Inventari de béns de l’apotecari Joaquim Cerdà Llompart

Inventari de los béns de la heretat del señor Joachim Cerdà, apothecari, natural y vizí que era de la present ciutat de Palma, fill llegítim y natural de los señors Juan Cerdà, apothecari, y Sebastiana Llompard, cònjuges ja difuncts, víduo de la señora Miquela Mora. Rebut a instància y requisició de los señors doctor en drets don Bernad Contestí y Bennàsar y Joaquim Masip y Vich, apothecari, tutors y, en son cas y lloch, curadors de las personas y béns del señor Francesch Cerdà, impúbero, fill y hereu propietari universal del dit señor testador, y de las señoras Maria Francisca e Ignez Cerdà, també impúberas, fillas al dit señor Joachim Cerdà y a la dita señora Miquela Mora, cònjuges difuncts, comunes y germanas del dit señor Francesch Cerdà, per el cas que succehí de premorir al dit señor Joachim Cerdà, apothecari, la enunciada señora Miquela Mora, hereva universal usufructuària per ell instituïda y tutora de las personas y béns de los dits sos fills en primer lloch elegida, conforme son últim y vàlido testament que ordenà en poder de mi, Ramon Vich, notari infraescrit, als denou del mes de maig de lo añy mil set-cents setanta-y-vuyt, que per son òbit seguit als deset maig del corrent añy mil set-cents vuytanta, fonch publicat als vint de los matexos. Y lo reben ab salvetat de tots y qualsevols drets que a dits impúberos y a ells en el referit nom correspongan per qualsevol causa, útil, via o rahó.

Die vigesima secunda mensis maii anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo octuagesimo

[…] en las casas ahont morí y que habitava vivint el dit señor testador, […] ab una botiga de apothecari, situadas en esta ciutat de Palma y parròquia de Sanct Nicolau, devant el cantó del carrer dit dels Verins […]

Prèdios o rafals y terras de ditat heretat

[Son Salvà Magí]

Ítem, havem atrobat en dita heretat un rafal o hort dit Son Salvà Matgí, de tenor de sis quarteradas poch més o menos, ab casas y safaretx, situat en el terme de la present ciutat y parròquia de Sanct Miquel, al camí de Manacor, confrontant amb Son Coch, propi de la matexa heretat […] el qual immoble adquirí el dit señor Joachim Cerdà mediant acte de venda a son favor firmat per el discret Juan Armengol y Molinas, notari, continuat en la cúria de la Casa Sagrada del Temple als trenta-y-un del mes de juliol mil set-cents setanta-y-vuyt […] Y el referit rafal o hort se troba arrendat al honor Juan Mayans per ànnua mercè de cent lliuras […] Y axí mateix comprà el dit señor Joachim Cerdà el dret de aygua espectant a dit hort […]

[La Bisbal (Son Coc)]

Ítem, havem atrobat en dita heretat una pesa de terra de circa tres quarteradas, poch més o menys, dita la Bisbal, situada en dit terme de la present ciutat, que adquirí el señor Juan Cerdà, apotecari, quòndam, bisavi del dit señor Joachim Cerdà, difunct, mediant acte dels vint-y-quatre del mes de febrer mil sis-cents sexanta-y-sis, rebut per Jaume Antoni Fiol, notari […] per cuya terra competia el dret de aportar-se aygua de la sènia del hort de Christòfol Fonollar y del safaretx del susdit hort Son Salvà Matgí, are de la heretat de Cerdà.

[Son Campos, òlim el Camp d’en Basset (Son Coc)]

Ítem, havem atrobat en dita heretat altre pesa de terra dita Son Campos, antes lo Camp d’en Basset, de tenor de sis quarteradas, poch més o menos, situada en dit terme de esta ciutat, en el camí de la Soledat Vella, contigua a la antedita, la qual adquirí el dit señor Juan Cerdà, Major, mediant acte de establiment dels quinze novembre mil sis-cents sexanta-y-set […]

[Son Xamena (Son Coc)]

Ítem, havem attrobat en dita heretat un rafal dit Son Xemena, de tenor de vuyt quarteradas, situat en dit terme de la present ciutat, prop el camí de Inca, confrontant ab las dos pesas de terra de sobre continuadas […] el qual rafal adquirí el dit señor Juan Cerdà, Major, ab acte de venda subhasta fiscali, continuat en la cúria del òlim Bal·le General de Mallorca, als sis abril mil sis-cents sinquanta-y-sis […]

