Inventari dels béns i heretat de Ramon Despuig Cotoner

Inventari de los béns y heretat del Il.ᵗʳᵉ señor D.ⁿ Ramon Despuig y Cotoner Ram de Montoro, cavaller del hàbit de Calatrava, coronell de Dragons de los R.ˢ Exèrcits y conde de Montenegro y de Montoro. Rebut a instància y requisició del Il.ᵗʳᵉ señor D.ⁿ Juan Despuig y Dameto, fill y hereu del dit señor conde, conforme son testament que disposà en poder de Joseph Bernad, notari, als vint-y-sinch abril mil set-cents sexanta-y-sis. Que, per son òbit seguit als vint-y-set mars mil set-cents setanta-y-dos, se publicà als vint-y-nou del matex. El qual reb ab salvedad de tots sos drets.

Die decima tertia mensis aprilis anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo septuagesimo secundo

[…]

Son Puigdorfila

Ítem, se continua el prèdio Son Puigdorfila del terme de la pnt. ciutat, cituat a la part de la Montaña, confrontat com en actes és de vèurer. El qual se trobe arrendat a Nicolau y Onofre Tous, pare y fill, conradors del dit terme, en virtut del acte de arrendament rebut per Joseph Bernad, nott. infrascrit, als vint-y-nou dezembre de lo añy mil set-cents sexanta-y-un, per ànnua mercè de quatre-centas cinquanta lliuras moneda de Mallorca. Los estims del qual són los sigüents:

Bestiar de cultivo

Ítem, un parell de mulas, una griza eguina de deu añys y la altre rosa somerina de la matexa edad, ab sos coxins y cadenas bonas y rebedoras, de valor de sexanta-set lliures deu sous.

Ítem, altre parell de mulas somerinas negres de edad de quinze añys quiscuna, ab sos coxins y cadenas bonas y rebedoras, per preu de quaranta-y-set lliures.

Ítem, altre parell de mulas eguinas de carro, una negre y la altre rosa, de edad quiscuna de quinze añys, ab sos coxins y cadenas bonas y rebedoras, per preu de quaranta-y-vuit lliures.

Ítem, una mula eguina negre de edad de setze añys, ab se cadena bona y rebedora, per preu de vint-y-set lliures.

Gorets

Ítem, el sementer del pla del Pou, tot goretat y binat, y tretze quarterades de tres reyas, tot bo y rebedor, estimat el goret a rahó de vint-y-un sou per quarterada, el binat a rahó de denou sous y el tersat a rahó de deset sous per quarterada.

Fems

Ítem, quatre mil set-centas y deset somadas de fems en cent setanta-vuit caramulls, que a rahó de dos lliuras per cada cent valen noranta-quatre lliuras sis sous y deu diners.

Ítem, en la era quatre-centas somadas de payas, que són de fems bons, dosentas a dita rahó valen quatre lliuras.

Llevors

Ítem, se continua quaranta quarteras ordi bo, nou, net y rebedor, mesurat a caramull.

Ítem, se continua trenta quarteras xexa bona, nova, neta, de lo arer, masurada a ras.

Ítem, se continua tres quarteras, dos barcellas blat bo y rebedor, porgat y mesurat a ras.

Ítem, se continua sinch quarteras favas novas, bonas y rebedoras.

Instruments de cultivo

Ítem, se continua set aradas bonas y rebedoras, ab tres corretjadas ab sos restrells y llanderas.

Ítem, se continuan quatre jous armats de camellas y junturas, bons y rebedors.

Ítem, tres axenguers ab ses tragas, bons y rebedors.

Ítem, dos carretadas de lleña en tions.

Ítem, vint-y-dos rosagays de lleña de forn.

Ítem, una mitja quartera, més una ab tres sèrcols de ferro ab se resedora usada.

Ítem, dotze destrals de cametas y setze parells de orellas en trosos per fabricar y un espigó de arada sens obrar.

Ítem, dos arganells apedesats, però bons per servir.

