Altres establits de Son Llull

El 2 de novembre de 1799, Maria Serra Pisà (†1831) —com a hereva usufructuària del seu espòs, Francesc Llull Salvà (†22-1-1796), i com a administradora dels seus fills— feu entrega a Caterina Llull Ferrando —filla de Pere— i a Francina Oliver Llull —esposa de Pere Rosselló, filla de Caterina— d’una peça de terra de 2Continua llegint “Altres establits de Son Llull”

Col·legi Madre Alberta

Amb escriptura de 16 de desembre de 1965 autoritzada pel notari Florencio Villanueva Echeverría, les germanes María de las Mercedes i María Juan Serra vengueren sengles porcions de 8.628 m² i 40.000 m² procedents, respectivament, de Son Puigdorfila Vell i Son Puigdorfila Nou, per preu, ço és, la primera de 20.000 pessetes, i la segona,Continua llegint “Col·legi Madre Alberta”

Establiment de Son Llull

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1853-78 Entre 1853-66, el venedor és Miquel Llull Serra, i entre 1871-78, el seu fill Francisco Llull Bibiloni, qui actua en nom propi com a hereu i en nom dels seus germans com a legitimaris. El comprador adquireix la propietat per via d’emfiteusi, és a dir, pagaContinua llegint “Establiment de Son Llull”

Son Garrit

Les Cases Noves La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Llull i els camins dels Reis, Son Rapinya i Son Muntaner. Es formà amb l’agregació de tres peces de terra procedents del rafal de Son Llull. Es desconeix l’origen de la denominació principal, probablement relacionada amb el malnom de qualque propietari oContinua llegint “Son Garrit”

Son Palmer

Son Vic La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Cigala i el camí de la Vileta. Molt probablement, el seu nom principal és un antropotopònim que fa referència a la família Palmer, però en desconeixem l’origen. Quant a la denominació de Son Vic, la pren de la família Vich de Superna, quiContinua llegint “Son Palmer”

Establiment de Son Palmer

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1876-90 El venedor, Antonio Mora Antich, es reserva el domini directe. El comprador adquireix la propietat per via d’emfiteusi, és a dir, paga un preu d’entrada i sobre la resta es crea un cens reservatiu pagador el 15 de desembre. L’establiment es realitza lliure de pagament deContinua llegint “Establiment de Son Palmer”

Son Caulelles

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre l’Hostalet, Son Quint, Son Cigala, Son Pacs i Son Serra. L’evolució es pot seguir fins al primer terç del segle XVIII, quan fou integrada en les terres que el convent de Sant Domingo tenia a la contrada. Prengué nom de la família Caulelles. Les notícies mésContinua llegint “Son Caulelles”

Son Cigala

La propietat se situa al lloc del Vinyet, entre Son Palmer, Son Serra i Son Quint. Pren nom de Jeroni Cigala, qui la posseí entre 1541-69. Les notícies més antigues que en tenim són del 17 d’octubre de 1483, quan Bernadí Morey establí la propietat —aleshores vinya— a Joan Despí mitjançant instrument autoritzat pel notariContinua llegint “Son Cigala”

Son Pacs

La propietat se situava al lloc del Vinyet, entre Son Cigala, Son Quint, Son Serra i el camí de Son Rapinya. Prengué nom de la família Pachs. Les notícies més antigues que en tenim són del 20 d’octubre de 1523, quan Jeroni Nicolau establí a Joan Muntanyans una vinya sots alou propi que tenia comContinua llegint “Son Pacs”

Son Quint

La possessió se situava al lloc del Vinyet, entre Son Camps, Son Cotoner, Bunyolí, Son Gual de Pocafarina, Son Ximelis, Son Roqueta, Son Putxet, Son Cigala, Son Peretó, el carreró del Rei, el camí de Son Rapinya, Son Muntaner i Son Vida. Es formà mitjançant l’agregació de diferents vinyes i una alqueria, la qual cosaContinua llegint “Son Quint”