Santa Eulàlia

El topònim de Santa Eulàlia ja apareix citat al Llibre del Repartiment de Mallorca, de l’any 1232: «Aquestes són les alqueries les quals los hòmens de Gerona del Senyor Rey reeberen en lo terme de la ciutat. Rahal Aliub bi Santa Eulàlia ii jo[vades] […] Aquestes són les alqueries les quals los hòmens de CaldesContinua llegint “Santa Eulàlia”

Son Sureda

Son Suredeta La propietat es formà mitjançant la unió de dues alqueries àrabs denominades Albusadech i Algost i d’altres terres contigües, vinculades des del segle XV a la família Thomàs, qui fou succeïda pels Sureda Thomàs, de qui prengué nom. Pel que fa al topònim de Son Suredeta, cal assenyalar que l’ús del diminutiu perContinua llegint “Son Sureda”

Son Berga

Son Sunyer La propietat prengué el seu nom de la família Berga, qui només la posseí durant alguns anys del primer terç del segle XVI. Les referències més antigues es remunten al 13 de gener de 1518, quan Bernat Berga capbrevà la possessió, declarant que era tenguda sots alou propi i a 20è de lluïsmeContinua llegint “Son Berga”

El Polvorí

La Torre de la Pólvora El seu origen es troba en els terrenys que posseïa el Reial Patrimoni. Prengué el seu nom del polvorí que hi havia a la propietat. En virtut de les lleis desamortitzadores, l’Estat s’apropià del Polvorí i el tragué a pública subhasta. El 13 de febrer de 1885, fou rematat, perContinua llegint “El Polvorí”

Son Armadans

Son Torrella Prengué el seu nom de la família Armadans, qui apareix freqüentment documentada al llarg del segle XVI com a propietària de terres en aquesta zona. De fet, el rafal es formà per la unió de dues peces de terra que Antoni Armadans adquirí de Guillem i Huguet Pacs i de les seves respectivesContinua llegint “Son Armadans”