Establiment de Son Quint

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1866-70

 1. El venedor, José Quint Zaforteza Togores, es reserva el domini directe i els drets de lluïsme i relluïsme al 10%.
 2. El comprador paga un preu d’entrada a raó de 200 lliures per quarterada i sobre la resta es crea un cens reservatiu pagador el 8 de setembre a raó de 6 lliures per quarterada.
 3. El comprador disposa d’un any per a construir a costes i despeses seves una paret de 7 pams d’alçada que separi la seva porció de la resta de Son Quint, la qual ha d’anar assentada damunt una franja de 7 pams cedida pel venedor.
 4. El comprador pot obrir un portell que doni entrada a Son Quint.
 5. El venedor es reserva el dret de fadiga de 30 dies.
 6. El venedor es reserva el dret d’elegir davant quin notari se signen les escriptures de compravenda, les quals sempre es rubriquen en poder del notari Gabriel Oliver Salvà.
 7. El comprador ha d’entregar al venedor una primera còpia de l’escriptura de compravenda «en señal de la transmisión del dominio útil».

Pactes i condicions dels contractes de compravenda entre 1899-1900

 1. Les venedores són María de las Mercedes Amat Olivar —qui actua en representació del seu fill menor d’edat José Quint Zaforteza Amat— i la seva sogra, María del Carmen Crespí de Valldaura Caro.
 2. Les terres venudes procedeixen del sementer denominat la Cabaneta.
 3. El comprador adquireix el ple domini de la terra.
 4. El comprador ha de construir a costes i despeses seves dins el primer any una paret seca divisòria d’entre 90-110 cm de gruix i 160 cm d’alçada assentada parcialment damunt el terreny adquirit i la resta de Son Quint.
 5. Les escriptures de compravenda s’han de signar en poder del notari Miguel Ignacio Font Muntaner.

Procés de parcel·lació entre 1931-65

El 1931, José Quint Zaforteza Amat inicià el procés de parcel·lació dels sementers denominats la Tanca, el Garrigó i el Pinar. La major intensitat del desenvolupament urbanístic es concentrà entre els anys 1931-45 i particularment damunt els terrenys de la Tanca. Les escriptures de compravenda foren signades, successivament, en poder dels notaris José Socías Gradolí (1931-34) i Germán Chacártegui Sáenz de Tejada (1935-65). A part dels tres sementers esmentats, també es vengueren algunes terres de la part de la muntanya.


El 23 de maig de 1866, davant el notari Gabriel Oliver Salvà, José Quint Zaforteza Togores establí al comerciant Nicolás Humbert Burguer —fill de Miquel Humbert Salas i de Joana Maria Burguer Reus—, per preu d’entrada de 2.303 lliures 10 sous i cens reservatiu de 69 lliures 2 sous, una porció d’11 quarterades i 207 destres que confrontava amb Son Putxet, del comprador (RP2, 498-terme, 1a).


El 23 de maig de 1866, davant el notari Gabriel Oliver Salvà, José Quint Zaforteza Togores establí al comerciant José Binimelis Reus —fill de Pere i d’Antonina—, per preu d’entrada de 757 lliures, una porció de 2 quarterades i una altra d’1 quarterada, 2 quartons i 94 destres que confrontaven amb un camí d’establidors d’1 destre d’ample, Son Roqueta, la porció establida a Nicolás Humbert Burguer, terres de Jaime Bosch i terres d’Antonio María Sbert Borrás. La propietat fou, successivament, d’Antonia Covas Binimelis (1891), Isabel Rosselló Pastors (1891), els germans Jaume Rosselló (1924) i els germans Jaume Rovira (1939) (RP2, 499-terme, 1a).


Amb escriptures de 15 de març de 1867 i 5 de juny de 1870 autoritzades pel notari Gabriel Oliver Salvà, José Quint Zaforteza Togores establí al registrador de la propietat Antonio María Sbert Borrás —fill d’Antoni i de Magdalena—, per preu d’entrada de 1.200 lliures, dues porcions de 3 quarterades cadascuna que confrontaven amb la muntanya i el pinar de Son Quint, Son Roqueta, terres d’Hermenegildo Rentierre, terres de Jaime Bosch i la porció de José Binimelis Reus (RP2, 766-terme, 1a).


El 15 de maig de 1897, davant el notari Miguel Ignacio Font Muntaner, José Quint Zaforteza Crespí de Valldaura i Gabriel i Antonio Tugores Matas elevaren a escriptura pública la compravenda d’una peça de terra de 720 m² que José Quint Zaforteza Togores havia signat (1865) amb contracte privat a favor de Gabriel Tugores Alemany (†1885) per preu d’entrada de 2.303 lliures 10 sous. Confrontava amb el camí de Son Rapinya i la propietat de Pedro Juan Ferrer (RP2, 6971-terme, 1a).


El 24 de novembre de 1899, davant el notari Miguel Ignacio Font Muntaner, María de las Mercedes Amat Olivar i María del Carmen Crespí de Valldaura Caro vengueren al jornaler Juan Sastre Simó, per preu de 7.000 pessetes, una porció procedent de la Cabaneta que ocupava una superfície de 10 quarterades, 1 quartó i 71 destres. Comprenia una casa on vivia el garriguer, la qual ocupava, juntament amb les seves dependències, una extensió de 799 m². Les venedores es reservaven la casa fins al 30 d’agost següent. Confrontava amb Son Cigala, el camí que anava a aquest rafal i el camí que anava al cementeri de la Vileta i al coll d’en Marill. El 1933, Juan Sastre Simó vengué la propietat, pel mateix preu, a l’industrial santjoaner José Gayá Bauzá (RP2, 7457-terme, 1a).


El 9 de gener de 1900, davant el notari Miguel Ignacio Font Muntaner, María de las Mercedes Amat Olivar i María del Carmen Crespí de Valldaura Caro vengueren als cònjuges Juan Ferrá Vich —conrador— i Margarita Alemany Ripoll, per preu de 1.000 pessetes, una porció de 5 quarterades procedent de la Cabaneta que confrontava amb la propietat de Juan Sastre Simó, Son Cigala i el camí que anava al cementeri de la Vileta i al coll d’en Marill (RP2, 7456-terme, 1a).


L’11 de maig de 1931, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Jaime Frau Matas, per preu de 120 pessetes, el trast nombre 66 del Garrigó, de 200 m². Confrontava amb els trasts nombres 59, 65 i 67 i un camí d’establidors —després, successivament, carrer lletra D i Aristóteles— (RP2, 14527-terme, 1a).


