Inventari dels béns i heretat de Fernando Truyols Gual

Inventari de los béns y heretat del Iltre. Sor. Dn. Fernando Truyols y Gual, marquès de la Torre, rebut a instància y requisició de los Iltres. señors Dn. Fernando Truyols y Fortuñy, subca. canonge de la Sancta Iglésia Cathadral, primogènit y successor al títol de marquès de la Torra y a los fideïcomissos de los señors sos asendens, y Dn. Francesch Truyols y Fortuñy, germans successors ab intestat juntament ab el señor Dn. Jordi Truyols y Fortuñy, alferes del regiment de Dragons de Almanza, auzent del Regna en el servici de S. Mag; y ab las señoras sor Maria Josepha y sor Violant Truyols y Fortuñy, religiosas profesas del monastir de Sancta Clara, renunciataris per motius de haver faltat el dit Iltre. señor son pare ab sola disposició de obras pias y sepultat en la Yglésia de Monte-sion en el dia quinze novembre de lo añy passat mil set-cents setanta y vuyt. El qual inventari reben ab salvedats de tots los drets que los competexen per qualsevol causa, via o rahó y sens perjuys de qualsevols drets que puguen expectar a la Yltre. señora Dª Ignès Fortuñy, marqueza de la Torra, mare sua, señaladament en virtud de la renúncia y cessió que feu a favor del Yltre. señor Dn. Nicolau Truyols y Fortuñy, son fill major, are diffunt, mediant acte rebut en poder del discret Andreu Bestard, nott., als deu desembre de lo añy mil set-cents cinquanta-quatra, y també de los que tocan a la Sra. marquesa del Reguer, se germana.

Die quinta mensis martii anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo septuagesimo nono […]

Primo, se continuan las casas de la habitació de dits Yltres. señors, situadas en la present ciutad de Palma, en la parròquia de Sancta Eulàlia, en el enfront del carrer dit de la Portella […]

Son Vida

Ítem, se continua el prèdio Son Vida, situat en el terme de la present ciutad, a la part de la Montaña, ab totas ses pertinèncias, confrontat com en actes és de vèurer. El qual prèdio corra per administració y en dit prèdio y casas los estims sigüents:

En la sala

Primo, devuyt cadiras de vaqueta vermella y clavasó dorat, algunas de las quals són molt vellas.

Ítem, quatra vasas sobreportals negres ab perfils dorats, ab se corresponent vara de ferro, y dos cortinas de seda y sobre ditas vasas son quadret demunt cada una; tot usat.

Ítem, deu mappas grans de differents ciutats y altre sobre el portal; usat.

Ítem, dos quadros retratos de antepassats; vells.

Ítem, un rellotge qui no corre; vell.

Ítem, trenta-y-tres mappas petitas de differents figuras, de animals y vaxells; usadas.

Ítem, dos taulas grans ab ses varas de ferro; usadas.

En la cambra primera a la dreta

Primo, un llit de cirerer o olivera ab son pavalló, dos matalasos, vàneva encotonada de Indiana, cortina vermella de friseta, quatra coxins, esto és, dos grans y dos petits; tot usat.

Ítem, altre llit de corriolas ab dos matalasos, y dos cortinas vermellas de friseta; vellas y lo damés usat.

Ítem, nou cadiras de vaqueta vermella ab son clavasó dorat; usadas.

Ítem, un bufet de cirerer y sobre ell una arquilla també de cirerer; tot usat.

Ítem, nou quadros mappas ab vasas doradas; usadas.

Ítem, dos quadros vasa negre, esto és, el un figura de Nostra Señora de la Pietat y lo altre figura de Nostra Señora de los Dolors; usats.

Ítem, un birombo; usat.

Ítem, vint-y-vuyt mappas differents, comprès un quadret al capsal del llit ab vasa dorada y piqueta de cristal; tot usat.

Ítem, una vasa sobreportal ab perfils dorats y la sua corresponent vara de ferro; tot usat.

En la altre cambra sigüent

Primo, un llit de olivera a lo antigo ab son pavalló de friseta vermella; usat.

Dos matalasos, vàneva de Indiana encotonada; vellas.

Ítem, una taula redona, altre taula ab calax y sobre ella una arquilla; tot usat.

Ítem, una caxa petita de poll ab son pañy y clau, y dins ella un capell vell.

Ítem, dotze cadiras de bova vellas, una vara de ferro ab una cortina y un rellotga de sol de pedra.

Ítem, vint-y-sinch quadros ab vasa negre de differents figuras y entre ells algunas mappas ab vasa y sens ella, comprès un quadret del capsal del llit; tot usat.

Ítem, una piqueta de vidre y un mirall ab vasa negre ab perfils dorats; tot usat.

En la segona cambra a la dreta

Primo, una vasa sobreportal ab se corresponent vara de ferro y cortina de seda y cotó; tot usat.

Ítem, deu quadros vasa dorada de differents figuras; bons.

Ítem, deu mappas de differents parts del món; usadas.

Ítem, dos quadrets negres ab vidres de differents figuras; tots usats.

Ítem, dos bufets medianos de cirerer; usats.

Ítem, una caxeta petita sense clau ab differents casullas, un vidre romput, trompa llarga, una canal de sapí, tot usat, y un banquet.

Ítem, catorse cadiras vaqueta vermella y clavasó dorat medianos; totas usadas.

Ítem, altre rellotge de pedra.

