Son Pere Onofre

L’origen de la propietat es troba en dues peces de terra procedents de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al botiguer Pere Onofre Marimon, de qui prengué nom. La primera la comprà el 16 de gener de 1613 per renúncia del bracer Magí Camps, qui l’havia adquirida de Jaume Rossinyol amb instrument de 21 deContinua llegint “Son Pere Onofre”

Massarró

Can Beaus L’origen de la propietat es troba en el rafal de Son Bono, dels pares de Sant Francisco de Paula, els quals, amb instrument de 12 d’octubre de 1775 atorgat a l’escrivania d’Amortització i Segell, establiren a Antoni Oliver Crespí una peça de terra de 2 quarterades (ARM, ECR-1169, f. 255). Desconeixem d’on procedeixContinua llegint “Massarró”

Son Bujosa

Can Bono Les primeres notícies que en tenim són del 8 d’octubre de 1641, quan el conrador Joan Antoni Mora vengué la propietat a Joan Vives Bujosa mitjançant acta signada davant el notari Joan Baptista Mir (ARM, Not. 5738, f. 69). Pel que fa a les denominacions de la propietat, Son Bujosa sembla que faContinua llegint “Son Bujosa”

Son Llagosta

Can Bossa Ambdós topònims fan referència a malnoms: Bossa, a la família Tomàs, i Llagosta, als Frau. La propietat, situada dins la cavalleria de Son Vic, té l’origen en la unió de dues peces de terra que adquirí Nicolau Tou. La primera la comprà al moliner de vent Antoni Ripoll, per preu de 117 lliures,Continua llegint “Son Llagosta”

Can Morei

La propietat es formà a partir d’una segregació del rafal de Son Bono que tengué lloc a mitjan segle XVIII. Es desconeix l’origen de l’antropotopònim. El 29 de setembre de 1764, el pare Bartomeu Vicens —com a apoderat del convent de Sant Francisco de Paula— establí a Miquel Frau, Llagoster, una peça de terra deContinua llegint “Can Morei”

Son Bono

El rafal es formà mitjançant la unió de dues peces de terra —una procedent de Son Berga i l’altra, de Son Vic— per part del convent de Sant Francisco de Paula. Sobre l’origen de l’antropotopònim, probablement commemora la figura del beat Gaspar Bono, fundador del convent de mínims de Sant Francisco de Paula, que seContinua llegint “Son Bono”

Can Vell

Son Vell, Bellver, Bellveure La propietat té l’origen en la possessió de Son Vic. Prengué nom de Gabriel Alemany, àlies Vell. Les denominacions de Bellver i Bellveure, documentades en els segles XVII-XVIII, fan referència, molt probablement, a la bellesa que mostrava l’entorn en aquell temps. Les primeres notícies que en tenim són del 27 d’abrilContinua llegint “Can Vell”

Son Frau

Can Cera L’origen de la propietat es troba en una segregació procedent de la part del rafal de Son Vic on restaren les cases després dels establiments duits a terme al principi del segle XVII. Se situava a darrere el castell de Bellver, entre el rafal de Cala Major, Can Vell, Son Bono, Son BergaContinua llegint “Son Frau”