El 14 de novembre de 1931, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a les germanes Antonia i Carmen Llinás Coll, per preu de 550 pessetes, els trasts nombres 154-155 de la Tanca, de 550 m². Confrontaven amb els trasts nombres 153 i 156, el camí de Son Rapinya i un camí d’establidors (RP2, 14700-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1932, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a José Cano Coll, per preu de 550 pessetes, els trasts nombres 123-124 i 135-136 de la Tanca, de 1.405,81 m². Confrontaven amb els trasts nombres 122, 125, 134 i 137, el carrer de Mateo Fiol i el camí dels Reis (RP2, 15252-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1932, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Jorge Gelabert Mestres, per preu de 300 pessetes, una porció de 605 m² del trast nombre 1 de la illeta nombre 5 del Garrigó. Confrontava amb la resta del trast nombre 1, el trast nombre 2 de la mateixa illeta i el camí de Son Vida (RP2, 15567-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1932, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Gabriel Ferrer Ignacio i Margarita Cavilla Llaniras, per preu de 300 pessetes, els trasts nombres 5-6 de la illeta nombre 1 del Garrigó, de 577,5 m². Confrontaven amb Son Pacs, el camí de Son Vida i els trasts nombres 4 i 7 (RP2, 15606-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1932, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a José Miró Fuster, per preu de 850 pessetes, el trast nombre 6 de la illeta nombre 4 del Garrigó, de 970 m². Confrontava amb el trast nombre 5 de la illeta nombre 4 i els carrers lletres D —després, Aristóteles— i E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— (RP2, 15623-terme, 1a).


El 27 de febrer de 1933, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Guillermo Ferragut Sbert —capità de navili retirat— i Dolores Gómez Sevilla, per preu de 900 pessetes, els trasts nombres 54-57 de la Tanca, de 1.240 m². Confrontaven amb els trasts nombres 53 i 58 i camins d’establidors (RP2, 15514-terme, 1a).


El 8 de març de 1933, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué al marí Miguel Riera Ripoll, per preu de 800 pessetes, la meitat del trast nombre 4 de la illeta nombre 5 del Garrigó, de 856,67 m². Confrontava amb l’altra meitat del trast nombre 4 i els carrers lletres C —després, Moreno Carbonero— i D —després, Aristóteles— (RP2, 15542-terme, 1a).


El 23 de març de 1933, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Guillermo Ferragut Sbert —capità de navili retirat— i Dolores Gómez Sevilla, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 52-53 i 58-59 de la Tanca, de 1.250 m². Confrontaven amb els trasts nombres 51 i 60 i dos carrers (RP2, 15979-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1933, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Josefina Ferrero Peñafiel, per preu de 615 pessetes, els trasts nombres 127 i 132-133 de la Tanca, de 1.126 m². Confrontaven amb els trasts nombres 124, 128, 131 i 136, el camí dels Reis i el carrer de Mateo Fiol (RP2, 16010-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1933, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a la telegrafista Margarita Salvá Ferrer, per preu de 540 pessetes, els trasts nombres 205-206 de la Tanca, de 673 m². Confrontaven amb el camí que anava de Son Rapinya a Son Serra —després, carrer del Presbítero Seguí—, dos carrers —després, lletres B i E— i una plaça —després, Son Quint— (RP2, 16269-terme, 1a).


El 30 de novembre de 1933, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Rafael Calafell Mulet, per preu de 750 pessetes, els trasts nombres 167 i 187-189 de la Tanca, de 1.250 m². Confrontaven amb els trasts nombres 166, 168 i 186 i dos carrers (RP2, 15890-terme, 1a).


El 30 de novembre de 1933, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué al militar Antonio Miralles Ribas, per preu de 375 pessetes, els trasts nombres 166 i 168 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb els trasts nombres 167, 169 i 187 i dos carrers —després, Alférez Salleras i Aviador Ibarra Montis— (RP2, 15891-terme, 1a).


El 29 de gener de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Vich Mir, per preu de 120 pessetes, el trast nombre 65 del Garrigó, de 200 m². Confrontava amb els trasts nombres 60, 64 i 66 i un carrer —després, Aristóteles— (RP2, 15971-terme, 1a).


El 23 de març de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a les germanes Antonia i Carmen Llinás Coll, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 157 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb els trasts nombres 150, 156 i 158 i un carrer —després, Aviador Ibarra Montis— (RP2, 15980-terme, 1a).


El 15 de maig de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Espinosa Massanet, per preu de 65 pessetes, el trast nombre 90 del Garrigó, de 324 m². Confrontava amb els trasts nombres 91 i 97, el camí de Son Rapinya i un carrer (RP2, 16341-terme, 1a).


El 15 de maig de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Espinosa Massanet, per preu de 200 pessetes, el trast nombre 89 i la meitat del trast nombre 87 del Garrigó, de 300 m². Confrontaven amb els trasts nombres 86 i 88, la meitat restant del trast nombre 87 i un carrer (RP2, 16342-terme, 1a).


El 15 de maig de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Pedro José Mas Palmer, per preu de 150 pessetes, el trast nombre 12 de la illeta nombre 1 del Garrigó, de 192,5 m². Confrontava amb el trast nombre 11, el trast de Jaime Vicens, Son Pacs i el camí de Son Vida (RP2, 16367-terme, 1a).


El 15 de maig de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Miguel Bennásar Cañellas i Ángela Alburquerque Caballero, per preu de 200 pessetes, una porció de 180 m² del trast nombre 5 de la illeta nombre 4 del Garrigó. Confrontava amb el trast nombre 4, la resta del trast nombre 5 i el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— (RP2, 16368-terme, 1a).


El 15 de maig de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Jaime Frau Matas i Rosa Vich Mir, per preu de 30 pessetes, una porció de 20 m² del trast nombre 5 de la illeta nombre 4 del Garrigó. Confrontava amb el trast nombre 4, la resta del trast nombre 5, una propietat dels compradors i el trast de Miguel Bennásar Cañellas i Ángela Alburquerque Caballero (RP2, 16369-terme, 1a).


El 15 de maig de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a María Vadell Adrover, per preu de 220 pessetes, el trast nombre 14 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb els trasts nombres 13, 15 i 16 i el carrer lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— (RP2, 16439-terme, 1a).


