na Guida i el Pou dels Porcs. Prengué nom de la cala homònima. Una d’aquestes peces de terra ocupava una superfície de 9 quarterades, mig quartó i 1 hort. L’establí Pere Jordi Rossinyol a Miquel Font el 14Continua llegint “Cala Major”

Son Toells

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí als germans Arnau i Antoni Tou —conradors— amb instrument de 21 de març de 1604 atorgat davant el notari Andreu Caselles. Prestava 115 lliures cens i 6 gallines alodials i inquitables (ARM, Not. 5156, f. 275).Continua llegint “Son Toells”

Can Tàpera

Son Palerm i Son Palermet La propietat es formà mitjançant la unió dels rafals de Son Palerm i Son Palermet i altres peces de terra confrontants que adquiriren el doctor en medicina Miquel Fe i la seva esposa, Francina Ferrer, entre el final del segle XVII i el començament del XVIII. Aquests rafals prengueren nomContinua llegint “Can Tàpera”

Son Ferrer i Son Ferreret

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra d’unes 27 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí a Antoni Palerm el 21 de març de 1604. Prengué nom del negociant Joan Ferrer Mas, qui en fou propietari a mitjan segle XVII (ARM, Not. M-1761, f. 192). El 2 d’abril deContinua llegint “Son Ferrer i Son Ferreret”

Son Pere Onofre

L’origen de la propietat es troba en dues peces de terra procedents de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al botiguer Pere Onofre Marimon, de qui prengué nom. La primera la comprà el 16 de gener de 1613 per renúncia del bracer Magí Camps, qui l’havia adquirida de Jaume Rossinyol amb instrument de 21 deContinua llegint “Son Pere Onofre”

Massarró

Can Beaus L’origen de la propietat es troba en el rafal de Son Bono, dels pares de Sant Francisco de Paula, els quals, amb instrument de 12 d’octubre de 1775 atorgat a l’escrivania d’Amortització i Segell, establiren a Antoni Oliver Crespí una peça de terra de 2 quarterades (ARM, ECR-1169, f. 255). Desconeixem d’on procedeixContinua llegint “Massarró”

Son Bujosa

Can Bono Les primeres notícies que en tenim són del 8 d’octubre de 1641, quan el conrador Joan Antoni Mora vengué la propietat a Joan Vives Bujosa mitjançant acta signada davant el notari Joan Baptista Mir (ARM, Not. 5738, f. 69). Pel que fa a les denominacions de la propietat, Son Bujosa sembla que faContinua llegint “Son Bujosa”

Establits de Son Llagosta

Montserrada Ramon Alemany tenia una peça de terra de 80 destres i mig denominada Ca l’Esquerrana, situada al lloc de Son Llagosta, al camí dels Reis, tenguda sots alou dels hereus de Bartomeu Desclapés. Comprenia una casa de dos aiguavessos i planta baixa marcada amb el nombre 50 del quarter 5è de la zona 1a.Continua llegint “Establits de Son Llagosta”

Son Llagosta

Can Bossa Ambdós topònims fan referència a malnoms: Bossa, a la família Tomàs, i Llagosta, als Frau. La propietat, situada dins la cavalleria de Son Vic, té l’origen en la unió de dues peces de terra que adquirí Nicolau Tou. La primera la comprà al moliner de vent Antoni Ripoll, per preu de 117 lliures,Continua llegint “Son Llagosta”