Son Serra / Divisió quarta

Procés de parcel·lació de l’anomenada divisió quarta de Son Serra (1897-1946)

Aquesta porció la formà l’enginyer industrial català Pedro Bofill Soler mitjançant la compra de tres peces de terra, per preu global de 20.000 pessetes, al seu cunyat Jaime Miró Granada Comas amb escriptures de 14 de setembre de 1892 i 9 de maig de 1893 autoritzades pel notari José Socías Gradolí. Ocupava una superfície total de 72.530 m² i confrontava amb el rafal de Son Cigala (RP2: 6318-6320-terme, 8867-terme).

Pedro Bofill Soler morí viudo el 10 de gener de 1921, a l’edat de 76 anys, amb testament que havia disposat el primer d’octubre de 1915 en poder del notari Mateo Jaume Servera, en què nomenà hereva universal usufructuària la seva esposa, Amalia Miró Granada Comas (†24-7-1919), i propietari, el seu fill Narciso Bofill Miró Granada —enginyer industrial—, qui acceptà els béns de l’herència amb escriptura de 19 d’abril següent autoritzada pel mateix notari (RP2, 8867-terme, 2a).

El 12 de març de 1926, davant el notari Asterio Unzué Undiano, Narciso Bofill Miró Granada vengué la propietat, per preu de 16.000 pessetes, al Banco Peninsular Sociedad General Cooperativa de Ahorro y Crédito, que l’adquirí representat pel misser Gabriel Fuster Valentí i Abdón Bordoy Pastor, els quals, al seu torn, actuaven en representació d’Hermenegildo Argullol Rodergas, president del consell d’administració, i Alfonso Llensá Plademunt, gerent (íd., 3a).

Amb escriptura de 17 de febrer de 1930 autoritzada pel notari Pedro Alcover Maspons, el Banco Peninsular Sociedad General Cooperativa de Ahorro y Crédito vengué la propietat, per preu de 26.000 pessetes, al misser Emilio Morales Cirer, qui, el 27 de desembre següent, davant el notari José Socías Gradolí, la vengué per 45.000 pessetes a Matías Gelabert Torres (íd., 4a-5a).

El 21 de febrer de 1931, davant el notari Juan Alemany Valent, Matías Gelabert Torres vengué la propietat, per preu de 24.500 pessetes, a Guillermo Juan Pujol, qui feu dues segregacions (íd., 6a).

Amb escriptura de 25 d’agost de 1931 autoritzada per dit notari Alemany, Guillermo Juan Pujol vengué la resta de la propietat després de les dues segregacions, per preu de 24.500 pessetes, a Agustín Barceló Petit, resident a Las Lomas (Cienfuegos, Cuba). Barceló vengué nou trasts (íd., 7a).

El 22 de març de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, Agustín Barceló Petit vengué la resta de la propietat després de les nou segregacions, per preu de 6.000 pessetes, a Vicente Vidal Barceló, qui vengué 34 trasts (íd., 12a).


El 24 de setembre de 1897, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Bofill Soler vengué el ple domini d’un trast de 1.119,8 m² procedent de les divisions tercera i quarta, per preu de 2.799 pessetes amb 50 cèntims, a Josefa Sánchez Ortiz, esposa de José Forteza. Confrontava amb diverses cases, el carrer en projecció denominat Caballo i terres romanents (RP2, 7051-terme, 1a).