El 16 de juliol de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Elizabeth Louise Miller Nett —casada amb Juan N. Klein Serrallés—, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 37-38 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb els trasts nombres 29, 30, 36 i 39 i el carrer lletra C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— (RP2, 16537-terme, 1a).


El 25 de setembre de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a José Aguiló Aguiló, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 13 de la Tanca, de 483,75 m². Confrontava amb el trast nombre 12, el camí que anava de Son Rapinya a Son Serra —després, carrer del Presbítero Seguí— i el carrer lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— (RP2, 16565-terme, 1a).


El 21 de desembre de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, José Quint Zaforteza Amat vengué a Adolfo Iglesias Doménech, per preu de 650 pessetes, el trast nombre 4 de la illeta nombre 3 del Garrigó, de 800 m². Confrontava amb el trast nombre 3, el carrer lletra D —després, Aristóteles—, la casa i corral de Jaime Frau Matas i Rosa Vich Mir, la casa i corral de Miguel Ramis i Ángela Alemany i el carrer lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— (RP2, 16585-terme, 1a).


El 8 d’abril de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Madeleine Brooks —casada amb Frank Terry Brooks—, per preu de 3.000 pessetes, una porció de 3.616 m² del Garrigó —amb una casa— que confrontava amb el camí de Son Vida. Més endavant, en serà propietari el comandant d’aviació Carlos Urcola Fernández i es denominarà Cuatro Vientos (RP2, 16684-terme, 1a).


El 8 d’abril de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges José Gili Muntaner i Apolonia Catalá Sastre, per preu de 300 pessetes, una porció de 305 m² del trast nombre 1 de la illeta nombre 5 del Garrigó. Confrontava amb la resta del trast nombre 1 de la illeta nombre 5 —de Jorge Gelabert Mestres—, el trast nombre 2 de la mateixa illeta, el carrer lletra D —després, Aristóteles— i el camí de Son Vida (RP2, 16781-terme, 1a).


El 4 de desembre de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Pizá Salas, per preu de 600 pessetes, els trasts nombres 128-131 de la Tanca, de 1.262,5 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya, el camí dels Reis i el carrer de Mateo Fiol (RP2, 17236-terme, 1a).


El 4 de desembre de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Pizá Salas, per preu de 150 pessetes, el trast nombre 176 de la Tanca, de 300 m². Confrontava amb el camí de Son Rapinya, el carrer lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i els trasts nombres 175 i 177 (RP2, 17237-terme, 1a).


El 3 de març de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Guillermina Waring Voss —casada amb Serafín Sureda Ramis—, per preu de 480 pessetes, els trasts nombres 203-204 de la Tanca, de 600 m². Confrontaven amb un carrer —després, Zaforteza—, el carrer lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— i els trasts nombres 197 i 207 (RP2, 17238-terme, 1a).


El 3 de març de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al comerciant Francisco Cañellas Jaume, per preu de 700 pessetes, el trast nombre 200 de la Tanca, de 475 m². Confrontava amb el camí de Son Rapinya, el carrer lletra C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i els trasts nombres 199 i 201 (RP2, 17239-terme, 1a).


El 3 de març de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Margarita Sureda Ramis i Sara Sureda Waring —casada amb José Martí Terribas—, per preu de 1.230 pessetes, els trasts nombres 190-193 i 207-208 de la Tanca, de 1.850 m². Confrontaven amb els carrers lletres C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— i el trast de Guillermina Waring Voss (RP2, 17240-terme, 1a).


El 3 de març de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Mariana Mir Martorell —casada amb Miguel Perelló Vallespir—, per preu de 200 pessetes, els trasts nombres 15-16 de la Tanca, de 637,5 m². Confrontaven amb els carrers lletres B —després, Zaforteza— i E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— i els trasts nombres 12, 14 i 17 (RP2, 17249-terme, 1a).


El 15 d’abril de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Vich Mir, per preu de 250 pessetes, el trast nombre 6 de la illeta nombre 3 del Garrigó, de 270 m². Confrontava amb el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— i la propietat de Ramón Pieras Castell (RP2, 17599-terme, 1a).


El 15 d’abril de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Ramón Pieras Castell, per preu de 500 pessetes, una porció de 580 m² del trast nombre 5 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el carrer lletra F —després, Ventayol— i la propietat de Bartolomé Vich Mir (RP2, 17600-terme, 1a).


El 15 d’abril de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Pedro March Suau, per preu de 450 pessetes, el trast nombre 1 de la illeta nombre 4 del Garrigó, de 762 m². Confrontava amb els carrers lletres D —després, Aristóteles— i E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó—, el trast nombre 2 i el camí de Son Vida (RP2, 17606-terme, 1a).


El 23 de maig de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Jacinto Garrigosa Valero, per preu de 225 pessetes, el trast nombre 158 de la Tanca, de 325 m². Confrontava amb el carrer lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull—, els trasts nombres 149 i 159 i el trast de les germanes Antonia i Carmen Llinás Coll (RP2, 17693-terme, 1a).


El 9 de juny de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Josefa Servera Vilanova —casada amb Antonio Frau Campins—, per preu de 400 pessetes, una porció de 400 m² dels trasts nombres 4-5 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb la resta del trast nombre 4, el trast nombre 6, la propietat de Ramón Pieras Castell i el carrer lletra F —després, Ventayol— (RP2, 17803-terme, 1a).


El 13 d’abril de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Tortella Salvá, per preu de 470 pessetes, els trasts nombres 3-4 de la Tanca, de 672 m². Confrontaven amb el trast nombre 2, el carrer lletra A —després, Presbítero Seguí— i el camí de Son Serra (RP2, 17964-terme, 1a).


El 22 d’abril de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Gabriel Cañellas Roca i Catalina Planells Torres, per preu de 218 pessetes, el trast nombre 165 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb els carrers lletres D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— i els trasts nombres 163-164 (RP2, 17968-terme, 1a).


El 5 de maig de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Eulalia Arán Ferrer, per preu de 2.644 pessetes, els trasts nombres 195-197 de la Tanca, de 758,5 m². Confrontaven amb el carrer lletra C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner—, els trasts nombres 194 i 198 i la casa vicaria (RP2, 17992-terme, 1a).


El 5 de maig de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a la comercianta Josefina Ferrero Peñafiel, per preu de 207 pessetes, el trast nombre 134 de la Tanca, de 347,5 m². Confrontava amb el carrer de Mateo Fiol i els trasts nombres 125, 133 —de la compradora— i 135 (RP2, 17993-terme, 1a).