[Son Ventallol (Son Coc)]

Ítem, havem attrobat en dita heretat altre rafal dit Son Ventayol, de tenor de set quarteradas, poch més o menos, ab casas desruïdas, sènia y safaretx, y un jardinet tancat; situat en dit terme de la present ciutat y camí de la Soledat Vella, confrontant ab las de sobre mencionadas propiedats ditas Son Xemena y Son Campos […] el qual rafal adquirí lo dit señor Juan Cerdà, Major, essent jurat de esta ciutat de Palma, mediant acte de venda continuat en la cúria de la Casa Sagrada del Temple, als set juñy mil sis-cents setanta-y-quatre […]

Las quals quatre propiedats immediate de sobre continuadas estan unidas o contiguas, y juntas se anomena tot Son Coch, en el qual se troban dos casas, so és, unas novas y las altres ruïnosas. Per cuyo prèdio té dret dita heretat de Cerdà de percèber una hora de aygua de la sèquia de la ciutat, esto és, mitja hora de la tanda dita del Temple que adquirí lo dit señor Juan Cerdà, Major, mediant acte de venda continuat en la escrivania de Cartas Reals als nou marz mil sis-cents vuytanta-y-tres […]; un quart de hora de la tanda del Comenador que adquirí el mateix señor Juan Cerdà, Major, mediant acte de venda continuat en dita escrivania als deu novembre mil sis-cents sinquanta-y-sis […]; y altre quart de hora (que adquirí el señor Juan Cerdà, quòndam, pare del dit señor Joachim Cerdà, difunct, ab acte en la matexa escrivania de Cartas Reals continuat als vint-y-quatre juliol mil set-cents coranta-y-un) de dita tanda del Comenador […] Cuyo prèdio dit Son Coch se troba arrendat al honor Sebastià Vives per ànnua mercè de dos-centas y vint lliuras […]

[Son Rul·lan]

Ítem, attrobàrem en dita heretat altre rafal dit Son Rul·lan, situat en dit terme de la present ciutat, en el camí de Inca, en el lloch dit el Camp d’en Fuster, de tenor de catorze quarteradas, tres cortons y deu sous de terra. El qual rafal adquirí lo dit señor Juan Cerdà, Major, ab tres distintas adquisicions: esto és, als onze maig mil sis-cents sexanta-y-quatre, sinch quarteradas y mitja y vint sous de terra, ab casas; sinch quarteradas y tres lliuras de terra ab acte de establiment continuat en dita escrivania als devuyt octubre dit añy mil sis-cents sexanta-y-quatre; y las restants quatre quarteradas y trenta sous de terra ab acte de establiment continuat en la matexa escrivania als vint-y-vuyt de octubre mil sis-cents sexanta-y-set […] Y el dit rafal se troba arrendat a Guillerm Tugores per ànnua mercè de vint lliuras […]

[Hostal de Mossèn Sitges]

Ítem, havem attrobat en dita heretat altre rafal dit lo Hostal de Moson Sitjes, de tenor de sinch quarteradas, ab casas, sènia y safereix, situat en dit terme de la present ciutat, prop la Soledat Vella, el qual adquirí lo dit señor Juan Cerdà, Major, ab acte dels quinze juñy mil sis-cents sinquanta-y-nou, rebut per Juan Baptista Sastre y Mulet, notari […] El qual rafal se troba arrendat al honor Mathià Juan per ànnua mercè de setanta-y-sinch lliuras, dos gallinas, vuyt carabasas, una somada de sebas, una de grells, dotze melons, sis síndrias y sinch quarteras de blat, pagador dit blat al Real Convent de Sanct Domingo […]

[Son Llàtzer Petit]