El primer de març de 1920, davant el notari Mateo Jaume Servera, Pedro Bofill Soler vengué el ple domini de tres trasts de 171 m², 90 m² i 86 m², per preu global de 6.645 pessetes, a Juan Aguiló Valentí. El trast de 171 m² procedia de la divisió segona i comprenia una casa de planta baixa, pati interior, pis principal i terrat —nombres 19, 19-1r i 19-2n del camí de la Vileta— construïda pel venedor, qui adquirí el trast de Jaime Miró Granada Comas, per preu de 250 pessetes, amb escriptura de 5 de juliol de 1887 autoritzada pel notari Cayetano Socías Bas. El trast de 90 m² també procedia de la divisió segona i comprenia una casa de planta baixa i pis, pati interior i corral —nombre 17 del camí de la Vileta— construïda per Jaime Miró Granada Comas, de qui l’adquirí Pedro Bofill Soler, per preu de 1.300 pessetes, amb escriptura de 31 de desembre de 1905 autoritzada pel notari Juan Palou Coll. El trast de 86 m² procedia de la divisió quarta i no comprenia cap edificació (RP2: 5375-terme, 6551-terme, 11133-terme, 13662-terme).

El 15 de març de 1928, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Juan Aguiló Valentí vengué l’íntegra propietat, per preu de 1.500 pessetes, a l’industrial Jaime Perelló Salom. Aleshores, la propietat estava marcada amb els nombres 35, 37 i 39 del camí de la Vileta i ocupava una superfície de 347 m². Confrontava amb les cases de José Forteza Bonnín i Gaspar Sabater Garau, el camí de la Vileta i terrenys de Ca la Capitana i del Banco Peninsular (RP2, 13662-terme, 1a).

Jaime Perelló Salom morí el 20 de maig de 1948, amb testament que havia disposat el 28 de novembre anterior en poder del notari Juan Alemany Valent, en què llegà aquesta propietat a la seva filla Juana Perelló Planas —casada amb Francisco Cifre Riera— i nomenà hereus en parts iguals els seus fills Miguel i Juan Perelló Planas. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptures de 27 de setembre i 6 de novembre següent autoritzades pel mateix notari (íd., 2a).


El 2 de juny de 1902, davant el notari Juan Palou Coll, Pedro Bofill Soler establí a Catalina Borrás Enseñat —casada amb Antonio Bonet Terrasa—, per preu de 2.583 pessetes amb 12 cèntims, dos trasts de 759,25 m² i 274 m² on construí una casa de planta baixa i pis. Confrontava amb el carrer del Hueso, el rafal de Son Cigala mitjançant camí i els trasts de Francisco Jaume, María Antonia Savalls, Francisca Frau, Fulgencio Mir i Miguel Cañellas (RP2, 7872-7873-terme, 1a).


El 23 d’abril de 1931, davant el notari Juan Alemany Valent, Guillermo Juan Pujol vengué al misser Emilio Morales Cirer, per preu de 50 pessetes, el trast nombre 7 de la illeta lletra A, de 384,5 m², que confrontava amb el carrer d’Abdón Bordoy, la propietat de Sebastián Simó i terres romanents (RP2, 14487-terme, 1a).


El 27 de maig de 1931, davant el notari Juan Alemany Valent, Guillermo Juan Pujol vengué al mariner andritxol Jaime Bover Flexas, per preu de 375 pessetes, un trast de 275 m² on construí una casa de planta baixa i corral tancada de paret marcada amb el nombre 69 del carrer de Santa Ponsa. Confrontava amb dit carrer, el carrer del Cirio i el rafal de Son Cigala (RP2, 14518-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1931, davant el notari Nicasio Pou Ribas, Agustín Barceló Petit vengué a l’Ajuntament de Palma, per preu d’11.150 pessetes, una parcel·la de 3.776,2 m² per a construir-hi una escola. D’aquesta superfície, 1.500 m² foren donats pel propietari, i els 2.276,2 m² restants, venuts pel dessusdit preu. En nom de la corporació municipal actuaren el batle, Francisco Villalonga Fábregues, i el secretari, Antonio Rosselló Cazador. Confrontava amb els carrers de Casa Granada i Abdón Bordoy i terres romanents (RP2, 14853-terme, 1a).