El 5 de maig de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a la comercianta Josefina Ferrero Peñafiel, per preu de 200 pessetes, el trast nombre 149 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb el carrer de Mateo Fiol i els trasts nombres 148, 150 i 158 (RP2, 17994-terme, 1a).


El 31 de juliol de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Arnaldo Sastre Lliteras i Antonia Dols Colom, per preu de 245 pessetes, el trast nombre 12 de la Tanca, de 325 m². Confrontava amb el carrer lletra A —després, Presbítero Seguí— i els trasts nombres 11, 13 i 16 (RP2, 18086-terme, 1a).


El 3 d’agost de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Nicolás Company Oliver, per preu de 600 pessetes, una porció de 600 m² del trast nombre 4 de la illeta nombre 5 del Garrigó. Confrontava amb els carrers lletres C —després, Moreno Carbonero— i D —després, Aristóteles—, el trast nombre 3 i les propietats de Miguel Riera i Pedro Bestard (RP2, 18084-terme, 1a).


El 15 de setembre de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonio Gispert Peret, per preu de 2.100 pessetes, els trasts nombres 5-6 de la illeta nombre 5 del Pinar, de 3.475 m². Confrontaven amb el carrer del Puig Redó i els trasts nombres 1, 2 i 7 (RP2, 18123-terme, 1a).


El 18 de març de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Falange Española Tradicionalista y de las JONS, per preu de 300 pessetes, una porció de 310 m² del trast nombre 1 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el camí de Son Vida i el carrer lletra F —després, Ventayol— (RP2, 18329-terme, 1a).


El 18 de març de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al comerciant Enrique Codina Pañella (†1967), per preu de 2.500 pessetes, el trast nombre 1 de la illeta nombre 3 del Pinar, de 1.560 m². Confrontava amb el camí de las Cuevas del Pilar, el camí de la Vileta i el carrer del Puig Redó (RP2, 18330-terme, 1a).


El 9 d’abril de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al misser Guillermo Sampol Casas, per preu de 1.400 pessetes, els trasts nombres 117-119 i 137-141 de la Tanca, de 2.498 m². Confrontaven amb els carrers de Mateo Fiol i lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix—, el camí dels Reis i els trasts nombres 120-122 i 136 (RP2, 18347-terme, 1a).


El 9 d’abril de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Margarita Cañellas Ferrá, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 3 de la illeta nombre 4 del Garrigó, de 800 m². Confrontava amb els carrers lletres D —després, Aristóteles— i E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— i la propietat d’Adolfo Iglesias (RP2, 18372-terme, 1a).


El 6 de maig de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Francisco Mir Morey, per preu de 800 pessetes, el trast nombre 3 de la illeta nombre 2 del Garrigó, de 800 m². Confrontava amb el carrer lletra F —després, Ventayol— (RP2, 18842-terme, 1a).


El 17 de juny de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Francisca Muntaner Seguí —casada amb Miguel Bennásar Mas—, per preu de 600 pessetes, els trasts nombres 17-18 de la Tanca, de 650 m². Confrontaven amb els carrers lletres B —després, Zaforteza— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila— (RP2, 18897-terme, 1a).


El primer de juliol de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Ángela Forteza Bonnín, per preu de 951 pessetes, els trasts nombres 106-108 de la Tanca, de 1.268 m². Confrontaven amb els trasts nombres 98-100 i 103-105, el camí dels Reis i el carrer lletra F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila— (RP2, 18918-terme, 1a).


El 2 de juliol de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Ángela Gotarredona Palau —casada amb Nicolás Sastre Sánchez—, per preu de 525 pessetes, els trasts nombres 8 i 20 de la Tanca, de 805 m². Confrontaven amb els carrers lletres A —després, Presbítero Seguí—, B —després, Zaforteza— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila— (RP2, 18920-terme, 1a).


El 26 d’agost de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Celestino Salas Oliveros, per preu de 710 pessetes, els trasts nombres 8 i 20 del Pinar, de 1.183,5 m². Confrontaven amb els trasts nombres 4 i 6 i el camí de Son Vida (RP2, 18958-terme, 1a).


El primer de setembre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Josefina Ferrero Peñafiel, per preu de 1.000 pessetes, els trasts nombres 101-105 de la Tanca, de 1.590 m². Confrontaven amb els carrers de Mateo Fiol i lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix—, el camí dels Reis i la propietat d’Ángela Forteza Bonnín (RP2, 18996-terme, 1a).


El 6 de setembre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Catalina Servera Dols —casada amb Andrés Campins Vidal—, per preu de 2.500 pessetes, els trasts nombres 1-2 del Pinar, de 4.977 m². Confrontaven amb el torrent de Sant Magí, terres de conreu i el camí de Son Vida (RP2, 19045-terme, 1a).


El 4 d’octubre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Margarita Barceló Capó, per preu de 250 pessetes, el trast nombre 64 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb la propietat de Gabriel Cañellas Roca i Catalina Planells Torres i el carrer lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— (RP2, 19029-terme, 1a).


El 4 d’octubre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Catalina Xamena Parets —casada amb Jorge Felani Carbonell—, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 45 de la Tanca, de 450 m². Confrontava amb Son Peretó i el carrer lletra C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— (RP2, 19046-terme, 1a).


El 25 d’octubre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juana Pascual Roca, per preu de 1.890 pessetes, el trast nombre 3 de la illeta nombre 4 del Pinar, de 2.100 m². Confrontava amb la propietat de Catalina Servera Dols i el camí de Son Vida (RP2, 19047-terme, 1a).


El 8 de novembre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Llop Arqués, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 169 i 186 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb els carrers lletres C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— (RP2, 19115-terme, 1a).


El 30 de novembre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Llop Arqués, per preu de 180 pessetes, una porció de 225 m² del trast nombre 170 de la Tanca. Confrontava amb els carrers lletres C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i terres del comprador (RP2, 19125-terme, 1a).


El 14 de desembre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al misser Ramón Ferragut Sbert, per preu de 1.875 pessetes, els trasts nombres 74-76 i 80-83 i la meitat del trast nombre 79 de la Tanca, de 2.343,75 m². Confrontaven amb els carrers lletres D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull—, E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila— i Mateo Fiol, la meitat restant del trast nombre 79 i els trasts nombres 77-78 (RP2, 19175-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Eulalia Arán Ferrer, per preu de 1.240 pessetes, el trast nombre 182 de la Tanca, de 310 m². Confrontava amb el carrer lletra C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i els trasts nombres 173 —de Carmen Arán Ferrer—, 181 i 183 (RP2, 19176-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Carmen Arán Ferrer, per preu de 1.240 pessetes, el trast nombre 173 de la Tanca, de 310 m². Confrontava amb el carrer lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i els trasts nombres 172, 174 i 182 —d’Eulalia Arán Ferrer— (RP2, 19177-terme, 1a).


