Nicolau Truyols Dameto carrega Son Vida amb un cens de 50 lliures

In Dei nomine, ett., sia a tots cosa manifesta y notòria com jo, Dn. Nicolau Truyols y Dameto, del àbit de Alcàntara, marquès de la Torre, de grat, ett., ab lo pnt. públich instrument, ett., y del millor modo, ett., vench y de nou me encarrech a favor de Vs. Ms. M. R. mare sorContinua llegint “Nicolau Truyols Dameto carrega Son Vida amb un cens de 50 lliures”

Contracte d’arrendament de Son Vida

Nosaltres, D.ᵃ Catharina Gual y Truyols, v.ᵃ y hereva usufructuària del N. Señor D.ⁿ Nicolau Truyols, marquès de la Torre, y D.ⁿ Fernando Truyols, marquès de la Torra, hereu proprietari del dit q.ᵐ mon pare. De grat, ett., ab lo present públich instrument, ett., per temps de vuit añys y vuit esplets comptadors ja delContinua llegint “Contracte d’arrendament de Son Vida”

Inventari dels béns i heretat de Fernando Truyols Gual

Inventari de los béns y heretat del Iltre. Sor. Dn. Fernando Truyols y Gual, marquès de la Torre, rebut a instància y requisició de los Iltres. señors Dn. Fernando Truyols y Fortuñy, subca. canonge de la Sancta Iglésia Cathadral, primogènit y successor al títol de marquès de la Torra y a los fideïcomissos de losContinua llegint “Inventari dels béns i heretat de Fernando Truyols Gual”

Contracte d’arrendament de Son Caulelles

[…] Ego, domnus Joannes de Sales et Fuster, gratia, ett., loco sive arrendo vobis Nicolao et Petro Tous, patri et filio, rafallum meum nuncupato Son Caulellas, scituatu in termino pntis. civitatis in loco del Viñet, ad tempus quattuor annorum […] Primerament, per estim de dit lloch vos dona vint quarteras de xexa y quatorsa quarterasContinua llegint “Contracte d’arrendament de Son Caulelles”

Inventari de Son Cigala 1698

Die 26 7.ᵇʳᵉ 1698 Inventari de la possesió dita Son Sigala, pres en pntia. de los PP. depositaris Fr. Miquel Fàbregues y el P. lector Fr. Juan Oliver, per el P. Me. Fr. Antoni Pons, prior, y entregat al jermà Fr. Antonino Palet de la Sb.ᵃ. En la cuyna P.ᵒ, se ha trobat duas ollasContinua llegint “Inventari de Son Cigala 1698”

Inventari de Son Cigala 1685

Son Cigala y So [sic] Inventari de la roba y alajas del rafal de Son Cigala, pres per el R.ⁿᵗ P. Fr. Vicens Vaquer, sup.ʳ, y el P. Fr. Pere Ferrà, entregat del g.ᵐᵃ Fr. Gregori Barceló al g.ᵐᵃ Fr. Jau.ᵉ Fullana als 23 7.ᵇʳᵉ 1685. P.ᵒ, es troba en la primera cel·la un llitContinua llegint “Inventari de Son Cigala 1685”

Joan Puigdorfila capbreva el rafal de Son Puigdorfila

Die XXIII mensis novembris anno a Natt.ᵉ Domini MDLXXVII Mag.ᶜᵘˢ Joannes de Puigdorfila, filius Joannis, […] denuntiavit tenere et possidere quoddam raffallum tentum sub allodio proprio et ad presentationem faticae heredum Bernardini Roig, situatum in termino presentis civitatis Maioricarum, ad partem Montanea, sitis prope la Font S.ᵗᵃ. Et affrontatur ex duabus partibus cum raffallis Mag.ᶜⁱContinua llegint “Joan Puigdorfila capbreva el rafal de Son Puigdorfila”

Inventari dels béns i heretat de Ramon Despuig Cotoner

Inventari de los béns y heretat del Il.ᵗʳᵉ señor D.ⁿ Ramon Despuig y Cotoner Ram de Montoro, cavaller del hàbit de Calatrava, coronell de Dragons de los R.ˢ Exèrcits y conde de Montenegro y de Montoro. Rebut a instància y requisició del Il.ᵗʳᵉ señor D.ⁿ Juan Despuig y Dameto, fill y hereu del dit señorContinua llegint “Inventari dels béns i heretat de Ramon Despuig Cotoner”

Obres pies i enterrament de Joan Despuig Martínez de Marcilla

Obras pias disposades per lo Eg.ᵒ S.ʳ D.ⁿ Juan Despuig y Martínez de Marcilla, conde de Montenegro y de Montoro, fill de los Eg.ᵒˢ señors D.ⁿ Ramon Despuig y Rocabertí y de D.ᵃ Melchiora Martínez de Marsilla Ram de Montoro, condes de Montenegro y de Montoro, cònj.ˢ, en son testam.ᵗ que firmà en poder deContinua llegint “Obres pies i enterrament de Joan Despuig Martínez de Marcilla”

Cronologia de l’enderrocament i reacció de l’opinió pública

Davant la possibilitat que les cases de la Teulera es poguessin veure afectades dels plans parcials d’urbanització de la zona en què es trobaven, el 22 de març de 1990, el prevere Juan Pascual Bennásar, en nom i representació de l’Associació per a la Revitalització dels Centres Antics —ARCA—, envià una instància adreçada al batleContinua llegint “Cronologia de l’enderrocament i reacció de l’opinió pública”