Establiment de Son Palmer

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1876-90

 1. El venedor, Antonio Mora Antich, es reserva el domini directe.
 2. El comprador adquireix la propietat per via d’emfiteusi, és a dir, paga un preu d’entrada i sobre la resta es crea un cens reservatiu pagador el 15 de desembre.
 3. L’establiment es realitza lliure de pagament de l’alou, però s’ha d’abonar en els traspassos successius.
 4. El comprador ha de satisfer tots els drets i altres despeses que s’ocasionin en virtut del contracte de compravenda, encara que siguin de compte del venedor, a qui ha d’entregar una primera còpia autèntica degudament inscrita en el registre de la propietat.
 5. El mestre picapedrer José Quetglas Ferrer ha de marcar les línies que delimiten el trast i les ha de revisar quan s’iniciïn les obres de construcció de les parets divisòries. Aquestes han de tenir la meitat del seu gruix al terreny que es ven i l’altra meitat al contigu, de manera que coincidesqui el centre del gruix de la paret amb la línia divisòria. El comprador ha de pagar 20 pessetes a dit Quetglas «en clase de derechos».
 6. El comprador ha de construir i conservar a costes i despeses seves una paret de 20 cm de gruix i 2,1 m d’altura a la part extrema del trast, en la qual no es pot fer cap obertura.
 7. El comprador ha d’abonar a l’arrendatari de Son Palmer l’import dels conreus que li inutilitzi per la construcció de l’obra.
 8. Les escriptures de compravenda s’han de signar en poder del notari Joaquín Pujol Muntaner.
 9. A partir de 1887, el verificador de parets és el mestre d’obres Gaspar Reinés, qui cobra 20 pessetes per trast verificat.
 10. Entre 1887-90, el venedor, Antonio Mora Antich, és representat pel seu gendre i apoderat, José Frau Rosselló —secretari del jutjat municipal de Porreres—, qui també actua com a apoderat del seu fill Antonio Frau Mora fins al 1894.

Procés de parcel·lació entre 1920-76

 • Entre 1920-36, el venedor és l’advocat de l’Estat Felipe Guasp Pou i les escriptures de compravenda se signen en poder del notari Francisco de Paula Massanet Beltrán.
 • Entre 1940-76, els venedors són Mercedes Rovira Truyols —viuda de Felipe Guasp Pou— i els seus fills i les escriptures de compravenda se signen, successivament, en poder dels notaris Germán Chacártegui Sáenz de Tejada (1940), Manuel Cerdó Pujol (1940-45) i José Clar Salvá (1957-59).

El 13 de gener de 1876, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Antonio Mora Antich establí al criat Bartolomé Pablo Palmer Porcel, per preu d’entrada de 200 pessetes i cens reservatiu de 40 pessetes, els trasts nombres 13-14, de 518 m². Confrontaven amb el trast nombre 15 —de Bartolomé Pons Alcover—, el cementeri i la sagristia de l’església de la Vileta i el camí de la Vileta (RP2, 2763-terme, 1a).


El 13 de gener de 1876, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Antonio Mora Antich establí al conrador Bartolomé Pons Alcover, per preu d’entrada de 200 pessetes i cens reservatiu de 40 pessetes, els trasts nombres 15-16, de 370 m². Confrontaven amb el trast nombre 17 —de José Cabrer—, el trast nombre 14 —de Bartolomé Pablo Palmer Porcel— i el camí de la Vileta (RP2, 2764-terme, 1a).


El 10 de juliol de 1877, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Antonio Mora Antich establí al conrador Damián Tous Lladó, per preu d’entrada de 400 pessetes i cens reservatiu de 80 pessetes, els trasts nombres 22-25, de 640 m². Confrontaven amb el trast nombre 26 —d’Antonio Alemany—, el camí de la Vileta i el trast nombre 21 —dels germans Bartolomé, Margarita i Catalina García— (RP2, 3080-terme, 1a).


El 9 de setembre de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —com a apoderat d’Antonio Mora Antich— establí al marí Eusebio de Haro Motta, per preu d’entrada de 500 pessetes i cens reservatiu de 140 pessetes, una porció de 2.279 m² que comprenia 14 trasts. Confrontava amb el camí de la Cabaneta, el camí de la Vileta i un terreny destinat a via pública. El 1952, Pedro Grau Esteban vengué la propietat a Juan Carmelo Kirchhofer Vilardell —agent de la propietat immobiliària—, qui l’aportà (1962) a l’entitat La Vileta SA (RP2: 6619-terme, 26471-terme).