Aquesta compra s’englobava dins el Pla general de construccions escolars, aprovat el 1931 per la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Palma, com així s’explica a l’escriptura de compravenda: «Este Ayuntamiento, con el fin de intensificar la construcción de escuelas, acordó en sesión de veinte y dos de septiembre último [1931] facultar al señor alcalde para que, de acuerdo con la Comisión de Cultura y previo dictamen técnico favorable del inspector provincial de Primera Enseñanza, arquitecto municipal e inspector municipal de Sanidad, pueda aceptar los solares que se donen a la corporación municipal con el indicado fin y otorgar las correspondientes escrituras. En sesión de treinta del mismo mes, acordó el Ayuntamiento facultar al señor alcalde para que, previo el mismo asesoramiento y conformidad de la Comisión de Cultura, pueda aceptar los solares que se ofrezcan en venta para el referido objeto y para completar, mediante compra, los solares que se donen o cedan a precio reconocidamente inferior al corriente en la barriada. Con el propósito de facilitar la obra escolar, compareció ante la Comisión de Cultura don Agustín Barceló y Petit, quien ofreció ceder al Ayuntamiento un solar o terreno de la situación y superficie expresadas [3.776,2 m²], el cual será donado hasta mil quinientos metros cuadrados, y el resto de dos mil doscientos setenta y seis metros cuadrados y fracción, por la cantidad de once mil ciento cincuenta pesetas, dentro del plazo y con las condiciones que luego se dirán [dentro de los seis meses siguientes a la otorgación de la escritura]. La Comisión de Cultura acordó el cuatro de noviembre último [1931] aceptar la cesión de esta forma y los citados funcionarios técnicos han emitido informe favorable a la aceptación el día seis siguiente por considerar apropiado el solar a los fines que se destina. […] Es pacto del contrato: el terreno cedido ha de ser destinado a escuela […]» (íd.).


El 28 de maig de 1932, davant el notari Juan Alemany Valent, Agustín Barceló Petit vengué als cònjuges Bartolomé Bonet Ripoll i Isabel Marqués Pol, per preu de 95 pessetes, el trast nombre 1 de la illeta lletra A, de 353,25 m², que confrontava amb el carrer de Matamusinos (RP2, 15027-terme, 1a).


El 30 de maig de 1932, davant el notari Juan Alemany Valent, Agustín Barceló Petit vengué als cònjuges Antonio Frau Juan i María Navarro Campomar, per preu de 150 pessetes, el trast nombre 1 de la illeta nombre 2, de 400 m², que confrontava amb el carrer de Matamusinos i un carrer sense nom (RP2, 15069-terme, 1a).


El 21 de juny de 1932, davant el notari Juan Alemany Valent, Agustín Barceló Petit vengué a Juan Calafell Pujol, per preu de 250 pessetes, una illeta sense lletra, de 1.239,66 m², que confrontava amb els carrers del Cirio, Matamusinos i Santa Ponsa, un carrer sense nom i el rafal de Son Cigala (RP2, 15097-terme, 1a).


L’11 de març de 1933, davant el notari Juan Alemany Valent, Agustín Barceló Petit vengué a Antonio Forteza Piña, per preu de 390 pessetes, el trast nombre 4 de la illeta lletra A, de 1.423,48 m², que confrontava amb el carrer de Santa Ponsa (RP2, 15780-terme, 1a).


El 28 d’abril de 1933, davant el notari Asterio Unzué Undiano, Agustín Barceló Petit vengué a Damián Mas Tous, per preu de 2.400 pessetes, una illeta sense lletra, de 1.239,66 m², que confrontava amb els carrers de la Higuera, Matamusinos i Huertos, un carrer sense nom, un carrer en projecte i el rafal de Son Cigala (RP2, 15464-terme, 1a).


El 10 de maig de 1933, davant el notari Asterio Unzué Undiano, Agustín Barceló Petit vengué a Bartolomé Quetglas Ripoll, per preu de 300 pessetes, la illeta lletra L —lot nombre 2—, de 1.461 m² (RP2, 15476-terme, 1a).


