Inventari dels béns i heretat de Fernando Truyols Gual

Inventari de los béns y heretat del Iltre. Sor. Dn. Fernando Truyols y Gual, marquès de la Torre, rebut a instància y requisició de los Iltres. señors Dn. Fernando Truyols y Fortuñy, subca. canonge de la Sancta Iglésia Cathadral, primogènit y successor al títol de marquès de la Torra y a los fideïcomissos de losContinua llegint “Inventari dels béns i heretat de Fernando Truyols Gual”

Inventari de Son Cigala 1698

Die 26 7.ᵇʳᵉ 1698 Inventari de la possesió dita Son Sigala, pres en pntia. de los PP. depositaris Fr. Miquel Fàbregues y el P. lector Fr. Juan Oliver, per el P. Me. Fr. Antoni Pons, prior, y entregat al jermà Fr. Antonino Palet de la Sb.ᵃ. En la cuyna P.ᵒ, se ha trobat duas ollasContinua llegint “Inventari de Son Cigala 1698”

Inventari de Son Cigala 1685

Son Cigala y So [sic] Inventari de la roba y alajas del rafal de Son Cigala, pres per el R.ⁿᵗ P. Fr. Vicens Vaquer, sup.ʳ, y el P. Fr. Pere Ferrà, entregat del g.ᵐᵃ Fr. Gregori Barceló al g.ᵐᵃ Fr. Jau.ᵉ Fullana als 23 7.ᵇʳᵉ 1685. P.ᵒ, es troba en la primera cel·la un llitContinua llegint “Inventari de Son Cigala 1685”

Inventari dels béns i heretat de Ramon Despuig Cotoner

Inventari de los béns y heretat del Il.ᵗʳᵉ señor D.ⁿ Ramon Despuig y Cotoner Ram de Montoro, cavaller del hàbit de Calatrava, coronell de Dragons de los R.ˢ Exèrcits y conde de Montenegro y de Montoro. Rebut a instància y requisició del Il.ᵗʳᵉ señor D.ⁿ Juan Despuig y Dameto, fill y hereu del dit señorContinua llegint “Inventari dels béns i heretat de Ramon Despuig Cotoner”

Inventari dels béns i heretat de Jaume Conrado Sampol

Inventari de los béns y heretat del señor D.ⁿ Jaume Conrado y Sempol, en el qual també se descriuran los béns que foren del señor D.ⁿ Nicolau Sempol de la Taulera y Vallès, antes Conrado, prevere, germà q.ᵉ era del dit señor D.ⁿ Jaume. Rebut a instància y requisició de la señora D.ᵃ Anna Flor,Continua llegint “Inventari dels béns i heretat de Jaume Conrado Sampol”

Inventari dels béns i heretat de Pedro Moix

Inventari dels béns y heretat del No. D.n Pedro Moix Die XXVIII mensis julii anno a Natt.e Dni. MDCLXXXV […] Michael Joannes Net et Raymundus Brondo, domicelli, procuratorio nomine nobilis domina dompna Joanna Julià, vidua relecta domini dompni Petri Moix, ut de sua potestate constat instrumento substitucionis in eius favorem firmato per illustrem ac nobilemContinua llegint “Inventari dels béns i heretat de Pedro Moix”

Inventari de béns de l’apotecari Joaquim Cerdà Llompart

Inventari de los béns de la heretat del señor Joachim Cerdà, apothecari, natural y vizí que era de la present ciutat de Palma, fill llegítim y natural de los señors Juan Cerdà, apothecari, y Sebastiana Llompard, cònjuges ja difuncts, víduo de la señora Miquela Mora. Rebut a instància y requisició de los señors doctor enContinua llegint “Inventari de béns de l’apotecari Joaquim Cerdà Llompart”