El 9 de febrer de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Onofre Bonet Pons i Margarita Martorell Artigues, per preu de 160 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 4 del Garrigó. Confrontava amb el carrer lletra F —després, Ventayol— i la propietat d’Antonio Frau (RP2, 19211-terme, 1a).


El 9 de febrer de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Oliver Fullana, per preu de 105 pessetes, els trasts nombres 16-18 del Garrigó, de 297 m². Confrontaven amb Son Pacs, el camí de Son Vida i el carrer lletra D —després, Aristóteles— (RP2, 19212-terme, 1a).


El 9 de febrer de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al prevere Juan Mira Caldentey, per preu de 500 pessetes, una porció de 600 m² de la Tanca que confrontava amb una plaça pública —després, Son Quint— i la propietat de les germanes Arán Ferrer (RP2, 19218-terme, 1a).


El 21 de març de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al misser Ramón Ferragut Sbert, per preu de 600 pessetes, els trasts nombres 125-126 de la Tanca, de 720 m². Confrontaven amb les propietats de Josefina Ferrero Peñafiel i del comprador i el camí dels Reis (RP2, 19327-terme, 1a).


El 28 de març de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al misser Ramón Ferragut Sbert, per preu de 1.000 pessetes, els trasts nombres 120-122 de la Tanca, de 1.065 m². Confrontaven amb les propietats de Guillermo Sampol Casas i del comprador i el camí dels Reis (RP2, 19328-terme, 1a).


El 23 de juny de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonio Gispert Peret, per preu de 2.400 pessetes, els trasts nombres 7-10 de la illeta nombre 5 del Pinar, de 3.811,57 m². Confrontaven amb una propietat del comprador i el carrer del Puig Redó (RP2, 19485-terme, 1a).


El 22 de juliol de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Pedro Sureda Torres i Catalina Garau Cursach, per preu de 200 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 1 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb la propietat de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el trast d’Antonia Gelabert Genovart, la resta del trast nombre 1 i el carrer lletra F —després, Ventayol— (RP2, 19555-terme, 1a).


El 22 de juliol de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonia Gelabert Genovart, per preu de 200 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 2 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el trast nombre 1, la resta del trast nombre 2 i el carrer lletra F —després, Ventayol— (RP2, 19556-terme, 1a).


El 12 d’agost de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Vicente Rosselló Salom, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 142-143 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb el trast nombre 144, la propietat de Margarita Barceló Capó i els carrers de Mateo Fiol i lletra E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— (RP2, 19680-terme, 1a).


El 21 d’agost de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Guillermo Font Ramos, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 163-164 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb les propietats dels cònjuges Gabriel Cañellas Roca i Catalina Planells Torres, Margarita Barceló Capó i Vicente Rosselló Salom i els carrers lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i Mateo Fiol (RP2, 19656-terme, 1a).


El 17 de setembre de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Francisca Vich Berga —casada amb Bartolomé Berga Vicens—, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 142 i 145 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb la propietat de Guillermo Font Ramos i els carrers lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i Mateo Fiol (RP2, 19712-terme, 1a).


El 30 de setembre de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als germans Juan, María, Magdalena i Isabel Vallés Terrasa —fills d’Antonio Vallés Company—, per preu de 385 pessetes, el trast nombre 146 i la meitat del trast nombre 147 de la Tanca, de 450 m². Confrontaven amb el carrer de Mateo Fiol i la propietat de Francisca Vich Berga (RP2, 19772-terme, 1a).


El 7 d’octubre de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Ana Díaz Manresa —casada amb Francisco Soberats Sabater—, per preu de 380 pessetes, el trast nombre 161 i la meitat del trast nombre 160 de la Tanca, de 450 m². Confrontaven amb el carrer lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i les propietats dels germans Vallés Terrasa i Francisca Vich Berga (RP2, 19813-terme, 1a).


El primer de desembre de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Elena Fabra Fargas —casada amb Ramón Esteban Brujas—, per preu de 1.000 pessetes, els trasts nombres 71-72 i 85-86 de la Tanca, de 1.250 m². Confrontaven amb els carrers lletres D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila— i Mateo Fiol (RP2, 19811-terme, 1a).


El primer de desembre de 1939, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonio Darder Díaz, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 2 de la illeta nombre 3 del Garrigó, de 400 m². Confrontava amb els trasts nombres 1 i 3, el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— i la propietat d’Antonio Gelabert (RP2, 19812-terme, 1a).


El 16 d’abril de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Claudio Vila Kirchhofer i Rosa Coll Llabrés, per preu de 350 pessetes, els trasts nombres 51 i 60 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb els carrers lletres C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner—, D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila— i els trasts nombres 52 i 59 (RP2, 20206-terme, 1a).


El 16 d’abril de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Claudio Vila Kirchhofer i Rosa Coll Llabrés, per preu de 200 pessetes, el trast nombre 35 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb els trasts nombres 34 i 36 i els carrers lletres C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— (RP2, 20207-terme, 1a).


El 30 d’abril de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Caldentey Gelabert, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 67, 70 i 87-88 de la Tanca, de 1.250 m². Confrontaven amb els carrers lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i Mateo Fiol, els trasts nombres 68 i 89 i la propietat d’Elena Fabra Fargas (RP2, 20219-terme, 1a).


El 15 de maig de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Catalina Bosch Matas —casada amb José Juan Roca—, per preu de 700 pessetes, els trasts nombres 7-11 de la illeta nombre 1 del Garrigó, de 1.306,6 m². Confrontaven amb Son Pacs, el camí de Son Vida i les propietats de Pedro José Mas Palmer i els cònjuges Gabriel Ferrer Ignacio i Margarita Cavilla Llaniras (RP2, 20321-terme, 1a).


El 15 de maig de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Catalina Bosch Matas —casada amb José Juan Roca—, per preu de 300 pessetes, els trasts nombres 3-4 de la illeta nombre 1 del Garrigó, de 560,25 m². Confrontaven amb Son Pacs, el camí de Son Vida i la propietat dels cònjuges Gabriel Ferrer Ignacio i Margarita Cavilla Llaniras (RP2, 20322-terme, 1a).


