Can Ceba

L’origen d’aquesta propietat es troba en els establiments que el prevere Josep Deyà feu, a mitjan segle XVIII, del rafal de Son Tous. Prengué nom d’Antoni Palmer, àlies Ceba.

El 13 de gener de 1765, davant el notari Guillem Rosselló, Josep Deyà establí 3 quarterades de terra a Antoni Palmer Castelló, Ceba, fill d’Antoni i de Caterina. Poc després, Palmer establí a Cristòfol Martorell —propietari del rafal veïnat de Son Boter— una porció d’1 quarterada, restant la propietat amb una superfície de 2 quarterades, com així la capbrevà Antoni Palmer el 3 de maig de 1779. Aleshores, comptava amb una caseta recentment edificada i les 2 quarterades estaven dividides. Una part confrontava amb Cala Major i terres de Cristòfol Martorell de la mateixa procedència, i l’altra, amb terres de Martorell i terres de Pedro Verí denominades Can Abrines (ARM, Not. 877, f. 5).

La propietat passà posteriorment a Caterina Palmer —probablement, filla de l’anterior—, qui morí sense testar el 13 de març de 1814. Del seu matrimoni amb Joan Vich nasqueren Antoni, Joan —casat amb Joana Alemany Coll— i Francina —casada amb Bartomeu Bestard— (ARM, Not. M-2304, f. 109).

Segons l’Apeo (1818), pertanyia a Joan Vich, Ceba, ocupava una superfície de 2 quarterades de camp de tercera qualitat amb ametlers i valia 600 lliures (ARM, D-1530, f. 159v).

Després de la mort de Joan Vich, ocorreguda el 25 de febrer de 1836, els germans Vich Palmer es dividiren la propietat mitjançant acta signada el 2 de març següent davant el notari Agustí Marcó Guardiola: Antoni s’adjudicà la casa antiga, que comptava amb entrada, saleta, cuina, estudi, cambra alta, estable forà, carrera i cisterna i una part de la terra; Francina, dos estudis, una cuineta i un corralet juntament amb una marjada i 1 quarterada de terra; Joan, les cases noves, una cuina i un estable, el figueral de moro i unes marjades amb ametlers (ARM, Not. M-2304, f. 109).

Antoni Vich Palmer morí el 18 de setembre de 1865, amb testament que havia disposat el 10 de maig de 1861 en poder del notari Cayetano Socías Bas, en què llegà la seva part de Can Ceba a la seva cunyada Joana Anna Alemany Coll. Consistia en casa —marcada amb el nombre 80 del quarter 5è de la zona 1a—, hortet, cisterna i quadra (RP6, 1004-terme, 1a).

Joana Anna Alemany Coll morí el 21 de gener de 1868, a l’edat de 68 anys, amb testament que havia ordenat el 10 de gener de 1863 en poder de dit notari Socías, en què nomenà hereu universal usufructuari el seu espòs, Joan Vich Palmer, i propietari, Agustín Marcó Jaquotot, coronel del regiment d’infanteria de Zamora. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 15 de febrer següent autoritzada pel mateix notari (íd.).

Joan Vich Palmer morí viudo al lloc de Gènova el 13 de febrer de 1876, a l’edat de 75 anys, amb testament que havia ordenat el 2 d’agost de 1875 davant el notari Cayetano Socías Bas, en què nomenà hereu propietari Agustín Marcó Jaquotot, el qual acceptà els béns de l’herència amb escriptura de 27 de juny següent autoritzada pel mateix notari. Aquesta porció de Can Ceba confrontava, al nord i a l’oest, amb Cala Major, i, al sud i a l’est, amb Son Boter. Tenia casa i valia 740 pessetes. Era tenguda sots alou del comte d’Aiamans i prestava 2 gallines cens alodial cada tres anys el dia de Sant Miquel (RP6, 2827-terme, 1a).

Agustín Marcó Jaquotot morí el 16 de gener de 1902, a l’edat de 84 anys, amb testament que havia ordenat el 6 d’octubre de 1879 davant dit notari Socías, en què nomenà hereva usufructuària la seva esposa, María Francisca Font Ordines (†19-10-1918), i propietaris, ço és, de 3/8 parts indivises cadascun dels seus fills mascles, Agustín i Pedro Francisco (†9-8-1922), i de les 2/8 parts indivises restants la seva filla, María Ignacia. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 20 de juny de 1919 autoritzada pel notari Francisco de Paula Massanet Beltrán (RP6: 1004-terme, 2827-terme).