Ítem, havem attrobat en dita heretat altre rafal dit Son Llàtzer Petit, ab casas, sènia y safareix, situat en dit terme de la present ciutat, prop la Soledat Vella, que fonch de pertinèncias del rafal dit Son Vallobar, que adquirí Domingo Llàtzer, sucrer, autor del dit señor Joachim Cerdà, difunct, ab acte dels vint octubre mil sis-cents setanta-y-un de establiment rebut per Juan Baptista Sastre y Mulet, notari, còpia del qual se troba en fol cent trenta-y-dos del citat Llibre tercer de actes; y dit rafal se troba arrendat a Matheu Jaume per ànnua mercè de vint-y-sinch quarteras blat nou, gros, net y ererat, de número de las quals deu pagar annualment sinch quarteras al Real Convent de Sanct Domingo per tantas cens al·lodials té dret de rèber sobre dit prèdio; més un parell de gallinas. De cuya ànnua mercè se devian, al temps del òbit del dit señor Joachim Cerdà, onze barcellas blat. Y per estims té rebut dit conductor ab lo valor de un mul, hortolisa et àlias sexanta-y-sinch lliuras.

[Son Llàtzer Gran]

Ítem, havem attrobat en dita heretat altre rafal dit Son Llàtzer Gran y terras agregadas al mateix, tot de tenor de coranta-y-set quarteradas y mitja, ab tres casas, esto és, dos ruïnosas o demolidas y las altres habitables; situat en el terme de la present ciutat, al pla de Sanct Jordi, confrontant ab camí real qui va en la vila de Manacor y com en actes és de vèurer. El qual rafal possehïa dit señor Joachim Cerdà, difunct, esto és, quatre quarteradas de terra y casas demolidas dit Son Tres, antes Son Fonoy, en virtut de venda de què se firmà acte a favor de la señora Miquela Rosa Sitjar y del señor Juan Cerdà, Menor, pare y àvia respective del dit señor Joachim Cerdà, difunct, continuat en la cúria de la Seu de Girona als vint-y-set janer mil set-cents y setze, còpia del qual se troba en fol cent coranta-y-set del citat Llibre tercer de actes. Y las restants coranta-y-tres quarteradas y mitja, ab totas ses pertinèncias, possehïa lo dit señor Juan Cerdà, pare y autor del dit señor Joachim Cerdà, com altre de los succesors del señor Domingo Llàtzer, sucrer, y en virtut de divisió y transacció entre ell y los demés succesors de la heretat de Llàtzer feta mediant acte dels vint-y-tres juñy mil set-cents y tretze en poder de Juan Baptista Bennàser, notari, còpia del qual se troba en fol cent trenta-y-quatre buelto del citat Llibre tercer de actes. El qual rafal és en alou, so és, vuyt quarteradas de terra lo són de la Porció Temporal de la Sancta Iglésia de Mallorca, y las matexas cabrevà en la cúria de dita Porció Temporal lo dit señor Joachim Cerdà als tres marz mil set-cents setanta-y-dos; y lo restant és en alou de la Seu de Girona, segons la cabrevació que en la cúria de la matexa feu dit señor Joachim als set juñy mil set-cents setanta-y-tres. Y dit rafal, compresas las terras a ell agregadas, se troba arrendat al honor Pere Rayó per ànnua mercè de cent y vint lliuras y un parell de gallinas, de la qual no se devia cosa al temps del òbit del dit señor Joachim Cerdà. Y té rebut dit conductor per estims de un carro, un mul y una mula, gorets, planter de amel·lers et àlias vuytanta-y-sinch lliuras y tres sous, més set-centas sinquanta somadas de fems, trenta cavallons de palla, devuyt quintars de garrovas y un corró del pou bo y rebedor.

[Son Abrines]

Ítem, havem attrobat en dita heretat unas casas ab son corralet ditas Son Abrines, situadas en dit terme de la present ciutat, en el lloch de la cavalleria de Son Vich, prop de Calamajor, en alou del egrègio señor conde de Ayamans, que adquirí lo señor Juan Cerdà, quòndam, pare del dit señor Joachim Cerdà, difunct, mediant dos actes de venda a son favor firmats lo un en poder de Vicens Colom, notari, als vint-y-set abril mil set-cents coranta-y-quatre, y lo altre en poder de Guillerm Roselló, notari, als catorze de novembre mil set-cents coranta-y-vuyt […]


Notari: Ramon Vich Gallur
Protocol: Ynventaris, y encants reb.ts per Ramon Vich notari desde 1767. ad 1786.
Data: 22-5-1780
Signatura: ARM, V-270: f. 75r-76r, 121v-125r, 167r

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s