Contracte d’arrendament de Son Vida

Nosaltres, D.ᵃ Catharina Gual y Truyols, v.ᵃ y hereva usufructuària del N. Señor D.ⁿ Nicolau Truyols, marquès de la Torre, y D.ⁿ Fernando Truyols, marquès de la Torra, hereu proprietari del dit q.ᵐ mon pare. De grat, ett., ab lo present públich instrument, ett., per temps de vuit añys y vuit esplets comptadors ja del dia de Nostra Señora de Setembre passat en havant, lloga y arrenda per dit temps a vós, Juan Garau, fill de Pere, conrador, a baix acceptant y als vostros durant dit temps, la nostra pocessió dita Son Vida, ab los pactes, condicions y ànnua merced sigüents […]

Ítem, és pacte que per fruits y ànnua merced de dita pocessió Son Vida me hageu de donar y pagar a mi, dita marqueza, y als meus vós, dit conductor, durant dit arrendament cade añy sinch-centas lliuras moneda de Mallorca ab tres tersas iguals […]

Primo, és pacte que vós, dit conductor, tingau obligació de aportar y conrar dita pocessió a ús de bon conrador assecayant los abres del sementer que correspondrà y cavar las socas de dits abres cade añy.

Ítem, se vos ha entregat los estims sigüents:

Primo, se vos ha entregat un parell de mulas, una filla de ego castañy de sinch añys estimadas per Barthomeu Dols y Pere Pizà norante-sinch lliuras.

Ítem, altre parell de mulas, una eguina de quatre añys y la altre negre fore de sinch añys somerina, estimada per dits estimadors norante-sinch lliuras.

Ítem, quatre bèstias, ço és, un cavall de sis añys, un mul de vuit añys fill de egua, una mula de quinze añys filla de egua y la altre fore de añys sexante lliuras.

Tres eguas, sinch someras, una mula filla de egua, una ruca y un ruc, una ruca, un mul y una mula […]

Ítem, se vos ha entregat sinch reyas de pes de trenta-vuit lliuras.

Ítem, una xade, una destral, una xapa.

Ítem, uns ferros de pes de deu lliuras.

Ítem, una olla de eram ab se cubertora de pes de deu lliuras tres unces.

[…]

Ítem, la tafona armada y llesta per fer oli ab la cassa de aram y la pala de ferro que tindreu obligació de dexar del matex modo lo últim añy.

Ítem, la botiga de posar blat bona y neta que del matex modo tindreu obligació de dexar-la.

Ítem, un poual ab se cadena de aram a la font.

Ítem, vint-y-set quarteradas de goret, ço és, setse de una reya a denou sous y onse binat a rahó de quinse sous.

[…]

Ítem, és pacte que adamés de dita ànnua merced vós, dit conductor, hageu de aportar en me case dins la present ciutat quatre odres oli bo, nou y rebedor a costas vostras.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, tingau axí matex obligació cade añy de donar-me quatre quarteres xexa bona y rebedora aportadas en me casa a costas vostras pròprias y esto durant dit arrendament.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, me hageu de entregar cade añy durant dit arrendament sexante quintars garrovas bonas y rebedoras que tindré obligació de apportar-me’n a mes costas de dita pocessió.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, en ajuda de dit arrendament pugau fer un forn de cals cade añy dins dita pocessió y que nosaltres, dits mare y fill, ni los nostros vos pugam impedir q. per quant este vós, dit conductor, no ne haveu fet, pugau fer-lo quan vos aparega.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, me hageu de entregar en la present ciutat en me case cade añy durant dit arrendament quatre covos de olivas verdes bonas y rebedoras.

Ítem, axí matex és pacte que cade añy durant dit arrendament me hageu de entregar en me case de la ciutat sis carretades de lleña de la escecayada totas de olivera.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, tingau obligació cade añy de aportar-me en ciutat una quartera mel·las durant dit arrendament.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, tingau obligació de donar palla per un parell de mulas sempre que pas en Son Vida en la calesa.

Ítem, nos reservam del present arrendament tres figueras una de cade lley.

Ítem, nos reservam la habitació en las casas novas y en la cuyna de la clasta tot lo qual no poreu habitar vós, dit conductor, ni els vostros.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, tingau obligació tots los diumenges y festas de enviar coalcadura per aportar el sacerdot per dir missa en dita pocessió.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, ni los vostros no pugau tellar pins ni ningun gènero de lleña en la muntañe sinós en cas de necessit per lo consumo de la vostra case.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, tingau obligació a la fi del present arrendament de dexar sexante quintars palle en la paÿssa, com axí se vos ha entregada juntament en los damés arreus.

Ítem, se vos ha entregat a vós, dit conductor, las llevors sigüents que tindreu obligació de entregar lo últim y darrer añy de dit arrendament:

Primo, xexa catorsa quarteras.

Ítem, blat tretsa quarteras.

Ítem, civada vuit quarteras.

Ítem, ordi trenta quarteras, tot bo, net y rebedor.

Ítem, se vos ha entregat el matex estim de las cabres y damés bestiar cabrú que és el matex y de la matexa conformidat que el antecessor conductor vostro tenia entregat, que són cent trenta cabres a una lliura tres sous y sis diners, vint-y-sis segais a rahó de dotze sous y los bochs evaluats onse lliuras.

Ítem, és pacte que vós, dit conductor, ultra y a damés de totas ditas obligacions tingau obligació de pagar el salari del acte per ambas parts.


Notari: Salvador Nicolau Gallard
Data: 27-7-1737
Signatura: ARM, Not. 6885, f. 376-379
Document aportat per Gaspar Valero i Martí

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s