Nicolau Truyols Dameto carrega Son Vida amb un cens de 50 lliures

In Dei nomine, ett., sia a tots cosa manifesta y notòria com jo, Dn. Nicolau Truyols y Dameto, del àbit de Alcàntara, marquès de la Torre, de grat, ett., ab lo pnt. públich instrument, ett., y del millor modo, ett., vench y de nou me encarrech a favor de Vs. Ms. M. R. mare sor Gertrudis Brunet y Vives, priora del convent de Nostra Señora de la Consepció del Pelau de la vila de Sineu, y demés religiossas de dit convent o del dit son convent, encarrech absens, ett., acceptant per Vs. Ms. el nou infrat., ett., y a las successoras de Vs. Ms. en dit convent, ett., cinquante lliuras moneda de Mallorca cens et rens per mi y los meus a Vs. Ms. y a ses successoras en dit convent pagadoras y contrebuïdoras cada añy per Vs. Ms. y ses successoras en el mateix convent demanedoras y cobredoras des de el dia present a un añy y axí cade añy perpètuament en dit die aportadas, ett., cum pedagio quinque solidorum, ett., qui quinque solidi, ett., las quals impòs y de nou me encarregue al for de 5 p. 100 espesialment y expressament sobre la mia posseció dita Son Vida y son alou propri, situada en el terme de la present ciutat, confrontada com en lo acte a bax calendador se conte.

La qual posseció juntament ab son alou propri tench y posseiesch, no sols com a choareu universal juntament ab lo M. Iltre. Sr. Dn. Jordi Truyols y Dameto, pre., del Consey de Se Mag., canonge de la Sta. Cathedral y inquisidor de Cort y del pnt. reyna de Mallorca, mon jermà, de la notbla Sra. Dna. Igma. Truyols y Desmàs, va, jermana mia, sagons son vàlido testament que otorgà en poder de Miquel Bover, nott., als 19 xbre 1705, son òbit saguit als 28 fabrer 1721, publicat a pr. marts dit añy, si també com hareu universal del dit molt Iltre. Sr. Dn. Jordi Truyols y Dameto, mon jermà, com apar de son vàlido testament que otorgà en poder de Pera Renovard, nott., als 29 maig 1723, son òbit saguit dit die a las 10 de la nit, publicat als 2 juñy dit añy.

La qual possesió y alou dita noble Sra. Da. Ygma. Truiols y Dezmás, me jermane, tenia y posehïha com hereve universal del noble Sr. Dn. Jaume Dezmás, son marit, com appar de son vàlido testamt. rebut en poder de Barthomeu Fàbregues, nott., als 18 maig 1713, son òbit saguit als 19 xbre 1716, publicat als 20 dits. El qual dita possesó y alou propi tenia y posehïa en virtud dels títols continguts en la cabrevᵒ a bax chalendadora feu en la Reial Visita Guillem Ferrer, pre., en nom de proor. de dit Sr. Dn. Jaume Dezmàs als 17 9re 1683.

Y no sols las expresadas solz cens et rens impòs y de nou me ancaregue espesialment y expresamt. sobre dita possesó y son alou propi, si també generalmt. sobre tots y qualsevols béns meus mobles y ymobles presents y devinidors.

Tots los quals béns, ett., predictas yaque solz cens et rens […]

Die XIX mensis Augusti anno a Natte Dni. MDCCXXVIII


Notari: Martí Serra
Data: 19-8-1728
Signatura: ARM, Not. S-1887, f. 32-34

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s