El 9 de setembre de 1933, davant el notari Juan Alemany Valent, Agustín Barceló Petit vengué als cònjuges Matías Sampol Salleras i Francisca Bauzá Cifre, per preu de 250 pessetes, un trast de 772,5 m² que confrontava amb el carrer de Masanella i un carrer sense nom (RP2, 15954-terme, 1a).


El 19 de gener de 1934, davant el notari Juan Alemany Valent, Agustín Barceló Petit vengué als cònjuges Gabriel Mayans Pujol i María Quetglas Jofre, per preu de 200 pessetes, un trast de 205 m² de la illeta lletra C que confrontava amb un carrer sense nom (RP2, 16174-terme, 1a).


El 24 d’abril de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, Vicente Vidal Barceló vengué a Luis Miró Granada Thomás, per preu de 700 pessetes, un trast de 1.142,95 m² de la illeta lletra A que confrontava amb un carrer sense nom (RP2, 16294-terme, 1a).


El 22 de setembre de 1934, davant el notari José Socías Gradolí, Vicente Vidal Barceló vengué a Bartolomé Sabater Palmer, per preu de 500 pessetes, un trast de 370 m² de la illeta lletra F on construí una casa de planta baixa marcada amb el nombre 47 del carrer de Maribel. Confrontava amb dit carrer —aleshores sense nom— i el carrer Huertos (RP2, 16562-terme, 1a).


El 22 de maig de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Gabriel Mayans Pujol, per preu de 101 pessetes, un trast de 40 m² de la illeta lletra F que confrontava amb el carrer de Maribel (RP2, 16938-terme, 1a).


El 19 de juny de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Jerónimo Roca Oliver, per preu de 1.500 pessetes, un trast de 1.059 m² d’una illeta sense lletra que confrontava amb els carrers del Hueso, Cirio i Santa Ponsa (RP2, 16962-terme, 1a).


El 22 de juny de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a José Ordinas Homar, per preu de 500 pessetes, un trast de 454 m² de la illeta lletra C on construí una casa de planta baixa i corral marcada amb el nombre 24 del carrer de Maribel. Confrontava amb dit carrer i el carrer de Santa Ponsa (RP2, 16977-terme, 1a).


El 5 de juliol de 1935, davant el notari Antonio Rosselló Gómez, Vicente Vidal Barceló vengué als cònjuges Juan Colomar Torres —picapedrer— i Magdalena Serra Bonet, per preu de 300 pessetes, un trast de 406 m² on construïren una casa de planta baixa marcada amb el nombre 3 del carrer del Cirio. Confrontava amb dit carrer i el carrer de Santa Ponsa (RP2, 16860-terme, 1a).


El 26 de setembre de 1935, davant el notari Antonio Rosselló Gómez, Vicente Vidal Barceló vengué a Magdalena March Soler —veïnada de Valldemossa, casada amb Cándido Trujillo Costa—, per preu de 1.500 pessetes, la illeta lletra N, de 3.036 m², que confrontava amb els carrers de Matamusinos, Casa Granada i Zaragoza i un carrer sense nom (RP2, 16952-terme, 1a).


El 25 de novembre de 1935, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a José Carreras Sintes, per preu de 200 pessetes, un trast de 338 m² de la illeta lletra E on construí una casa de planta baixa i corral marcada amb el nombre 13 del carrer de Maribel. Confrontava amb dit carrer i el carrer de Santa Ponsa (RP2, 17144-terme, 1a).


El 3 de desembre de 1935, davant el notari Francisco de Paula Massanet Beltrán, Vicente Vidal Barceló vengué als cònjuges Miguel Perelló Terrasa —jornaler— i Margarita Sabater Salas, per preu de 300 pessetes, un trast de 551,57 m² on construïren una casa de planta baixa marcada amb el nombre 52 del carrer de Maribel. Confrontava amb dit carrer i el carrer Huertos (RP2, 17113-terme, 1a).


El 14 de gener de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Juan Colomar Fiol, per preu de 400 pessetes, un trast de 433 m² que confrontava amb els carrers de Matamusinos i Santa Ponsa (RP2, 17291-terme, 1a).