El 23 de novembre de 1886, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Antonio Mora Antich establí al conrador Damián Tous Lladó, per preu d’entrada de 400 pessetes i cens reservatiu de 50 pessetes, una porció de 800 m² que comprenia 5 trasts. Confrontava amb la propietat del comprador i un terreny destinat a via pública (RP2, 5441-terme, 1a).


El 17 de setembre de 1887, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —com a apoderat d’Antonio Mora Antich— establí a Miguel Bonafé Ferrer, per preu d’entrada de 300 pessetes i cens reservatiu de 10 pessetes, una porció de 303 m² que comprenia 2 trasts. Confrontava amb el camí de la Vileta i els trasts d’Antonio Alemany i Jaime Pons (RP2, 5442-terme, 1a).


El 17 de setembre de 1887, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —com a apoderat d’Antonio Mora Antich— establí a Antonio Aguiló Valentí, per preu d’entrada de 337 pessetes amb 50 cèntims i cens reservatiu d’11 pessetes amb 25 cèntims, una porció de 360 m² que comprenia 2 trasts. Confrontava amb el camí de la Vileta i la propietat de Gaspar Covas (RP2, 5443-terme, 1a).


El 22 d’octubre de 1887, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —com a apoderat d’Antonio Mora Antich— establí al jornaler Juan Sastre Simó, per preu d’entrada de 300 pessetes i cens reservatiu de 10 pessetes, una porció de 320 m² que comprenia 2 trasts. Confrontava amb el camí de la Vileta i la casa i corral d’Antonio Nadal (RP2, 5444-terme, 1a).


El 5 d’octubre de 1889, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —com a apoderat d’Antonio Mora Antich— establí al marí Eusebio de Haro Motta, per preu de 750 pessetes, una porció de 6.683 m² que confrontava amb el camí de la Cabana, un hort del comprador i Son Cigala. El 1952, Pedro Grau Esteban vengué la propietat a Juan Carmelo Kirchhofer Vilardell —agent de la propietat immobiliària—, qui l’aportà (1962) a l’entitat La Vileta SA (RP2: 5777-terme, 26471-terme).


El 26 de setembre de 1890, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —com a apoderat d’Antonio Mora Antich— establí al ferrer Miguel Juan Rosselló, per preu d’entrada de 150 pessetes i cens reservatiu de 12 pessetes amb 50 cèntims, una porció de 421,13 m² que confrontava amb el camí de la Vileta, el trast de José Cabrer i un terreny destinat a via pública (RP2, 5781-terme, 1a).


El 21 de desembre de 1894, davant el notari José Alcover Maspons, José Frau Rosselló —com a apoderat del seu fill menor d’edat Antonio Frau Mora— establí a Bartolomé Pablo Palmer Porcel, per preu de 2.500 pessetes, una porció de 1.481 m² que confrontava amb el camí de la Vileta, la casa i corral de Juan Sastre i la casa d’Antonio Aguiló. El 1970, una part de la propietat —la casa marcada amb el nombre 209 del camí de la Vileta— serà de Benito Mayol Colombás, de l’Armeria Benito (RP2, 6752-6753-terme, 1a).


El 12 de juny de 1920, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué a la Congregación Diocesana de Hermanas de la Caridad —representada per sor María del Olvido Oliver Deyá, en el segle María, com a superiora general—, per preu de 800 pessetes, una porció de 266 m² on es construí una casa i corral marcada amb el nombre 76 del camí de la Vileta. El 1923, fou expropiada per 7.000 pessetes per l’Ajuntament de Palma —representat pel batle, Guillermo Forteza Piña— per a destinar-la a via pública. Confrontava amb el camí de la Vileta, el carrer del Pozo i la casa i corral de Mateo Sabater Mayans (RP2, 11230-terme, 1a).