Ítem, quatre sàrrias de espart fameteras vellas y foradadas.

Ítem, dos senayas de espart de aplegar fems y ses cordas usadas.

Ítem, quatre alberdas per las bèstias fameteras, ab cova y un sens ella, bons y rebedors, lo un forrat de cuyro de porch, los tres de cuyro de tabach y lo altre forrat de pell de ovella y quatre picarolins usats.

Ítem, dos càvechs de fust per aplegar fems, bons y rebedors.

Ítem, un càvech de ferro ab son mànech de fust de famater, bo y rebedor.

Ítem, altre càvech ab fronta, també bo y rebedor.

Ítem, una xapa petita ab son mànech de fust, bona y rebedora.

Ítem, dos palas y tres forcas de ventar a la era, usadas.

Ítem, unas aradas, un tiràs y dos arers, y un banquet, tot bo y rebedor.

Ítem, una sembradora nova.

Ítem, tres garbells de porgar tàparas, bons y rebedors.

Ítem, sinch fermedoras de corda, ab sos tornets, bonas y rebedoras.

Ítem, set morrals, sinch nous y dos usats.

Ítem, quatre reyas de ferro per llaurar, usadas, bonas y rebedoras, las quals pesan trenta-y-quatre lliuras.

Ítem, un poal de aram gran, ab la ansa de ferro, per trèurer aygua de las fons per fer oli, bo y rebedor, de pes de tretze lliuras nou unsas.

Ítem, una destral grosa poch usada, pesa sinch lliuras sinch unsas.

Ítem, una corda de espart del dit poual, vella però bona per servir.

Ítem, un poual de fust ab dos cèrcols de ferro y corda sens anza de ferro, tot bo y rebedor.

Tafona

Ítem, se continua la tafona, ab dos bigas per fer oli y la caldera condreta y el truy, tot bo y rebedor.

Ítem, coranta esportins usats.

Ítem, la pala de ferro per la fornal, usada, bona y rebedora.

Botiga del oli

Ítem, tres llums de tafona grosos, usats.

Ítem, quatre alfàbias grans, bonas y rebedoras, una de las quals està calsada per no ser de confiansa.

Ítem, una alfabieta petita, bona y rebedora.

Ítem, dos cassas de aram, una bona y rebedora y la altre vella y foredada.

Ítem, una llosa de aram, bona y rebedora.

Ítem, un ambut, bo y rebedor.

Ítem, un cadaf, bo y rebedor.

Ítem, una […] de terra y mitja quarta, tot bo y rebedor.

Ítem, dos fausons usats.

Cuyna

Ítem, dos llums de ferro bons y rebedors.

Ítem, un cullerer de fust usat.

Ítem, dotze culleras de fust, entre grans y mitjenseras, usadas.

Ítem, sis cubertoras de terra usadas.

Ítem, sis escudellas de terra de menjar los jornalers, usadas.

Ítem, vint-y-quatre ribellas de terra envernisadas de dins, usadas.

Ítem, vuit plats grans de terra, usats.

Ítem, quinze platets petits de terra, usats.

Ítem, set ollas molt grans de terra, esto és, quatre bonas y tres qui vesen.

Ítem, una olla gran de terra, usada.

Ítem, una casola mitjensera, usada.

Ítem, tres ollas mitjenseras de terra qui vesan.

Ítem, tres plats grans de foch, usats.

Ítem, un saler de fust, usat.

Ítem, una guineveta ab punta, usada.

Ítem, una taula llarga plantada per menjar los misatjes, usada.

Ítem, un banch a mida de dita taula, de fust, usat.

Ítem, una banca vella per posar el cosi.

Ítem, dos gerras de terra, una somedal y la altre mitjensera, usadas.

Ítem, una satria de terra de cosa de un cortà, usada.

Ítem, dos ribells de terra, un bo y lo altre xepat.

Ítem, uns llavadors de ferro, bons y rebedors.

Ítem, uns ferros de allar, pesan nou lliuras onze unsas.

