Inventari dels béns i heretat de Jaume Conrado Sampol

Inventari de los béns y heretat del señor D.ⁿ Jaume Conrado y Sempol, en el qual també se descriuran los béns que foren del señor D.ⁿ Nicolau Sempol de la Taulera y Vallès, antes Conrado, prevere, germà q.ᵉ era del dit señor D.ⁿ Jaume. Rebut a instància y requisició de la señora D.ᵃ Anna Flor, v.ᵃ y hereva usufructuària del dit señor D.ⁿ Jaume conforme son testament que disposà en poder de Joseph Bernad, notari infrascrit, als trenta octubre de lo añy mil set-cents sexanta-y-quatre, que per son òbit seguit als nou janer del corrent añy mil set-cents setanta-y-tres, se publicà als deu del matex.

El qual inventari reb ab intervenció del señor D.ⁿ Mariano Conrado y Flor Sempol de la Taulera y Vallès, fill seu y hereu proprietari, axí del dit señor D.ⁿ Jaume, son pare, com del expressat señor D.ⁿ Nicolau, son onclo, en virtut de son testament en poder del discret Guillem Rosselló, not., als vint-y-nou dezembre mil set-cents setanta-y-hu, el qual, per son òbit seguit als quatre janer del añy mil set-cents setanta-y-tres, se publicà als sinch de dit mes y añy.

El qual reb dita señora ab salvedat de tots sos drets que ly tocan y puguen expectar per qualsevol causa, via o rahó, en los quals no entén perjudicar-se, essent comuna dita salvedat al referit señor D.ⁿ Mariano per los drets que li corresponen sobre las referidas heretats per qualsevol motiu.

Die tertia mensis februarii anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo septuagesimo tertio

[…]

La Taulera

Ítem, se continua el prèdio dit la Taulera, cituat en el terme de la pnt. ciutat, a la part de la Montaña, confrontat com en actes és de vèurer. El qual se troba arrendat al honor Nicolau Tous, conrador, segons acte dels set dez.ᵉ mil set-cents coranta-hu en poder del discret Miquel Seguí, not., en virtut del qual continua. Y segons dit instrum.ᵗ, fa de ànnua mercè sinch-centas cinquanta lliures ab algunas reservas, y té rebut los estims, bastiars, llevors y arreus sigüents:

Primo, dos eguas de valor de sexanta-sinch lliures per las quals foren estimadas: són 65 Ls.

Ítem, una egua y una poltra estimadas cent y vint lliures: són 120 Ls.

Ítem, dos eguas estimadas quoranta-quatre lliures: són 44 Ls.

Ítem, altres dos eguas estimadas cent y setze lliures: són 116 Ls.

Ítem, una poltra de tres añys estimada sinquanta lliu.ˢ: són 50 Ls.

Ítem, una poltra, un mul y un cavall de un añy estimat tot sexanta-sinch lliures: 65 Ls.

Ítem un mul, una pollina y dos poltros, tots de un añy, estimats sexanta-sinch lliu.ˢ: 65 Ls.

Ítem, dos mulas somerinas estimadas setanta lliures: són 70 Ls.

Ítem, dos mulas ab sos coxins y cadenas estimadas cent y vint lliures: 120 Ls.

Ítem, dos mulas ab ses cadenas estimadas cent lliures: són 100 Ls.

Ítem, dos mulas estimadas cent trenta lliu.ˢ: són 130 Ls.

Ítem, sinch mil vuit-centas somadas de fems: són 5.800 somadas fems.

Ítem, la paÿza plena de palla de xexa fins a la columna y señal.

Ítem, un paller de palla de ordi ab setanta-sinch cavallons de palla.

Ítem, el sementer corresponent ab goret de tres reyas bo y rebedor.

Mobles de las casas de la habitació de los s.ᵒʳˢ

En la sala

Primo, se ha atrobat quatre quadros de paper lluñedans molt vells.

Ítem, quatre varas de ferro de sobreportals.

Ítem, dos banchs de noguer ab son respal·le aplagadís y varas de ferro usats.

Ítem, sis cadiras de vaqueta negra molt vellas.

Ítem, una taula molt gran de pi molt vella.

Ítem, dos cantoneras de taula usadas.

En la quadre de la torre

Ítem, quatre quadros lluñedans ab vasa dorada de differents figuras: vell y un de ells foredat.

Ítem, dos quadros mitjensers ab vasa de colredura figuras S.ᵗᵃ Catt.ᵃ y S.ᵗᵃ Cecília: usats.

Ítem, un quadret lluñadà sobreportal ab vasa dorada: usat.

Ítem, dos varas de ferro sobreportal usadas.

Ítem, un mirall gran ab vasa negre molt antich y romput.

Ítem, uns instants de llibreria ab dos calaxets: usats.

