Establiment del Terreno

Juan i Andrés Rubert Lladó, fills de Joan i de Caterina, iniciaren l’establiment de la propietat el 25 de novembre de 1845. Els compradors adquirien els trasts per via d’emfiteusi, és a dir, pagaven un preu d’entrada i sobre la resta es creava un cens reservatiu. Fins al 1864, les escriptures de compravenda foren atorgadesContinua llegint “Establiment del Terreno”

Establiment de Son Sabater

Gabriel Sabater Bosch inicià l’establiment de la propietat el primer de març de 1851. Els compradors adquirien els trasts per via d’emfiteusi, és a dir, pagaven un preu d’entrada i sobre la resta es creava un cens reservatiu pagador el primer de març. En aquesta relació incloem també segregacions fetes amb posterioritat al procés principalContinua llegint “Establiment de Son Sabater”

Establiment del Jonquet

En el decenni de 1870, s’inicià el procés d’establiment de la part del Jonquet situada entre el Salt del Ca i el torrent de Sant Magí. Sembla que les terres localitzades entre el torrent i l’arraval de Santa Caterina havien estat venudes amb anterioritat. L’establiment es feu a partir del Plan general de ensanche delContinua llegint “Establiment del Jonquet”

Parcel·lació de Son Vida

Llevat de dues segregacions aïllades efectuades el 1961 i el 1962, el procés de parcel·lació com a tal s’inicià el 1964 a partir d’un plànol protocol·litzat pel notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada. La majoria dels trasts tenien una superfície de 2.000 m² i estaven agrupats en diverses illetes. La urbanització es denominava Son VidaContinua llegint “Parcel·lació de Son Vida”

Altres establits de Son Llull

El 2 de novembre de 1799, Maria Serra Pisà (†1831) —com a hereva usufructuària del seu espòs, Francesc Llull Salvà (†22-1-1796), i com a administradora dels seus fills— feu entrega a Caterina Llull Ferrando —filla de Pere— i a Francina Oliver Llull —esposa de Pere Rosselló, filla de Caterina— d’una peça de terra de 2Continua llegint “Altres establits de Son Llull”

Col·legi Madre Alberta

Amb escriptura de 16 de desembre de 1965 autoritzada pel notari Florencio Villanueva Echeverría, les germanes María de las Mercedes i María Juan Serra vengueren sengles porcions de 8.628 m² i 40.000 m² procedents, respectivament, de Son Puigdorfila Vell i Son Puigdorfila Nou, per preu, ço és, la primera de 20.000 pessetes, i la segona,Continua llegint “Col·legi Madre Alberta”

Establiment de Son Llull

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1853-78 Entre 1853-66, el venedor és Miquel Llull Serra, i entre 1871-78, el seu fill Francisco Llull Bibiloni, qui actua en nom propi com a hereu i en nom dels seus germans com a legitimaris. El comprador adquireix la propietat per via d’emfiteusi, és a dir, pagaContinua llegint “Establiment de Son Llull”

Establiment de Son Palmer

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1876-90 El venedor, Antonio Mora Antich, es reserva el domini directe. El comprador adquireix la propietat per via d’emfiteusi, és a dir, paga un preu d’entrada i sobre la resta es crea un cens reservatiu pagador el 15 de desembre. L’establiment es realitza lliure de pagament deContinua llegint “Establiment de Son Palmer”

Establiment de Son Quint

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1866-70 El venedor, José Quint Zaforteza Togores, es reserva el domini directe i els drets de lluïsme i relluïsme al 10%. El comprador paga un preu d’entrada a raó de 200 lliures per quarterada i sobre la resta es crea un cens reservatiu pagador el 8 deContinua llegint “Establiment de Son Quint”

Parcel·lació de Son Peretó

Llevat d’unes segregacions aïllades efectuades entre 1931-33 a favor d’Ignacio Muntaner Porcel —508,5 m²— i dels cònjuges Francisco Sabater Palmer i Catalina Muntaner Oliver —456 m²—, el procés de parcel·lació executat per Juan Salas Nadal s’inicià el 1964 i conclogué el 1980. En total, es vengueren 80 trasts, que ocupaven una superfície de 29.496,3 m².Continua llegint “Parcel·lació de Son Peretó”