En la segona cambra sigüent

Primo, un llit gran de cirerer ab son pavalló de seda; tot bo. Dos matalasos; usats.

Ítem, dos vasas sobreportals ab perfils dorats ab ses corresponents varas de ferro y dos cortinas de cotó y seda; tot usat.

Ítem, un llit de tizora de tela de sach, matalàs y coxí roba de seda.

Ítem, set cadiras verdas ab clavasó petit dorat; usadas.

Ítem, una flasquera ab flascos de vidre buyts.

Ítem, una cresensa [credrença] de morer y dins ella quatra canalobres y algunas manudèncias de poca monta y juba capell, pentinador y demunt dos parells de calsas de fil cru; tot usat.

Ítem, un quadret del capsal de llit piqueta de cristal y set quadros vasa dorada y un de ells vasa negre de differents figuras; usats.

Ítem, trenta mappas de differents representacions.

En la tercera cambra retrete

Ítem, una taula ab calax buyt, escriptori, cartepaci de pell morada, llibre, tinter de llautó nou, vidre de posar plomas.

Ítem, quatra cadiras de vaqueta vermella clavasó dorat; novas.

Ítem, una estampa retrato del conde Joseph.

Ítem, un ventador de palma, capsa de oblea de llauna, una vara de ferro y un gayato; tot usat.

En las cambras primeras a la esquerra

Ítem, set caxas, una de las quals és gran, bona, y las altres molt usadas, de differents lleñas, totas pañy y clau, sols una qui no té clau y dins de las quals se trobe lo sigüent: Ítem, sinch tovallas de Pisa, nou torcabocas de lo matex, onze cortinas blancas y cobertó vell.

Ítem, dos llits ab sos pavallons, esto és, un vert de seda y lo altre de friseta vermella vells, quatra matalasos, esto és, dos a cada llit; usat.

Ítem, un palis de seda flors vermellas; usat.

Ítem, una tauleta y sobre ella una arquilleta; tot vell.

Ítem, dos cortinas de friseta vermella penjants ab se vara de ferro; tot usat.

Ítem, vint-y-una figuras de differents sancts; usadas.

Ítem, dos vasas negres ab perfils dorats; usadas.

Ítem, deu retaulets petits de differents figura e imatges; tots usats.

Ítem, onze mappas vasa negre, algunas molt vellas.

Ítem, sis taburets alts de calamandri clavasó negre; usats.

Ítem, una tauleta petita; usada.

En las cambras segones a la esquerra

Ítem, una taula forrada de pelfa ab dos vidrieras ab remells dins; usat.

Ítem, catorse quadros ab vasa dorada de lo Apostolat y altres, usats, y estora usada.

Ítem, tres mappas, dos tauletas petitas y tres bufetets; tot usat.

Ítem, catorsa cadiras de vaqueta vermella, clavasó dorat, sens respal·las; usats.

Ítem, tres vasas sobreportals y cortinas de fil y cotó; tot usat.

Ítem, un llit de noguer ab son pavalló floretgat de la matexa mostra de las cortines ab dos matalasos; tot usat.

Ítem, quatra figuras de differents sants, bonas, ab vasas negres de perfil dorats y un ab cantoneras de àngels, quatra retratos de papa, reys y cadernal; tot usat.

Ítem, denou mappas vasa negre de differents ciutats; usadas.

Ítem, set cadiras verdas, clavasó dorat; usadas.

Ítem, una piqueta de cristal y una creu del capsal de llit; tot usat.

En el retrete sigüent

Ítem, dos banquillos de llista y quatra teburets forrats de domàs ab ses vestiduras negres; tot usat.

Ítem, cinquanta-quatra quadrets de differents sants y flors, y una vara de ferro; tot usat.

Ítem, vint-y-dos platillos y deu xícaras obra fina.

En la cuyna

Ítem, dos banchs, un ab respal·lés y lo altre sens respal·lés; vells.

Ítem, un piló, tayador, llosa, murter de terra, feñador, dos ribells de terra, caldera de aram, plantada y cosi, dos banquets petits, pala de ferro, onze ollas grans y petitas; tot usat.

En el menjador

Ítem, una taula, sinch cadiras forradas de llista groga y una de bova vella, una alfàbia ab son grifó y ribella, tovallas de fil obradas, alguns flasquets de vidre, un ventay de paper y mitja lluna; tot usat.

Ítem, sinch llibre differents.

En lo estudi dels criats

Ítem, un llit de escambells vell ab matalàs y màrfega; molt usat.

En la cuyna de la madona y menjador

Ítem, una taula de pi plantada ab sos corresponents banchs, caxa sens cuberta, pastera nova, sernadors [cernedors] y dos cedasos vells.

Arreus de cultivo

Ítem, set aradas, tres jous, un carro vell, dos càvechs, dos xadas, tres restells y corretjadas, sis reyas vellas y deu collars.

Ítem, cent sachs garrovas.

Ítem, sis quarteras blat.

Ítem, se declara que si bé en dit prèdio se trobavan alguns nombres de bastiars per el cultivo del mateix que tenian entregats al señor Dn. Gaspar de Villalonga y Mir, el qual prèdio tingué per conducció per molts de añys, per satisfer-se del dot de la señora Dᵃ. Leonor Truyols y Gual, muller sua, y quant se restituý el citat prèdio entregà alguns de dits nombres, però el valor de ells se ly deguen pagar per ajuste de comptes.


Notari: Josep Bernad
Data: 5-3-1779
Signatura: ARM, Not. 2150, f. 653-669

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s