El 7 de maig de 1923, davant dit notari Massanet, vengueren al comerciant Guillermo Canet Vaquer, per preu global de 20.000 pessetes, les porcions de Can Ceba que foren dels germans Antoni i Joan Vich Palmer (íd.).

Amb escriptura de 3 d’abril de 1924 autoritzada pel notari Pedro Alcover Maspons, Guillermo Canet Vaquer adquirí de Vicente Morey Jover i Pedro Morey Roca, per preu global de 2.500 pessetes, la porció de Can Ceba que s’adjudicà (1836) Francina Vich Palmer i una peça de terra denominada la Costa o la Quarterada. Els venedors les tenien per herència de la seva esposa i mare respectiva, Francisca Roca Bestard (†1907), qui les heretà de sa mare, Catalina Bestard Vich (†1904) —esposa de Juan Roca Palmer—, la qual les comprà a Francina Vich Palmer, per preu de 1.000 pessetes, amb escriptura de dia primer d’agost de 1877 autoritzada pel notari Guillermo Sancho (RP6, 3807-3808-terme).

Guillermo Canet Vaquer morí el 24 de març de 1931, a l’edat de 61 anys, amb testament que havia ordenat el 20 de setembre de 1921 en poder del notari Pedro Alcover Maspons, en què nomenà hereva la seva pubila, Antonia Canet Vaquer, la qual acceptà els béns de l’herència amb escriptura de 19 de juny següent autoritzada pel mateix notari (RP6, 2827-terme, 7a).

Antonia Canet Vaquer morí el 6 de febrer de 1973, amb testament que havia disposat el 12 de desembre de 1959 en poder del notari José Masot Novell, en què nomenà hereu usufructuari el seu espòs, Miguel Santandreu Peanas (†1967), i propietària, la seva pubila, María Guillermina Santandreu Canet, la qual acceptà els béns de l’herència amb escriptura de 27 de març de 1973 autoritzada pel notari Raimundo Clar Garau. Aleshores, la propietat ocupava una superfície total de 8.175,41 m², valia 150.000 pessetes i tenia dues cases, una caseta, cisterna, quadra i altres dependències. Confrontava, al nord, amb el camí de Cala Major i el rafal homònim; al sud i a l’est, amb Son Boter, i, a l’oest, amb el rafal de Cala Major (RP6: 44542-III, 44546-III, 44554-III).

María Guillermina Santandreu Canet es casà amb Pedro Valdivia Ferrer i en foren fills José, Miguel, Pedro i Eduardo. Morí el 15 d’agost de 1996, amb testament que havia ordenat el 27 de març de 1995 davant el notari Víctor Alonso Cuevillas Sayrol, en què nomenà hereus en parts iguals els seus quatre fills, els quals acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 3 de desembre de 1996 autoritzada pel mateix notari (RP6, 31841-VII, 1a).

El 13 d’octubre de 2004, davant la notària de Santa Maria del Camí Maria Josep Cànaves Bertos, els germans Valdivia Santandreu vengueren Can Ceba, per preu d’1.450.000 euros, a l’entitat Fagran SL. Al mateix acte, Fagran SL i 24 societats més —vinculades totes al grup immobiliari Drac, propietat de Vicente Juan Grande Garau— foren fusionades i absorbides per Biniselva SL, que passà a posseir-ne el patrimoni. Al seu torn, Biniselva SL canvià el nom pel de Binisaeta SLU, la qual fou escindida mitjançant el traspàs en bloc del seu patrimoni en quatre societats de nova creació: Binipuntiró SL, Drachotels SL, Binibona SL i Binisaeta SL. En virtut d’aquesta operació, Cala Major fou adjudicada a Binipuntiró SL (íd., 2a-3a; BORME, n. 155).

El 17 de juny de 2008, el grup Drac presentà concurs de creditors. En sentència de 22 de juliol següent dictada pel jutjat d’allò mercantil nombre u de Palma, foren declarades en estat de concurs voluntari les societats vinculades al grup Drac, entre les quals hi havia Binipuntiró SLU, propietària de Can Ceba. En foren nomenats administradors concursals Salvador Fornés Bover, Jorge Sainz de Baranda Brünbeck i Raimundo Zaforteza Fortuny (RP1, 31841-VII, A).

El 23 de desembre de 2010, les juntes generals universals de les entitats Dracplus SLU i Binipuntiró SL acordaren l’absorció de Binipuntiró SL i altres societats per part de Dracplus SLU, amb la transmissió del patrimoni de les societats absorbides, que restaren dissoltes i extingides sense liquidació. L’acord fou elevat a escriptura pública el 30 següent davant la notària de Palma Catalina Nadal Reus (íd., 8a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s