El 15 de maig de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonio Cabanellas Muntaner, per preu de 690 pessetes, el trast nombre 2 de la illeta nombre 5 del Garrigó, de 1.160 m². Confrontava amb la propietat de Jorge Gelabert Mestres i els carrers lletres C —després, Moreno Carbonero— i D —després, Aristóteles— (RP2, 20347-terme, 1a).


El 15 de maig de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Magdalena Monserrat Vidal, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 159 de la Tanca, de 472 m². Confrontava amb el carrer de l’Aviador Ibarra Montis i les propietats d’Ana Díaz Manresa, els germans Vallés Terrasa i Josefina Ferrero Peñafiel (RP2, 20509-terme, 1a).


El 3 de juny de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Andrés Llompart Company i Margarita Oliver Planas, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 77 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb els trasts nombres 76 i 78 i els carrers de l’Alférez Salleras i Aviador Ibarra Montis (RP2, 20280-terme, 1a).


El 27 de juny de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al calderer Juan Pons Verdera, per preu de 400 pessetes, una porció de 400 m² del trast nombre 2 de la illeta nombre 2 del Garrigó. Confrontava amb el trast nombre 1, la resta del trast nombre 2 i la propietat de Francisco Mir (RP2, 20342-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al metge Antonio Ramis Capllonch, per preu de 300 pessetes, una porció de 154 m² del trast nombre 1 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el camí de Son Rapinya, la resta del trast nombre 1, el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— i la propietat de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (RP2, 20623-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Andrés Campins Vidal, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 2 de la illeta nombre 1 del Pinar, de 709 m². Confrontava amb el camí de las Cuevas del Pilar i el torrent de Sant Magí (RP2, 20659-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als germans Francisco i Miguel Perelló Tous, per preu de 400 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 6 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb les propietats de Bartolomé Vich Mir i Ramón Pieras Castell i el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— (RP2, 20661-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als germans Francisco i Miguel Perelló Tous, per preu de 400 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 5 de la illeta nombre 4 del Garrigó. Confrontava amb les propietats de Miguel Reinés i José Miró Fuster i el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— (RP2, 20662-terme, 1a).


El 7 de setembre de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juana Mir Gelabert —casada amb Pedro Riera Ferrer—, per preu de 2.000 pessetes, l’íntegra illeta nombre 2 del Pinar, de 4.270 m². Confrontava amb el camí de las Cuevas del Pilar i el camí de la Vileta (RP2, 20439-terme, 1a).


El 7 de setembre de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Vich Mir i Gabriel Catalá Escanellas, per preu de 2.000 pessetes, una porció de 2.580 m² de la illeta nombre 6 del Garrigó. Confrontava amb el camí de Son Vida, la propietat de Julio Arnau i els carrers lletres A, B i C —després, Moreno Carbonero— (RP2, 20482-terme, 1a).


El 14 de novembre de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Rafael Balaguer Frau, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 43 de la Tanca, de 675 m². Confrontava amb Son Peretó i el carrer lletra C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— (RP2, 20660-terme, 1a).


El 24 de febrer de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Gabriel Palmer Gelabert —practicant— i Mercedes Moner Eguía, per preu de 1.000 pessetes, el trast nombre 3 de la illeta nombre 5 del Garrigó, de 1.280 m². Confrontava amb les propietats d’Antonio Cabanellas Muntaner i Nicolás Company Oliver i els carrers lletres C —després, Moreno Carbonero— i D —després, Aristóteles— (RP2, 20752-terme, 1a).


El 28 de març de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Planas Sastre, per preu de 2.000 pessetes, el trast nombre 1 de la illeta nombre 1 del Pinar, de 2.623 m². Confrontava amb el camí de las Cuevas del Pilar, el torrent de Sant Magí i la propietat d’Andrés Campins Vidal (RP2, 21317-terme, 1a).


El 3 de maig de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al comerciant Francisco Pascual Company, per preu de 400 pessetes, la meitat del trast nombre 3 de la illeta nombre 3 del Garrigó, de 400 m². Confrontava amb el trast nombre 2, la resta del trast nombre 3, el carrer lletra F —després, Ventayol— i la propietat dels cònjuges Onofre Bonet Pons i Margarita Martorell Artigues (RP2, 21020-terme, 1a).


El 6 de juny de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Mateo Fiol Alorda, per preu de 600 pessetes, els trasts nombres 152-153 de la Tanca, de 625 m². Confrontaven amb els trasts nombres 151 i 154, el carrer de Mateo Fiol i el camí de Son Rapinya (RP2, 21006-terme, 1a).


El 10 de juliol de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bernardino Seguí Garriga, per preu de 760 pessetes, el trast nombre 1 de la illeta nombre 2 del Garrigó, de 760 m². Confrontava amb el camí de Son Vida, el carrer lletra F —després, Ventayol— i el trast nombre 2. El 1945, Seguí vengué la propietat a Manuel Llofriu Cerqueda (RP2, 21080-terme, 1a).


El 10 de juliol de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Juan Tortella Paris, per preu de 3.000 pessetes, els trasts nombres 4-6 de la illeta nombre 1 del Garrigó, de 2.570 m². Confrontaven amb la propietat de Francisco Mir Morey i el carrer lletra F —després, Ventayol— (RP2, 21081-terme, 1a).


El 13 de setembre de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Bartolomé Pujol Pujol i Magdalena Vicens Ignacio, per preu de 200 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 2 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el carrer lletra F —després, Ventayol— i les propietats d’Antonio Darder Díaz, Antonia Gelabert Genovart i Francisco Pascual Company (RP2, 21111-terme, 1a).


L’11 de juny de 1942, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges José Humbert Espases i Catalina Ferrá Rosselló, per preu de 350 pessetes, una porció de 343 m² del trast nombre 70 de la Tanca. Confrontava amb el carrer lletra D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull—, Son Peretó i les propietats dels cònjuges Vicente de la Iglesia Fiol i María Alonso Juan, Mateo Frontera i Francisca Pizá (RP2, 21571-terme, 1a).


L’11 de juny de 1942, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Vicente de la Iglesia Fiol i María Alonso Juan, per preu de 750 pessetes, els trasts nombres 89-90 de la Tanca, de 751 m². Confrontaven amb el trast nombre 67, el carrer de Mateo Fiol, Son Peretó i la propietat de Juan Caldentey Gelabert (RP2, 21904-terme, 1a).


