El Molí de na Barbí

Es tractava del cinquè dels set molins denominats els Molins de Santa Caterina o el Molinar de Ponent. Tant aquest com els altres sis molins foren aixecats al llarg del segle XVIII damunt trasts procedents del rafal de Son Antic. Fou restaurat en el decenni de 1980.

Les notícies més antigues que en tenim són del 3 de desembre de 1771, quan Lluc Vicens —com a curador de l’herència de Marc Vallès— establí a Jaume Roig un trast procedent del rafal de Son Antic mitjançant acta signada a la cúria de Béns Confiscats davant l’escrivà Cristòfol Fonollar (ARM, Not. P-1352, f. 10v).

El 8 de juliol de 1791, davant el notari Pere Miquel Roig, Jaume Roig donà la propietat en contemplació de matrimoni a la seva filla Àngela, nascuda del seu matrimoni amb Elisabet Gelet (íd.).

Segons l’Apeo (1818), la propietat comprenia molí i casa —nombre 397—, valia 1.200 lliures i pertanyia a Elisabet Gelet (ARM, D-1530, f. 340).

El 17 de febrer de 1821, Àngela Roig Gelet establí la propietat al moliner Miquel Moll Santandreu —fill de Rafel i d’Anna—, imposant un cens reservatiu de 19 lliures 2 sous. Comprenia un molí de vent molent amb tots els arreus, unes cases contigües a l’escala del molí —amb botiga, cambra, soterrani, dues cuines, rebost, païssa i establa— que treien portal al camí de Puigpunyent i una peça de terra de 144 pams i mig de llarg per 73 pams d’ample on hi havia el molí i altres dues cases romanents a la venedora. Les cases eren habitades per Elisabet Gelet. Era tenguda sots alou de Marc Vallès i prestava 17 lliures 18 sous cens a Antoni Montis. Confrontava amb el camí de Puigpunyent, dues cases de les mateixes pertinences romanents a la venedora, terres —amb molí i cases— del moliner Sebastià Bonet, el rafal de Son Antic i el molí i cases de Joan Flexas (ARM, Not. P-1352, f. 10v).

Miquel Moll Santandreu morí el 1841 i fou succeït pel seu fill Rafel Moll Bonet, moliner. Aquest es casà amb Elisabet Flexas Berga (†19-4-1863) i en foren fills Miguel —moliner—, Rafael —pilot o comerciant—, María —casada amb Jaime Pujol Juan—, Isabel, Catalina —casada amb Nicolás Company Pujol— i Francisca Moll Flexas, casada amb Bartolomé Matas Oliver. Morí viudo el 5 d’agost de 1866, a l’edat de 80 anys, amb testament que havia disposat el 28 de desembre de 1858 en poder del notari Antonio Fernández, en què prellegà a la seva esposa el cens de 18 lliures que el testador tenia dret de percebre de Maria Berga hipotecat sobre el molí de vent denominat el Porro, situat a l’arraval de Santa Caterina, i una caseta veïnada de dit molí amb la terra que li pertanyia adjunta. Nomenà hereva universal usufructuària la seva esposa, i propietari, el seu fill Miguel. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 15 de febrer de 1872 autoritzada pel notari Miguel Pons Barrutia, entre els quals hi havia el Molí de na Barbí, que comprenia un molí, diverses casetes contigües —marcades amb els nombres 37, 38, 39, 41, 42, 43 i 46 de la illeta 16 de l’arraval de Santa Caterina— i una peça de terra. Confrontava amb el camí de Son Rapinya, terres de Juan Palou de Comasema, una casa de Margarita Flexas, un molí de Bartolomé Bonet i terres de Catalina Roca que abans eren de Miguel Antich. Era tenguda sots alou de Marc Vallès i prestava 7 lliures 18 sous i malla cens al for de 3% al marquès de la Bastida, 3 lliures cens a Joan Sastre i a Ventura Catany i 7 sous 6 diners cens de nombre de 19 lliures 2 sous al benefici eclesiàstic fundat a la parròquia de Santa Creu que posseïa el doctor Antoni Moll, prevere. Al mateix acte es dividiren la propietat i Miguel s’adjudicà el molí de vent i una casa amb un pati contigu marcada amb el nombre 64 modern, tot i que tenia tres portes abans marcades amb els nombres 41, 42 i 44. Amb escriptura de primer de desembre de 1874 autoritzada per dit notari Pons, Catalina s’adjudicà la casa nombre 68 modern —46 antic—, de 34 m²; Francisca, la casa nombre 56 modern —37 antic—, de 25 m², amb entrada pel camí de Son Rapinya; Rafael, la casa nombre 58 modern —38 antic—, de 22 m², amb entrada per la part de Son Antic —ponent—, i María, la casa nombre 60 modern —39 antic—, de 29 m², amb entrada per la travessia de Son Antic (RP11: 1667-terme, 1993-1994-terme, 2546-2547-terme).

