La Bonanova

Aquest antic rafal prengué el seu nom de l’ermita que es construí als seus terrenys al començament del segle XVII. El seu artífex fou el prevere Antoni Mayol, comanador de la Casa Hospital de Sant Antoni, qui aixecà una capella dedicada a la Mare de Déu sobre una peça de terra de 4 quarterades procedentContinua llegint “La Bonanova”

La Cova

La Cova d’en Castelló, Can Roca El seu origen es troba en una peça de terra de 9 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al conrador Bernat Calafat mitjançant instrument de 30 de juliol de 1619 atorgat en poder del notari Pere Femenia, imposant un cens reservatiu de 25 lliures anuals. ConfrontavaContinua llegint “La Cova”

El Retiro

Aquesta propietat sorgí a les acaballes del segle XVIII, quan els frares carmelitans establiren el rafal de la Bonanova. El topònim sembla fer referència al seu caràcter de residència d’esbarjo. De fet, és en aquella època quan comencen a construir-se a Son Vic i al Terreno les primeres cases destinades al descans i entreteniment deContinua llegint “El Retiro”

Son Buit

Les notícies sobre el procés de configuració d’aquesta propietat són escasses. De fet, la línia evolutiva contínua comença el 12 de desembre de 1714, quan Joan Moll, Boter, rebia títol nou sobre una peça de terra d’unes 4 quarterades que confrontava amb terres de Miquel Moll, Vinagre, el rafal de la Bonanova —dels pares carmelitans—,Continua llegint “Son Buit”

Son Berga

Son Sunyer La propietat prengué el seu nom de la família Berga, qui només la posseí durant alguns anys del primer terç del segle XVI. Les referències més antigues es remunten al 13 de gener de 1518, quan Bernat Berga capbrevà la possessió, declarant que era tenguda sots alou propi i a 20è de lluïsmeContinua llegint “Son Berga”