L’11 de juny de 1942, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al comerciant Enrique Codina Pañella (†1967), per preu de 800 pessetes, el trast nombre 2 de la illeta nombre 4 del Garrigó, de 800 m². Confrontava amb els trasts de Pedro March i Margarita Cañellas Ferrá i els carrers lletres D —després, Aristóteles— i E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— (RP2, 21905-terme, 1a).


El 14 d’agost de 1942, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Teodoro Pérez Rioja, per preu de 1.000 pessetes, els trasts nombres 40-42 de la Tanca, de 937,5 m². Confrontaven amb els trasts nombres 43 i 65-67 i els carrers lletres C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila— (RP2, 21837-terme, 1a).


El 31 de juliol de 1943, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Gabriel March Mas, per preu de 200 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 4 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el trast dels cònjuges Onofre Bonet Pons i Margarita Martorell Artigues i el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— (RP2, 22466-terme, 1a).


El 31 de juliol de 1943, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Gertrudis Ferrer Felani —casada amb Antonio Ballester Garrigosa—, per preu de 400 pessetes, una porció de 400 m² del Garrigó que confrontava amb les propietats de Juan Pons Verdera, Bernardino Seguí Garriga i Francisco Mir Morey i el carrer lletra F —després, Ventayol— (RP2, 22529-terme, 1a).


El 7 d’agost de 1943, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al fuster Pedro March Mas, per preu de 200 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 3 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb les propietats de Francisco Pascual Company i Antonio Darder Díaz i el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— (RP2, 22527-terme, 1a).


El 7 d’agost de 1943, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Ventayol Vanrell, per preu de 5.000 pessetes, els trasts nombres 3-5 de la illeta nombre 3 del Pinar, de 4.450 m². Confrontaven amb els trasts nombres 2 i 6-7, el camí de la Vileta i el carrer del Puig Redó (RP2, 22486-terme, 1a).


El 5 d’octubre de 1943, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a l’industrial Bartolomé Juan Serra, per preu de 5.000 pessetes, una porció de 13 quarterades de la part de la muntanya que confrontava amb Son Muntaner, el camí homònim, el torrent de Sant Magí i les propietats de Juan Font, Francisca Cabrer i d’altres (RP2, 22352-terme, 1a).


El 5 d’octubre de 1943, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al picapedrer Miguel Perelló Vallespir, per preu de 125 pessetes, una porció de 1.340 m² de la part de la muntanya que confrontava amb el camí del Figueral i la propietat de l’industrial Bartolomé Juan Serra, a qui Perelló vengué la porció el 1946 (RP2, 22640-terme, 1a).


El 7 de febrer de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Francisco Salleras Juan, per preu de 5.000 pessetes, els trasts nombres 91-96 i 110-115 de la Tanca, de 6.063 m². Confrontaven amb els carrers de Mateo Fiol i lletra F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila—, el camí dels Reis i Son Peretó. El 1970, Salleras vengué la propietat a Jaime Aloy Arrom i als industrials Onofre Segura Forteza i Roberto Roses Arnalte (RP2, 22714-terme, 1a).


El 17 de març de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Alfonso Ros Garau, per preu de 1.250 pessetes, els trasts nombres 32-34 i 36 de la Tanca, de 1.250 m². Confrontaven amb els carrers lletres B —després, Zaforteza—, C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i E —després, successivament, Alférez Salleras i Tanca de Baix— i els trasts nombres 31, 35 i 37 (RP2, 22726-terme, 1a).


El 5 d’agost de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Ferrer Villalonga (†1948), per preu de 10.000 pessetes, una porció de 74.284 m² que confrontava amb el torrent de Sant Magí i les possessions de Son Muntaner i Son Vida (RP2, 22947-terme, 1a).


El 5 d’agost de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Ferrer Villalonga (†1948), per preu de 500 pessetes, una porció de 3.500 m² que confrontava amb el camí Vell del Figueral de Son Quint i les propietats de Francisco Cabrer, Bartolomé Juan Serra i Miguel Perelló Vallespir (RP2, 22948-terme, 1a).


El 29 de novembre de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Josefina Ferrero Peñafiel, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 100 de la Tanca, de 375 m². Confrontava amb el carrer de Mateo Fiol, una altra propietat de la compradora i la propietat d’Ángela Forteza Bonnín. El 1961, Ferrero vengué la propietat a Fausto Ferrero Fiol (RP2, 23082-terme, 1a).


El 29 de novembre de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als germans Juana —brodadora—, Ángela —brodadora— i Francisco Forteza Bonnín, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 78 i la meitat del trast nombre 79 de la Tanca, de 472 m². Confrontaven amb el carrer de l’Alférez Salleras i les propietats dels cònjuges Andrés Llompart Company i Margarita Oliver Planas, Bartolomé Soberats i Bartolomé Quetglas (RP2, 23083-terme, 1a).


El 29 de desembre de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Josefa Oliver Rebassa, per preu de 2.000 pessetes, els trasts nombres 5-6 i 22-23 i part dels trasts nombres 7 i 21 de la Tanca, de 1.968,5 m². Confrontaven amb els carrers lletres A —després, Presbítero Seguí— i B —després, Zaforteza—, Son Peretó, una altra propietat de la compradora i la propietat de Consuelo Valenzuela Ladaria (RP2, 22854-terme, 1a).


El 29 de desembre de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Josefa Oliver Rebassa, per preu de 1.200 pessetes, els trasts nombres 1-2 de la Tanca, de 1.133,5 m². Confrontaven amb el carrer lletra A —després, Presbítero Seguí—, una altra propietat de la compradora i la propietat de Bartolomé Tortella Salvá (RP2, 22855-terme, 1a).


El 5 de febrer de 1945, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a María Molinas Santandreu, per preu de 400 pessetes, els trasts nombres 13-14 de la illeta nombre 1 del Garrigó, de 381,87 m². Confrontaven amb Son Pacs, el camí de Son Vida, el carrer lletra D —després, Aristóteles— i la propietat de Pedro José Mas Palmer (RP2, 23104-terme, 1a).


El 5 de novembre de 1946, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonia Cañellas Mayans —casada amb Luciano Suau Caldés—, per preu de 2.000 pessetes, el trast nombre 148 i la meitat del trast nombre 147 de la Tanca, de 468 m². Confrontaven amb el carrer de Mateo Fiol i les propietats de Magdalena Monserrat Vidal, les germanes Vallés Terrasa i Josefina Ferrero Peñafiel (RP2, 23905-terme, 1a).