Miguel Moll Flexas morí el 8 de maig de 1872, amb testament que havia ordenat el 4 anterior en poder del notari Miguel Ignacio Font Muntaner, en què nomenà hereus universals en parts iguals la seva esposa, Paula Alemany Palmer, i els seus fills Rafael —mariner—, Sebastián i Miguel Moll Bataller —mariner— i Felipe, José, Jaime, Matías i Isabel Moll Alemany. Amb escriptura de 8 de gener de 1878 autoritzada pel notari Miguel Pons Barrutia, acceptaren els béns de l’herència, que comprenia, entre d’altres, el Molí de na Barbí, el Molí dels Caputxins, el Molí de la Passa Llarga i 250 lliures que eren el preu pel qual el difunt havia venut les moles i altres arreus del Molí de na Barbí i que encara no havia cobrat a la seva mort. Rafael s’adjudicà el Molí de na Barbí; Sebastián, una de les quatre casetes del Molí de la Passa Llarga; Miguel, la caseta del Molí de la Passa Llarga marcada amb el nombre 587; la viuda i els seus fills menors —Felipe, José, Jaime, Matías i Isabel—, els restants béns i drets (RP11, 1667-terme, 3a).

Rafael Moll Bataller es casà amb Juana María Alemany Palmer —jornalera— i en foren fills Miguel i Magdalena Moll Alemany. Morí el 20 d’abril de 1878, a l’edat de 36 anys, amb testament que havia disposat el 17 anterior a l’arraval de Santa Caterina en poder del notari Gregorio Vicens Bordoy, en què instituí en la porció llegítima els seus fills i nomenà hereva la seva esposa, la qual es casà en segones núpcies amb Miguel Moll Bataller. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 29 de maig de 1881 autoritzada pel notari Antonio Mulet Mas (íd., 4a).

Catalina Moll Flexas morí viuda el 23 de gener de 1916, amb testament que havia ordenat el 21 de juny de 1902 en poder del notari Mateo Jaume Servera, en què instituí en la porció llegítima la seva filla Isabel Company Moll, a qui també nomenà hereva usufructuària, i nomenà hereu propietari el seu net Gabriel Oliver Company. Isabel Company Moll morí viuda el 26 de novembre de 1921, amb testament que havia disposat el 3 d’agost de 1917 en poder del mateix notari, en què nomenà hereus amb designació de béns els seus fills Gabriel i Juana Oliver Company, veïnada de Barcelona, casada amb el marí Victoriano Bonet Riera. Gabriel Oliver Company morí sense testar el 10 de juny de 1922 i, en acte de 14 de febrer següent dictat per Gabriel Rullán —jutge accidental de primera instància del districte de la Catedral— davant el secretari Sebastián Gazá, en foren declarats hereus en parts iguals els seus fills: Pedro Antonio, Isabel i Esperanza Oliver Sorá, amb reserva de l’usdefruit a favor de la viuda, Antonia Sorá Melis. Amb escriptura de 2 de setembre de 1927 autoritzada pel notari José Fernández del Busto, acceptaren els béns de l’herència i la propietat se l’adjudicaren els germans Oliver Sorá. Aleshores, consistia en una casa de planta baixa marcada amb el nombre 68 del carrer nombre 37 i confrontava amb les cases de Juana María Alemany Palmer i d’Antonio Camps Tapies (RP11, 1993-terme, 4a).

L’11 de novembre de 1941, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, els germans Oliver Sorá vengueren la propietat, per preu de 1.500 pessetes, a Josefa Palmer Pujol, casada amb Alfonso Bonnín Segura (íd., 5a).

Francisca Moll Flexas morí viuda el 12 de gener de 1915, a l’edat de 71 anys, amb testament que havia ordenat el 3 de desembre de 1913 en poder del notari Mateo Jaume Servera, en què nomenà hereus universals amb designació de béns els seus fills Bartolomé, Francisca i Isabel Matas Moll —casada amb Miguel Moyá Palmer— i la seva neta Francisca Matas Terradas —casada amb Pedro Ribot Dalmau— en representació del fill difunt de la testadora Rafael Matas Moll. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 25 de setembre següent autoritzada pel notari José Alcover Maspons i la propietat —marcada amb el nombre 29 del carrer de la Industria— se l’adjudicà Francisca Matas Terradas després de pagar-ne la meitat del valor a Bartolomé Matas Moll. Francisca i Isabel Matas Moll s’adjudicaren el trast nombre 86 del carrer del Vapor, situat a l’arraval de Santa Caterina (RP11, 1994-terme, 3a-4a).

Francisca Matas Terradas morí el 23 d’octubre de 1916, amb testament que havia disposat el 9 de gener de 1915 en poder del notari Mateo Jaume Servera, en què nomenà hereu universal usufructuari el seu espòs, Pedro Ribot Dalmau (†13-1-1952), i propietària, la seva pubila, Antonia Ribot Matas (íd., 5a).

El 31 d’octubre de 1974, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Antonia Ribot Matas vengué la propietat, per preu de 50.000 pessetes, al comerciant Juan Femenías Alomar, al misser José Feliu Vidal i a l’administrador de finques Juan Feliu Vidal. Aleshores, ocupava una superfície de 54,5 m² segons recent midament (RP11, 31880-III, 1a).

