Cala Major

La propietat es formà mitjançant la unió de dues peces de terra i dels rafals de Ca na Guida i el Pou dels Porcs. Prengué nom de la cala homònima. Una d’aquestes peces de terra ocupava una superfície de 9 quarterades, mig quartó i 1 hort. L’establí Pere Jordi Rossinyol a Miquel Font el 14Continua llegint “Cala Major”

Son Frau

Can Cera L’origen de la propietat es troba en una segregació procedent de la part del rafal de Son Vic on restaren les cases després dels establiments duits a terme al principi del segle XVII. Se situava a darrere el castell de Bellver, entre el rafal de Cala Major, Can Vell, Son Bono, Son BergaContinua llegint “Son Frau”

La Cova

La Cova d’en Castelló, Can Roca El seu origen es troba en una peça de terra de 9 quarterades procedent de Son Vic que Jaume Rossinyol establí al conrador Bernat Calafat mitjançant instrument de 30 de juliol de 1619 atorgat en poder del notari Pere Femenia, imposant un cens reservatiu de 25 lliures anuals. ConfrontavaContinua llegint “La Cova”

Can Estella

Cal Capellà La propietat té l’origen en el rafal de Son Tous, el qual, a la segona meitat del segle XVIII, pertanyia al prevere Josep Deyà Maura, doctor en teologia, beneficiat de la Seu i receptor i tresorer del Sant Ofici. Entre 1769-74, establí algunes porcions i donà lloc a propietats com ara Can EstellaContinua llegint “Can Estella”

Son Catel·lo

Lo Astillero, Can Cera Inicialment, la propietat fou coneguda amb el nom de lo Astillero, ja que els seus orígens es troben en la sol·licitud que Josep Cardona Mayol feu al Reial Patrimoni perquè se li establís un tros de terra a devora la costa per a construir vaixells. A la instància remesa a l’autoritat,Continua llegint “Son Catel·lo”

El Corb Marí

L’origen de la propietat es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni tenia a la falda rasa de Bellver i que començaren a esser establits en el segle XVIII. Prengué el seu nom d’un escull que hi havia a la caleta del Mal Pas. Amb instrument de 5 de juny de 1785 atorgat davantContinua llegint “El Corb Marí”

Son Catlaret

Can Vilella Com moltes altres propietats de la zona, el seu origen es troba en els terrenys que el Reial Patrimoni posseïa a la badia de Palma. Ambdues denominacions procedeixen de dos propietaris: Cristòfol Vilella Amengual i Maria Josepa Descallar Despuig. El 8 de març de 1777, l’administrador del Reial Patrimoni establí al pintor iContinua llegint “Son Catlaret”

El Canyaret

La propietat procedia del rafal de l’Aigua Dolça i era fruit d’una permuta que Bartolomé Femenía Cruellas i Tomàs Quint Zaforteza Dameto signaren el 7 de setembre de 1852 davant Antoni Perelló, notari del Reial Patrimoni. El primer entregà al segon unes cases situades al lloc del Cos de la vila de Manacor i aContinua llegint “El Canyaret”

El Camp de na Falaguera

Aquest camp se situava a prop del convent de Santa Caterina, entre les cases de les Sitges i el torrent del Jonquet. Probablement, el topònim feia referència al malnom d’una persona. Les notícies més antigues que s’han documentat sobre aquesta propietat les coneixem per la capbrevació que en feu Bernadí Brossa el 31 de juliolContinua llegint “El Camp de na Falaguera”