Ítem, una pella de aram gran ab mànech de ferro, bona y rebedora, de pes de dotze lliuras una unsa.

Ítem, una giradora de ferro espeñada.

Ítem, una olla de aram mitjensera ab ses ansas de ferro, de pes de setze lliuras nou unsas.

Ítem, una cubertora de fust vella y esbrecada.

Ítem, dos capsanas de llata de càrrix, usadas.

En el rebost

Ítem, tres alfàbias grans de salar olivas y una mediana, bonas y rebedoras.

Ítem, una alfabieta de posar vinagre, usada.

Ítem, dos alfabietas y dos salseras per salar tàperas, usadas.

Ítem, altres dos alfàbias medianas també bonas per lo metex, usadas.

Ítem, una taula mitjensera, vella.

Ítem, tres senallas de enclotar, usadas.

Ítem, dos barcellas y tres almuts de pa pastat.

Ítem, un covo de cañas, vell.

Ítem, un buydador de caña nou per las cullitoras.

En el pastador

Ítem, una caxa farinera usada sens tornets a la cuberta.

Ítem, dos posts de pastar usadas, una de las quals està esbrecada.

Ítem, una pastera usada.

Ítem, uns cernedors usats.

Ítem, dos sedasos de serras usats.

Ítem, dos feñadors de fust usats.

En el forn

Ítem, una pala usada.

Ítem, vuit burgons, esto és, quatre usats y quatre nous.

Ítem, una escala de peu vella.

Ítem, una escala de gat per pujar la palla a la païza, bona y rebedora.

Ítem, una geveta de donar menjar a los tosinos, usada, bona y rebedora.

Ítem, dos fexos de carros usats.

Ítem, set cavayons usats.

Ítem, en las duas païsas se ha trobat palla de xexa, menos en la primera, q. ay la major porció de ordi rebetuda, y estan señadas de almàngara al tall de la palla y la de més endins a tall de una creu de almàngera fins al cap de més endins plena fins alt q. per esto no queda señada.

Ítem, un banch de fuster usat.

Ítem, duas canals llargas de fust, una nova que no ha servit y la altre usada, las quals són per servici de la tafona.

Ítem, los samenters axermats, esto és, el del goret, que és del pla del Pou, y el sementer de la Font Sancta ben axermats arreu, y lo samenter del armàs, que és el de la Cabana, tot lo que se sembra axermat arreu, y los garrigons axermats per la oliva, y lo altre que se diu el Garroveral exermat de la matexa forma de lo antecedent.

Ítem, a la estable de més endins una partida de palla de ordi, la qual queda señada de almàngera al tall de la palla, la qual palla és bona y rebedora.

Ítem, un cubell ab sèrcols de fust, per remullar la oliva a la tafona, bona y rebedora.

Ítem, quatre estoras, esto és, duas grans y dos medianas usadas, y una té un forat cosa de un palm.

Ítem, un armari de fust ab dos escudellers molt vell.

En la casa de la habitació de los S.ᵒʳˢ

En la sala

Ítem, un bufet de noguer ab dos calaxos ab vergas de ferro vell.

Ítem, dos banchs de pi ab respal·les vells.

Ítem, sis cadires ab respal·les negres de bova molt vellas.

Ítem, tres cadiras ab respal·las de bova també molt vellas.

En la cambra

Ítem, un llit de noguer molt vell ab quatre pilars a lo antig.

Ítem, dos taulas de poll vellas.

Ítem, una alquimera ab dos portas de pi vella.

Ítem, dos caxas molt vellas de lleñam vermell, buydas ab son pañy y clau.

Ítem, tres cadiras vellas.

En lo quarto del escalfepanxas

Ítem, dos taulas de sepí vellas.

En la quadrete o quarto de més endins

Ítem, vuit cadires de noguer ab respal·les forradas de camusa vermella molt vellas.


Notari: Josep Bernad
Data: 13-4-1772
Signatura: ARM, Not. 2150: f. 1, 45-49

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s