El 13 de desembre de 1921, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué a Jaime Pons Carbonell, per preu de 100 pessetes, un trast de 166 m² on es construí un magatzem situat al carrer de Santa Ponsa. Confrontava amb terrenys destinats a carrers i la casa del comprador (RP2, 11638-terme, 1a).


El 8 de juny de 1922, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué a Tomás Cortés Cortés, per preu de 200 pessetes, un trast de 322,6 m² que confrontava amb un carrer en projecte, la casa de Jaime Pons Carbonell i el jardí del comprador (RP2, 11779-terme, 1a).


El 19 de febrer de 1923, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué a Mateo Sabater Mayans, per preu de 100 pessetes, un trast de 130 m² que confrontava amb un carrer en projecte i el corral del comprador (RP2, 12023-terme, 1a).


El 28 de maig de 1923, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué al forner Antonio Rosselló Morro, per preu de 100 pessetes, un trast de 160 m² que confrontava amb un carrer en projecte, la propietat de Tomás Cortés Cortés i el corral de Miguel Rosselló (RP2, 12111-terme, 1a).


El 28 de juliol de 1923, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué a Rafael Salas Pons, per preu de 200 pessetes, un trast de 320 m² que confrontava amb un carrer en projecte, la casa i corral del comprador i el trast de Mateo Sabater Mayans (RP2, 12172-terme, 1a).


El 24 d’agost de 1923, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué a Raimundo Fortuny Moragues, per preu de 200 pessetes, una porció de 120 m² que comprenia un pou que serà aprofitat (1926) 3 dies i mig a la setmana per la Congregación de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor. Confrontava amb l’església de la Vileta, la plaça de l’Església, un carrer i terra de Bartolomé Pablo Palmer Porcel (RP2, 12192-terme, 1a).


El 9 de juny de 1925, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Felipe Guasp Pou vengué al vicari Francisco Ramis Alemany, per preu de 300 pessetes, un trast de 480 m² tancat de paret on es construí una casa de planta baixa de dos aiguavessos amb jardí i algorfa marcada amb el nombre 5 del carrer de Son Palmer. Confrontava amb un carrer en projecte, la propietat d’Antonio Rosselló Morro, el corral de Miguel Porcel i el trast de Rafael Salas Pons. El 1931, Ramis vengué la propietat, per preu de 2.700 pessetes, a Catalina Planas Cladera (†1933) (RP2, 12888-terme, 1a).


El 30 de gener de 1936, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Felipe Guasp Pou vengué a l’entitat Gas y Electricidad SA, per preu de 300 pessetes, una porció de 12 m² que confrontava amb un carrer obert (RP2, 17136-terme, 1a).


El 21 d’agost de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Rosa Estarás Salvá —casada amb Sebastián Font Oliver—, per preu de 1.500 pessetes, una porció de 1.715 m² que confrontava amb la prolongació del carrer de Massanella, la prolongació del carrer del Hueso, el carrer de Son Palmer i terrenys de Son Cigala (RP2, 21065-terme, 1a).


L’11 d’octubre de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Magdalena Covas Salvá —casada amb Francisco Pascual Marroig—, per preu de 500 pessetes, un trast de 481,11 m² que confrontava amb el carrer del Doctor Barberi i les propietats de Magdalena Covas Salvá i Magdalena Isern Alemany (RP2, 20901-terme, 1a).


El 6 de desembre de 1940, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Catalina Colombás Rubí —mare de Benito Mayol Colombás—, per preu de 825 pessetes, un trast de 491,26 m² que confrontava amb els carrers del Doctor Barberi i lletra E i les propietats de la compradora i Antonio Aguiló (RP2, 20908-terme, 1a).


L’11 de desembre de 1940, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Manuel Pérez Barrachina, per preu de 2.000 pessetes, els trasts nombres 1-6, de 1.241,3 m². Confrontaven amb el carrer del Doctor Barberi, la prolongació del carrer de Muro i les propietats d’Antonio Roca, Matías Sampol, Jaime Perelló, Mateo Sabater i Onofre Tous (RP2, 20872-terme, 1a).


El 30 d’abril de 1941, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Catalina Colom Domingo —casada amb Juan Dols Mateu—, per preu de 420 pessetes, un trast de 169,17 m² que confrontava amb el carrer de Santa Ponsa, la prolongació del carrer del Hueso, terres de Son Cigala i el jardí de la compradora (RP2, 20921-terme, 1a).


