Son Coll

La propietat prengué nom del negociant Francesc Coll, qui la formà mitjançant la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que adquirí en dues compres el mes d’abril de 1744. La primera compra la realitzà dia 10 al conrador Guillem Abrines Palou, per preu de 162 lliures, davant el notari Vicenç Colom.Continua llegint “Son Coll”

Son Matet

Son Pellisseret La propietat procedeix de la possessió de Son Vic. Les notícies més antigues que en tenim són del 4 de febrer de 1635, quan Antoni Janer i la seva esposa, Maria Anna, l’establiren al conrador Miquel Moll amb acta signada davant el notari Joan Baptista Mir. Desconeixem l’origen del topònim principal. En canvi,Continua llegint “Son Matet”

Son Llodrà

Can Fornari, Can Estada La propietat es formà per la unió de dues peces de terra procedents de Son Vic que el conrador Miquel Femenia adquirí el 1604 i el 1620. Prengué nom de tres propietaris: Antoni Llodrà Femenia, Josep Fornari Llabrés i Miguel Estade Sabater. Amb instrument de 17 de febrer de 1604 atorgatContinua llegint “Son Llodrà”

Can Abrines

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra de 17 quarterades i 9 sous procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al forner Gabriel Fluxà el 21 de març de 1604. Confrontava amb la vorera de la mar, terres de Pere Palmer i terres i conradissos de Son Vic. Prengué nomContinua llegint “Can Abrines”

Son Boter

Com altres propietats procedents dels establiments de l’antiga possessió de Son Vic, el rafal de Son Boter es formà mitjançant la unió de diverses peces de terra, en aquest cas adquirides per la família Moll, de malnom Boter. L’11 de juny de 1642, Bartomeu Moll comprà una peça de terra de 2 quarterades, per preuContinua llegint “Son Boter”

Can Ceba

L’origen d’aquesta propietat es troba en els establiments que el prevere Josep Deyà feu, a mitjan segle XVIII, del rafal de Son Tous. Prengué nom d’Antoni Palmer, àlies Ceba. El 13 de gener de 1765, davant el notari Guillem Rosselló, Josep Deyà establí 3 quarterades de terra a Antoni Palmer Castelló, Ceba, fill d’Antoni iContinua llegint “Can Ceba”

Cala Major

La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra i dels rafals de Ca na Guida i el Pou dels Porcs. Prengué nom de la cala homònima. Una d’aquestes peces de terra ocupava una superfície de 9 quarterades, mig quartó i 1 hort. L’establí Pere Jordi Rossinyol a Miquel Font el 14Continua llegint “Cala Major”

Son Toells

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí als germans Arnau i Antoni Tou —conradors— amb instrument de 21 de març de 1604 atorgat davant el notari Andreu Caselles. Prestava 115 lliures cens i 6 gallines alodials i inquitables (ARM, Not. 5156, f. 275).Continua llegint “Son Toells”

Can Tàpera

Son Palerm i Son Palermet La propietat es formà mitjançant la unió dels rafals de Son Palerm i Son Palermet i altres peces de terra confrontants que adquiriren el doctor en medicina Miquel Fe i la seva esposa, Francina Ferrer, entre el final del segle XVII i el començament del XVIII. Aquests rafals prengueren nomContinua llegint “Can Tàpera”

Son Ferrer i Son Ferreret

L’origen de la propietat es troba en una peça de terra d’unes 27 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí a Antoni Palerm el 21 de març de 1604. Prengué nom del negociant Joan Ferrer Mas, qui en fou propietari a mitjan segle XVII (ARM, Not. M-1761, f. 192). El 2 d’abril deContinua llegint “Son Ferrer i Son Ferreret”