El 12 de febrer de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Bartolomé Parets Roca, per preu de 400 pessetes, un trast de 748 m² de la illeta lletra H on construí una casa de planta baixa marcada amb el nombre 9 del carrer Huertos. Confrontava amb dit carrer i el carrer de Maribel (RP2, 17292-terme, 1a).


El 16 de maig de 1936, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Catalina Roig Llabrés —casada amb Juan Parets Roca—, per preu de 200 pessetes, un trast de 300 m² de la illeta lletra G on construí una casa de planta baixa i corral marcada amb el nombre 62 —després 58— del carrer de Maribel (RP2, 17695-terme, 1a).


El 3 de maig de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a José Perelló Vidal, per preu de 200 pessetes, un trast de 497,35 m² de la illeta lletra E que confrontava amb els carrers de Maribel, Santa Ponsa i Higuera (RP2, 17988-terme, 1a).


L’11 de setembre de 1937, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Antonio Salleras Salas, per preu de 700 pessetes, un trast de 370 m² que confrontava amb els carrers de Maribel i Higuera (RP2, 18132-terme, 1a).


El 25 de gener de 1938, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué als cònjuges Miguel Juaneda Tous i Francisca Coll Barceló, per preu de 500 pessetes, un trast de 360 m² de la illeta lletra C que confrontava amb els carrers de Santa Ponsa i Higuera (RP2, 18259-terme, 1a).


El 29 d’abril de 1938, davant el notari Nicasio Pou Ribas, Vicente Vidal Barceló vengué a la comercianta Ángela Bonnín Piña, per preu de 500 pessetes, un trast de 450 m² de la illeta lletra K on construí una casa de planta baixa que feia cap de cantó amb els carrers de Matamusinos i Masanella (RP2, 18361-terme, 1a).


L’11 de juliol de 1938, davant el notari Nicasio Pou Ribas, Vicente Vidal Barceló vengué a Isabel Guimaré Arcos —casada amb Eulogio Juan Oliver—, per preu de 1.500 pessetes, una porció de 2.585 m² de la illeta lletra G que destinà a la venda en solars. Confrontava amb els carrers de Matamusinos, Maribel, Huertos i Masanella (RP2, 18856-terme, 1a).


L’11 de juliol de 1938, davant el notari Nicasio Pou Ribas, Vicente Vidal Barceló vengué a Lorenzo Garau Homar, per preu de 200 pessetes, un trast de 235 m² de la illeta lletra A que confrontava amb els carrers de Matamusinos i Santa Ponsa (RP2, 18862-terme, 1a).


El 14 d’octubre de 1938, davant el notari Nicasio Pou Ribas, Vicente Vidal Barceló vengué a Claudio Pomar Cortés, per preu de 350 pessetes, un trast de 285,6 m² de la illeta lletra B que confrontava amb el carrer de Maribel (RP2, 19011-terme, 1a).


El 16 de març de 1940, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Isabel Marqués Pol —casada amb Bartolomé Bonet Ripoll—, per preu de 500 pessetes, un trast de 225 m² de la illeta lletra A on construí una casa de planta baixa i corral marcada amb el nombre 7 del carrer de Matamusinos (RP2, 20148-terme, 1a).


El 3 de març de 1941, davant el notari Nicasio Pou Ribas, Vicente Vidal Barceló vengué als cònjuges Pedro Cerdá Mas i Apolonia Ramis Cladera, per preu de 900 pessetes, un trast de 405,6 m² de la illeta lletra K que confrontava amb els carrers de Casa Granada, Maribel i Masanella (RP2, 20772-terme, 1a).


El 3 de març de 1941, davant el notari Nicasio Pou Ribas, Vicente Vidal Barceló vengué a Francisca Gelabert Oliver —casada amb Luis Miró Granada Tomás—, per preu de 2.500 pessetes, un trast de 1.588,95 m² de la illeta lletra K que confrontava amb els carrers de Masanella, Casa Granada, Maribel i Gelabert (RP2, 20773-terme, 1a).