El 13 de juny de 1941, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a les germanes Antonia (†1957) i Catalina Guasp Salom, per preu de 800 pessetes, els trasts nombres 18-20 de la illeta lletra Y, de 780 m². Confrontaven amb els carrers del Doctor Barberi i lletra D —prolongació del carrer de Muro— (RP2, 20939-terme, 1a).


El 13 de maig de 1942, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Concepción Rubí Mateu, per preu de 900 pessetes, els trasts nombres 14-15 de la illeta lletra Y, de 500 m². Confrontaven amb el carrer del Doctor Barberi, els trasts nombres 9-10 i 13 i els trasts de les germanes Antonia i Catalina Guasp Salom (RP2, 21965-terme, 1a).


El 17 de juny de 1942, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Concepción Rubí Mateu, per preu de 450 pessetes, el trast nombre 13 de la illeta lletra Y, de 250 m². Confrontava amb el carrer del Doctor Barberi i els trasts nombres 14 —de la compradora—, 8 i 12 (RP2, 21671-terme, 1a).


El 17 de novembre de 1942, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Ana María Serra Alemany, per preu de 450 pessetes, el trast nombre 11 de la illeta primera, de 250 m². Confrontava amb el carrer del Doctor Barberi i el trast de Concepción Rubí Mateu (RP2, 21963-terme, 1a).


El 17 de desembre de 1942, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Concepción Rubí Mateu, per preu de 450 pessetes, el trast nombre 12 de la illeta primera, de 250 m². Confrontava amb el carrer del Doctor Barberi i els trasts de la compradora i Ana María Serra Alemany (RP2, 21962-terme, 1a).


El 31 de desembre de 1942, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Miguel Font Jaume, per preu de 450 pessetes, els trasts nombres 1-3 i part del trast nombre 4 de la illeta lletra H, de 875 m². Confrontaven amb els carrers de Felipe Guasp i Primero de Abril, la resta del trast nombre 4 i els trasts nombres 5 i 10 (RP2, 21975-terme, 1a).


El 12 de juny de 1943, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Catalina i María Ignacia Colombás Rubí, per preu de 1.000 pessetes, els trasts nombres 3-5 de la illeta lletra Y, de 777,75 m². Confrontaven amb els carrers del Doctor Barberi i lletra C i el trast d’Ana María Serra Alemany (RP2, 22351-terme, 1a).


El 5 d’agost de 1944, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Miguel Font Jaume, per preu de 1.800 pessetes, els trasts nombres 1-5 i 8-9 de la illeta lletra G, de 1.960 m². Confrontaven amb els carrers del Doctor Barberi, Primero de Abril i Massanella (RP2, 22826-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1944, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Francisca Llull Esteva —casada amb Benito Colombás Rubí—, per preu de 1.400 pessetes, els trasts nombres 1-5 de la illeta lletra L i part del trast nombre 19 de la illeta lletra J, de 2.154,1 m². Confrontaven amb el trast de Magdalena Covas Salvá, Son Cigala, el carrer lletra E, la resta del trast nombre 19 i terra d’Eusebio de Haro Motta (RP2, 23232-terme, 1a).


El 20 de febrer de 1945, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Manuel Pérez Barrachina, per preu de 1.200 pessetes, els trasts nombres 1-5 de la illeta lletra M, de 1.088,76 m². Confrontaven amb els carrers del Doctor Barberi i lletra D, el trast nombre 6 i les propietats de Francisca Castellá, Margarita Vanrell i Pablo Mateu (RP2, 21974-terme, 1a).


El 23 de maig de 1945, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Margarita Planas Palmer —casada amb Francisco Fullana Lladó—, per preu de 800 pessetes, el trast nombre 9 i part del trast nombre 10 de la illeta lletra K, de 300 m². Confrontaven amb el carrer del Doctor Barberi (RP2, 23342-terme, 1a).


L’11 de juliol de 1945, davant el notari Manuel Cerdó Pujol, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Francisca Llull Esteva —casada amb Benito Colombás Rubí—, per preu de 3.300 pessetes, els trasts nombres 8-18 i part del trast nombre 19 de la illeta lletra J i una gaia situada darrere els trasts nombres 8-14, de 3.310,26 m². Confrontaven amb Son Cigala, el carrer del Primero de Abril i una porció de la compradora (RP2, 23313-terme, 1a).