Ítem, dos tiburets de bova obra de Barcelona pintats de blau: usats.

Ítem, un arrimedillo de cotonada blava y blanca.

Ítem, un bufet petit de estrado de xecarandana usat.

Ítem, un bufet de noguer mediano ab varas de ferro usat.

Ítem, sis cadiras de cuyro negre usadas.

Ítem, una campana de bronzo per convocar a ohir missa.

En la primera cambra

Ítem, dos quadros mitjensers ab vasa negre y perfils dorat figura de Maria Santíssima y Sant Joseph.

Ítem, sis quadrets sens vasa de diferents figuras: usats.

Ítem, dos quadrets petits ab vasa dorada per el capsal del llit: usats.

Ítem, una piqueta de màrmol ab figura de la Puríssima: usada.

Ítem, un bufet forrat de pell vell y sobre ell una arquilleta ab sis calaxos y dos quadros retratos del rey y la reyna: tot usat.

Ítem, dos varas de ferro usadas.

Ítem, un bufet mitjenser teñit de negre: usat.

Ítem, un llit de camp obra de Gènova dorat en moltas parts: usat.

Ítem, dotze cadiras de repòs de vaqueta obra de Gènova molt grans y vellas y un mirall petit ab vasa negre.

En la segona cambra

Primo, un quadro ab vasa dorada del capsal del llit figura de Sant Fran.ᶜʰ y altre quadret sens vasa: tot usat.

Ítem, un llit de camp obra de Gènova vell y altre llit de tala també vell.

Ítem, una taulata forrada de pell y un mirall vasa negre: tot vell.

Ítem, una caxa de noguer ab pañy y clau: usada.

Ítem, dos pavallons de cotonada blanca y blava ab ses deventeras: nous.

Ítem, quatra cadiras de cuyro negre: vellas.

En la tercera cambra

Primo, un llit de camp antich obra de Gèneva.

Ítem, dos caxas: una usada y la altre vella sens pañy ni clau.

En el rebost

Ítem, quatre dotzenas de plats petits color de cafè y deu plats grans de la matexa obra: tot usat.

Ítem, quatre plats grans y un sotocopas de differents colors: tot usat.

Ítem, una dotzena y mitja de tasons de christall usats.

Ítem, sis pots de vidre —un molt gran y los altres petits— y dos platets també de vidre: tot usat.

Ítem, unas satrieras obra de Alcora y deu pesas de flascos y bòtils —tot usat— y un pitjer.

Ítem, sis guinavets ab mànechs de os blanch: usats.

Ítem, dos aufàbias de terra petitas y una olla gran envernisada, tot usat, y dos ribellas de terra obra de Barcelona, també usat.

En el menjador

Ítem, sis estampas grans de vàrios colors història del pròdig: vellas.

Ítem, una taula ficsada en el piso y dos posts fixadas a la paret qui servexen de assiento: tot usat.

En la cuyna

Ítem, una taula fixada y dos posts a semblansa de la del manjador.

Ítem, un banch ab sos petjas: vell.

Ítem, dos pellas —una gran, la altre mitjensera— ab ses guiredoras y unas grellas de ferro: tot usat.

Ítem, uns ferros de allar, ast y cavalls de ferro per rostir y un torredor: tot usat.

En el rebostet de la cuyna

Ítem, dos alfàbias de terra: usadas.

Ítem, tres capsas de refredar —una gran, una petita y la altre mitjensera— y dos ribells de terra y tres dotzenas pesas obra de terra de ollas, plats y casolas: tot usat.

Ítem, dos llumeneras de lleutó y tres llums de ferro: tots vells.

En lo primer estudi

Ítem, una taula gran vella.

Ítem, set papers grans pintats y de vàrias figuras: tot usat.

En el segon estudi

Ítem, un llit de camp usat.

Ítem, un altre llit de vaqueta petit: vell.

Ítem, sis tiburets ab respal·las obra de Barcelona: vells.

Ítem, una taula de noguer vella.

En lo estudiet

Ítem, un llit de banchs y posts ab un matalàs y màrfega: usat.

En la capella

Ítem, un quadro gran figura del Sant Christo ab vasa negra: usat.

Ítem, sobre lo altar una tarima, sacres y canalobras, sacra, feristol y missal y un palis de tela pintada.

Ítem, un platillo, canadellas y campeneta, un confessionari y dos banchs: tot usat.

Ítem, uns instants de fust y en ells lo sigüent:

Ítem, tres tovallas per lo altar.

Ítem, quatre casullas de tots colors ab ses bosas y cobricalis: tot usat.

Ítem, uns camis, amit y síngulo: també usat.

Ítem, dos corporals, quatre purificadors de tovalletas de lavabo: tot usat


Notari: Josep Bernad
Data: 3-2-1773
Signatura: ARM, Not. 2150: f. 200r-200v, 235r-238r

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s