El 19 de maig de 1947, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonio Salas Terrasa, Francisco Adrover Obrador i Sebastián Covas Coll, per preu de 5.000 pessetes, els trasts nombres 171-172 i 183-184 i la meitat dels trasts nombres 170 i 185 de la Tanca, de 1.625 m². Confrontaven amb els carrers lletra C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner— i Aviador Ibarra Montis i les propietats de Juan Llop Arqués i les germanes Carmen i Eulalia Arán Ferrer (RP2, 24153-terme, 1a).


El 28 d’abril de 1948, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Bartolomé Ferrer Villalonga, per preu de 500 pessetes, un pou amb coll fet de maons situat a 15 metres del torrent de Sant Magí, el qual duia aigua per una síquia que anava del camí de Son Rapinya a la fàbrica del Tejar Toledo (RP2, 24712-terme, 1a).


El 7 d’octubre de 1948, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Miguel Carreras Bennásar, per preu de 2.000 pessetes, els trasts nombres 29-31 de la Tanca, de 936 m². Confrontaven amb els carrers lletres B —després, Zaforteza— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila—, la propietat d’Alfonso Ros Garau i els trasts nombres 37-38 (RP2, 24950-terme, 1a).


El 31 de maig de 1949, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonia Sureda Ramis —veïnada de La Plata, República Argentina—, per preu de 3.000 pessetes, els trasts nombres 194 i 209 de la Tanca, de 600 m². Confrontaven amb els carrers lletres B —després, Zaforteza— i C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner—, el trast nombre 310 i les propietats de Margarita Sureda Ramis i Eulalia Arán Ferrer (RP2, 25290-terme, 1a).


El 28 de març de 1950, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al comerciant Gabriel Martorell Mairata, per preu de 1.400 pessetes, el trast nombre 210 de la Tanca, de 294 m². Confrontava amb el carrer lletra B —després, Zaforteza— i la propietat d’Eulalia Arán Ferrer (RP2, 25744-terme, 1a).


El 9 de novembre de 1951, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Sebastián Llull Serra, per preu de 1.000 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 3 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— i les propietats de Pedro March, Gabriel March Mas i Francisco Pascual Company (RP2, 26263-terme, 1a).


El 3 de maig de 1952, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a Miguel Matas Servera, per preu de 1.000 pessetes, una porció de 200 m² del trast nombre 1 de la illeta nombre 3 del Garrigó. Confrontava amb el carrer lletra E —després, successivament, Flecha Garí Mateu i Garrigó— i les propietats de Pedro Servera, Antonio Ramis Capllonch i Antonio Darder Díaz (RP2, 26561-terme, 1a).


El 19 de desembre de 1955, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué al comerciant Gabriel Martorell Mairata, per preu de 4.500 pessetes, els trasts nombres 46-49 i 62-66 de la Tanca, de 3.000 m². Confrontaven amb els carrers lletres C —després, successivament, Caídos i Son Muntaner—, D —després, successivament, Aviador Ibarra Montis i Son Llull— i F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila—, Son Peretó i el trast nombre 45 (RP2, 28389-terme, 1a).


El 19 de maig de 1958, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Pedro Amengual Reynés —industrial— i María Serra Moll, per preu de 15.000 pessetes, una porció de 2.200 m² del Pinar que confrontava amb el camí de la Vileta, el carrer del Puig Redó, un trast d’hereus de Francisco Sureda Blanes i un trast amb edificacions d’Enrique Codina Pañella (RP2, 30355-terme, 1a).


El 29 de setembre de 1958, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Bartolomé Ramis Pilar i Francisca Camps Vicens —conradors—, per preu de 1.000 pessetes, el trast nombre 156 de la Tanca, de 312,5 m². Confrontava amb el carrer de l’Aviador Ibarra Montis, la propietat de Jacinto Garrigosa i el trast nombre 151 (RP2, 30964-terme, 1a).


El 28 d’abril de 1959, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué als cònjuges Guillermo Tortella Avellá i María del Carmen Barceló Escandell, per preu de 5.000 pessetes, els trasts nombres 98-99 de la Tanca, de 800 m². Confrontaven amb els carrers de Mateo Fiol i lletra F —després, successivament, Vicente Puerto i Son Puigdorfila—, el trast nombre 100 —de Josefina Ferrero Peñafiel— i el trast d’Ángela Forteza Bonnín (RP2, 31985-terme, 1a).


El 20 de juliol de 1959, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a l’hoteler Gabriel Torrens Perelló, per preu de 5.000 pessetes, una porció de 1.712 m² del Pinar que confrontava amb el camí de las Cuevas del Pilar, el carrer del Puig Redó i el trast d’Antonio Gispert Peret (RP2, 31135-terme, 1a).


El 12 de maig de 1960, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, José Quint Zaforteza Amat vengué a María Josefa Font Jaume —casada amb Francisco Forteza Pomar—, per preu de 3.000 pessetes, una porció de 450 m² dels trasts nombres 198-199 de la Tanca. Confrontava amb l’església, el carrer de los Caídos —després, Son Muntaner—, el trast nombre 200 —de Francisco Cañellas Jaume— i la propietat de Francisco de Asís Cortés Aguiló (RP2, 32403-terme, 1a).


El 1961, José Quint Zaforteza Amat vengué a Antonio Amengual Pou una porció de 200 m² (RP2, 102-III, 1a).


El 1962, José Quint Zaforteza Amat vengué a l’entitat Construcciones Seguí SA una porció de 7.883,37 m² (RP2, 418-III, 1a).


El 1962, José Quint Zaforteza Amat vengué a María Toló Marine una porció de 1.512 m² (RP2, 532-III, 1a).


El 1962, José Quint Zaforteza Amat vengué a Gabriel Calafell Ordinas una porció de 200 m² (RP2, 893-III, 1a).


El 1963, José Quint Zaforteza Amat vengué a Veronike Meyer Zietz una porció de 1.030 m² (RP2, 1527-III, 1a).


El 1964, José Quint Zaforteza Amat vengué a José María Moya González una porció de 1.795 m² (RP2, 2599-III, 1a).


El 1965, José Quint Zaforteza Amat vengué a Rafael Mayol Ginard una porció de 625 m² (RP2, 4883-III, 1a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s