L’11 de març de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué als germans Juan, Josefa i Catalina Alemany Company, per preu de 1.000 pessetes, un trast de 2.000 m² de la illeta lletra C —amb la casa nombre 10 del carrer de la Higuera— que destinaren a la venda en solars. Confrontava amb els carrers de Matamusinos, Santa Ponsa i Higuera (RP2, 20786-terme, 1a).


L’11 de març de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Agustín Barceló Petit, per preu de 2.500 pessetes, tres porcions de 1.800 m² —illeta lletra A—, 2.000 m² —illeta lletra Ñ— i 2.000 m² —illeta lletra O— que confrontaven amb els carrers de Maribel, Santa Ponsa, Matamusinos, lletra B i Casa Granada i el rafal de Son Cigala (RP2, 20886-terme, 1a).


El 22 d’abril de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué al lleter Miguel Muntaner Oliver, per preu de 1.000 pessetes, la meitat de la illeta lletra L, de 1.200 m², que confrontava amb els carrers de Maribel i Masanella (RP2, 20848-terme, 1a).


El 12 de maig de 1941, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué als cònjuges Antonio Coll Barceló i Teresa Alós Miró Granada, per preu de 2.000 pessetes, una porció de 2.000 m² de la illeta lletra B que confrontava amb els carrers de Maribel i Santa Ponsa (RP2, 21028-terme, 1a).


El 23 de febrer de 1942, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué als cònjuges Miguel Ferrer Bosch i Francisca Escalas Sancho, per preu de 300 pessetes, un trast de 300 m² de la illeta lletra F que confrontava amb el carrer de Maribel (RP2, 21881-terme, 1a).


El 25 de febrer de 1942, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué als cònjuges Andrés Martí Pol i Catalina Jadres Vega, per preu de 760 pessetes, un trast de 760 m² que confrontava amb els carrers de Santa Ponsa i Higuera (RP2, 21639-terme, 1a).


El 19 de maig de 1942, davant el notari Asterio Unzué Undiano, Vicente Vidal Barceló vengué a José Albertí Palmer —casat amb Coloma Planas Roca—, per preu de 4.000 pessetes, un trast de 300 m² amb una casa marcada amb el nombre 8 del carrer de la Higuera. Confrontava amb dit carrer i el carrer de Santa Ponsa (RP2, 21861-terme, 1a).


El 12 de juny de 1942, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Magdalena Bonet Llinás —casada amb Lorenzo Bennáser Ballester—, per preu de 500 pessetes, un trast de 540 m² de la illeta lletra F que confrontava amb els carrers de Maribel i Higuera (RP2, 21615-terme, 1a).


El 24 d’abril de 1943, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a María de los Santos Camps Sansó —casada amb Nicolás Cabrer Matas—, per preu de 1.000 pessetes, un trast de 720 m² que confrontava amb els carrers del Cirio i Matamusinos (RP2, 22200-terme, 1a).


El 10 d’agost de 1943, davant el notari Asterio Unzué Undiano, Vicente Vidal Barceló vengué a Francisco Barceló Caimari, per preu de 750 pessetes, un trast de 500 m² que confrontava amb el carrer de Matamusinos (RP2, 22298-terme, 1a).


El 26 de gener de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a Francisca Forteza Forteza, per preu de 2.400 pessetes, una porció de 5.327 m² que confrontava amb el rafal de Son Cigala i dos carrers sense nom (RP2, 22581-terme, 1a).


El 29 de gener de 1944, davant el notari Germán Chacártegui Sáenz de Tejada, Vicente Vidal Barceló vengué a María Navarro Campomar —casada amb el mecànic Antoni Frau Juan—, per preu de 400 pessetes, un trast de 300 m² que confrontava amb el carrer de Matamusinos (RP2, 22639-terme, 1a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s