El 4 de novembre de 1982, davant el notari Rafael Gil Mendoza, vengueren aquesta i altres propietats, per preu global de 10 milions de pessetes, a l’entitat Promobau SA, que l’adquirí representada per l’industrial Mateo Bauzá Borrás, com a conseller delegat (íd., 2a).

Rafael Moll Flexas morí el 12 de setembre de 1925, amb testament que havia ordenat el 18 de juliol de 1923 en poder del notari Pedro Alcover Maspons, en què instituí en la porció llegítima la seva filla Antonia Moll Sintes i nomenà hereu universal propietari el seu fill Rafael Moll Sintes. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 6 de novembre següent autoritzada pel mateix notari i la propietat se l’adjudicà Antonia. La casa es denominava el Molí i estava marcada amb el nombre 58 del carrer nombre 37 (RP11, 2546-terme, 2a).

El 6 de juny de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Antonia Moll Sintes vengué la propietat, per preu de 1.000 pessetes, a Josefa Palmer Pujol. Aleshores, confrontava amb el carrer nombre 37, el pati del Molí de na Barbí, la casa d’Antonia Balaguer i la propietat de Pedro Ribot (íd., 3a).

Josefa Palmer Pujol morí sense testar el 21 de juliol de 1948 i, en acte de 26 d’octubre següent dictat per Francisco Noguera —jutge de primera instància d’Inca— davant el secretari José Pareja, en fou declarat hereu legal el seu espòs, Alfonso Bonnín Segura, qui acceptà els béns de l’herència amb escriptura de 22 de desembre següent autoritzada pel notari Asterio Unzué Undiano (íd., 4a).

María Moll Flexas morí viuda el 3 de juliol de 1900, amb testament que havia disposat el 7 d’octubre de 1885 en poder del notari Gaspar Sancho Coll, en què nomenà hereu usufructuari el seu espòs, Jaime Pujol Juan (†28-6-1894), i propietaris amb designació de béns, els seus fills Rafael —veïnat de Mazagan (Marroc)—, Antonio i Isabel Pujol Moll —casada amb el marí Miguel Palmer Flexas— i les seves netes Antonia —casada amb Martín Roca Esteva—, María —casada amb Nicolás Martorell Company— i Magdalena Balaguer Pujol —casada amb Luis Roca Esteva— en representació de la filla difunta de la testadora Magdalena Pujol Moll. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 4 d’agost de 1906 autoritzada pel notari Mateo Jaume Servera i la propietat se l’adjudicaren les germanes Balaguer Pujol (RP11, 2547-terme, 4a).

El 14 de novembre de 1938, davant el notari Asterio Unzué Undiano, les germanes Balaguer Pujol vengueren la propietat, per preu de 1.000 pessetes, a Alfonso Bonnín Segura (íd., 5a).

El primer de febrer de 1973, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Alfonso Bonnín Segura vengué al comerciant Juan Femenías Alomar, al misser José Feliu Vidal i a l’administrador de finques Juan Feliu Vidal, per preu global de 200.000 pessetes, les propietats que ell i la seva esposa, Josefa Palmer Pujol, havien adquirit entre 1938-41, ço és: una casa procedent de Son Antic i tres cases procedents del Molí de na Barbí. Amb escriptura de 4 de novembre de 1982 autoritzada pel notari Rafael Gil Mendoza, les vengueren, per preu global de 10 milions de pessetes, a l’entitat Promobau SA, que les adquirí representada per l’industrial Mateo Bauzá Borrás, com a conseller delegat (RP11: 29697-III, 29701-III, 29705-III, 29709-III, 5314-VII).

Finalment, cal esmentar una casa de planta baixa procedent del Molí de na Barbí que pertanyia a Antonia Flexas Bosch (†29-10-1877), de qui passà, successivament, a la seva filla Catalina Bonet Flexas (†20-12-1896) i a la filla d’aquesta Catalina Garcías Bonet. Estava marcada amb el nombre 66 del carrer de la Industria i confrontava amb el carrer nombre 37 i les cases de Juana María Alemany Palmer, Sebastián Bonet i Catalina Moll Flexas (RP11, 8242-terme, A).

Amb escriptura de primer d’octubre de 1904 autoritzada pel notari Miguel Ignacio Font Muntaner, Catalina Garcías Bonet —veïnada de València— vengué la propietat, per preu de 300 pessetes, al dibuixant Antonio Camps Tapies. Al mateix acte, li vengué tres propietats més (íd., 3a).

Antonio Camps Tapies —veïnat de Barcelona— morí el 31 de gener de 1929, amb testament que havia ordenat el 29 de setembre anterior en poder del notari de Madrid Cándido Casanueva Gorjón, en què nomenà únics i universals hereus els seus fills, Antonio i José Camps Ferrer. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 29 de juliol següent autoritzada pel notari de Madrid Alejandro Santamaría Rojas i la propietat se l’adjudicà Antonio (íd., 4a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s