El 17 d’abril de 1957, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren al vigilant Juan Font Gomis, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 15-16 i part del trast nombre 14 de la illeta lletra K, de 525 m². Confrontaven amb els carrers del Doctor Barberi i lletra E (RP2, 29662-terme, 1a).


El 15 de maig de 1957, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren als cònjuges Juan Torres Bassa i Magdalena Zorrilla Alemany, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 10-11 de la illeta lletra K, de 553 m². Confrontaven amb el carrer del Doctor Barberi (RP2, 31737-terme, 1a).


El 18 d’octubre de 1957, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren als cònjuges Cristóbal Salom Aranda —mariner— i Francisca Vera Mas, per preu de 500 pessetes, una porció de 525 m² que confrontava amb el trast de Juan Font Gomis i els carrers del Primero de Abril i lletra E (RP2, 29813-terme, 1a).


El 15 de novembre de 1957, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a la selvatgina Catalina Mieras Real —casada amb el pagès Juan Llabrés Torelló—, per preu de 500 pessetes, un trast de 259,35 m² que confrontava amb la propietat de les germanes Antonia i Catalina Guasp Salom i els carrers del Primero de Abril i lletra D (RP2, 29815-terme, 1a).


El 15 de […] de 1958, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren al conrador Vicente Torres Ripoll, per preu de 500 pessetes, un trast de 259,67 m² que confrontava amb la propietat de les germanes Antonia i Catalina Guasp Salom, el carrer del Primero de Abril i la propietat de Catalina Mieras Real (RP2, 30287-terme, 1a).


El 24 de maig de 1958, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren als cònjuges Manuel Gómez Domínguez —picapedrer— i Soledad Lidón García, per preu de 500 pessetes, un trast de 250 m² que confrontava amb el carrer del Primero de Abril i les propietats de Jorge Salom Torres i Margarita Planas Palmer (RP2, 30594-terme, 1a).


El 21 d’octubre de 1958, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren al miner Bartolomé Paredes García, per preu de 1.000 pessetes, un trast de 300 m² que confrontava amb el carrer del Primero de Abril (RP2, 30575-terme, 1a).


El 13 de novembre de 1958, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a Sebastiana Riera Pizá, per preu de 500 pessetes, un trast de 300 m² que confrontava amb el carrer del Primero de Abril (RP2, 30936-terme, 1a).


El 7 de novembre de 1959, davant el notari José Clar Salvá, Mercedes Rovira Truyols i els seus fills vengueren a l’industrial Jorge Salom Torres, per preu de 3.500 pessetes, els trasts nombres 1-5 de la illeta lletra K, de 1.145 m². Confrontaven amb els carrers del Doctor Barberi, Primero de Abril i lletra D i els trasts nombres 6 i 9 (RP2, 31757-terme, 1a).


El 1963, es registrà la segregació d’un trast de 250 m² a favor d’Antonia Rodríguez Acosta i Francisco Rodríguez García (RP2, 1726-III).


El 1964, es registrà la segregació d’un trast de 250 m² a favor d’Adrián Cruz Marcos i Ramón […] Lara (RP2, 2763-III).


El 1965, es registrà la segregació d’una porció de 480 m² a favor de Miguel Vich Cañellas i Antonia Salom Torres (RP2, 4592-III).


El 1967, es registrà la segregació d’un trast de 225 m² a favor de Miguel Vallcaneras Galiana (RP2, 5654-III).


El 1967, es registrà la segregació d’un trast de 300 m² a favor de Juliana Almijo Moral i Ángel Giménez Girón (RP2, 7970-III).


El 1972, es registrà la segregació d’un trast de 171,2 m² a favor de Nicolás Piña Cortés i Margarita Camps Carrió (RP2, 19211-III).


El 1973, es registrà la segregació d’una porció de 4.350 m² a favor de Carlos Capa Vigo (RP2, 22369-III).


El 1976, es registrà la segregació d’una porció de 1.146 m² a favor de Guillermo Bonet Mas (RP2, 38399-III).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s