Inventari dels béns i heretat de Pedro Moix

Inventari dels béns y heretat del No. D.n Pedro Moix

Die XXVIII mensis julii anno a Natt.e Dni. MDCLXXXV

[…] Michael Joannes Net et Raymundus Brondo, domicelli, procuratorio nomine nobilis domina dompna Joanna Julià, vidua relecta domini dompni Petri Moix, ut de sua potestate constat instrumento substitucionis in eius favorem firmato per illustrem ac nobilem Don Arnaldum Moix, ordinis Divi Joannis Hjerosolomitani leviri […] dicti nobilis defuncti universalis, testamento per eius condito die 30 junii prope dimisi […]

P.o, las casas ab son hort en las quals és mort lo dit Nob. Señor D.n Pedro Moix […]

Ítem, un rafal dit Son Moix, ab sos arreus, bestiar, llevors, vel als., scituat en lo terme de la pnt. ciutat, en lo lloch dit del Viñet, tingut y confrontat com és de vèurer en los actes, el qual era de la heretat del Nob. S.r D.n Ferrando Moix, germà del dit señor difunct, y lo possehïa dit D.n Pedro en quant a la proprietat tant solament mentres duraria la vida de la noble señora D.a Beatriu Rossiñol y Moix, vídua, la qual gose los fruits de aquell […] com a llegatària del S.r D.n Ferrando Moix, son marit.

Continue la poss.ó dita Son Moix, ab sos rafals y demés pertinèncias de aquella, bastiars y arreus, fruits y demés mobles de dita poss.ó y rafal, tot sci.at en lo terme de la vila de Manacor […]

[…] dos quadros retratos, lo un del señor D.n Ferrando Moix, avi del s.r difunt, y lo altre de la señora Dona Cicília Stacília, se àvia […]


Notari: Joan Sabater
Protocol: Rúbrica de inventaris elongats q. se troban als onse plechs desde lo añy 1674 fins en 1694 […] p. lo dis.t Juan Çabater, nott.
Data: 28-7-1685
Signatura: ARM, Not. S-1749, f. 174v-179v

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s