Son Serra / Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga

Procés d’establiment de Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga

Son Serra
Son Serra (nombre 54) i establits (nombres 1-78), segons el plànol de José Antonio Togores (1850). Fons: IGN (CNIG).

El 16 de juny de 1835, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga rebé autorització per a vendre alguns béns immobles per a eixugar deutes. Uns anys abans, el seu germà José i sa mare, Maria Francisca Villalonga Ferrandell, ja havien venut (1823) bona part de Son Serra —12 quarterades amb les cases— al navilier Pere Antoni Miró Granada Roca (ARM, Not. O-402, f. 233; ARM, Not. O-393, f. 23v).

La major part dels establiments s’efectuaren entre 1835-37. Les parcel·les feien partió, entre d’altres, amb la possessió de Son Quint mitjançant paret, el rafal de Son Peretó, el camí de la Vileta i un camí sender que anava a Son Quint. La superfície era generalment molt reduïda —entre 30 i 100 destres—, tot i que n’hi havia qualcunes de més extenses —entre mitja i 1 quarterada. Pel que fa als compradors, la majoria feien feina a les possessions dels voltants, però també hi havia alguns professionals liberals i comerciants, com per exemple Jaime Miró Granada Bosch, fill de Pere Antoni Miró Granada Roca (ARM, Not. O-402-404).


El 14 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Antoni Calafell un trast de 30 destres que feia partió amb dos camins d’emfiteutes i terres de Bartomeu Sastre Balaguer i Antoni Bonet Pons (ARM, O-402, f. 233).


El 14 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Jeroni Salleras un trast de 45 destres que feia partió amb dos camins d’emfiteutes i terres de Bartomeu Mir Terrasa i Antoni Planas Marimon (ARM, O-402, f. 239).


El 14 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Joan Frau un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents, la possessió de Son Quint i terres de Joana Maria Font (ARM, O-402, f. 241).


El 14 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Ramis un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres d’Antoni Llull Oliver, Margalida Estades Moranta i Rafel Gual (ARM, O-402, f. 243).


El 14 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al comerciant Rafel Piña un trast de 45 destres i mig que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Pedro Antonio Miró Granada Bosch i Mariano Ballester Pascual (ARM, O-402, f. 245).


El 15 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Antoni Planas Marimon un trast de 15 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Jeroni Salleras, Bartomeu Pujol i Gabriel Rosselló Riera (ARM, O-402, f. 247).


El 15 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Bartomeu Pujol un trast de 15 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres d’Antoni Planas Marimon, Jeroni Salleras i Gabriel Rosselló Riera (ARM, O-402, f. 249).


El 15 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Joana Maria Font un trast de 205 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres de Joan Frau i Antoni Philip Aymar, la possessió de Son Quint i el rafal de Son Peretó (ARM, O-402, f. 251).


El 15 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Jaume Mas Oliver un trast de 49 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el rafal de Son Peretó i terres de Fèlix Mas i Bartomeu Mas Oliver (ARM, O-402, f. 253).


El 15 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Guillem Garau Pujol un trast de 75 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el camí de la Vileta i terres de Bartomeu Mulet Miralles, Fèlix Mas i Bartomeu Mas Oliver (ARM, O-402, f. 255).


El 15 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Margalida Estades Moranta un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres de Caterina Ramis i terres romanents (ARM, O-402, f. 257).


El 15 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al comerciant Antoni Philip Aymar un trast de 62 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el rafal de Son Peretó, terres de Bartomeu Ripoll Torres i terres romanents (ARM, O-402, f. 259).


El 16 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a l’amo en Pere Joan Pons, de Son Peretó, una porció d’1 quarterada i 14 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el rafal de Son Peretó i terres de Miquel Suau Palou i Joan Garau Pujol (ARM, O-402, f. 261).


El 16 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Bartomeu Sastre Balaguer un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres d’Antoni Calafell (ARM, O-402, f. 263).


El 16 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Bartomeu Mas Oliver un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Josep Mas Oliver, Guillem Vidal i Joan Mas (ARM, O-402, f. 265).


El 16 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Josep Mas Oliver un trast de 30 destres que feia partió amb el camí de la Vileta i terres de Guillem Garau Pujol, Bartomeu Mas Oliver i Fèlix Mas (ARM, O-402, f. 267).


El 16 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Miquel Porcel Salvà, Ximelis, un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Bartomeu Sastre Balaguer i Bartomeu Mir Terrasa (ARM, O-402, f. 269).


El 16 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Bartomeu Mulet Miralles, natural d’Algaida, un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el camí de la Vileta i terres de Guillem Garau Pujol (ARM, O-402, f. 271).


El 17 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Joaquín Pedemonte Ortega, de Cartagena, un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Guillem Miró Ferragut (ARM, O-402, f. 273).


El 28 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al doctor en medicina Antoni Rosselló Bover un trast de 45 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, la possessió de Son Quint i terres de Pere Joan Vich Noguera i Rosa Estades Torres (ARM, O-402, f. 281).


El 28 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Bartomeu Mir Terrasa, d’Esporles, un trast de 45 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, un altre camí i terres de Miquel Porcel Salvà i Jeroni Salleras (ARM, O-402, f. 283).


El 28 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al comerciant Angelo Busutil Pache, natural de Malta, un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Guillem Miró Ferragut i Bartomeu Ripoll Torres (ARM, O-402, f. 285).


El 29 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Antoni Bonet Pons un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres d’Antoni Calafell i Joan Garau Pujol (ARM, O-402, f. 287).


El 29 d’agost de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al doctor en medicina Bartomeu Ripoll Torres un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres d’Angelo Busutil Pache i Antoni Philip Aymar (ARM, O-402, f. 289).


El 9 de setembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al procurador del Col·legi Antoni Portell Clar, de Llucmajor, un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Margalida Bestard Balaguer, Antoni Llull Oliver i Caterina Arbona Guasp (ARM, O-402, f. 307).


El 9 de setembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al patró Pere Joan Vich Noguera un trast de 60 destres que feia partió amb una travessia, la possessió de Son Quint i terres de Jaime Miró Granada Bosch i germans (ARM, O-402, f. 309).


El 9 de setembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al comerciant Jaime Miró Granada Bosch una porció de 3 quartons i 40 destres que feia partió amb terres del comprador, la possessió de Son Quint i terres de Pere Joan Vich Noguera (ARM, O-402, f. 311).


El 13 de setembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Joan Garau Pujol un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres d’Antoni Bonet Pons i Joan Pons (ARM, O-402, f. 313).


L’11 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Antoni Pallisser Ros, de Sóller, un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Joan Sureda Ripoll, Angelo Busutil Pache i Bartomeu Ripoll Torres (ARM, O-402, f. 371).


El 13 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Pallisser Ripoll, de Sóller, un trast de 69 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el rafal de Son Peretó i terres d’Antonina Pallisser, Bartomeu Ripoll Torres i Antoni Philip Aymar (ARM, O-402, f. 375).


El 13 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Miquel Suau Palou, de Bunyola, un trast de 39 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el rafal de Son Peretó i terres de Joan Garau Pujol i Pere Joan Pons (ARM, O-402, f. 377).


El 13 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Margalida Bestard Balaguer un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres d’Antoni Portell Clar i Bartomeu Sastre Balaguer (ARM, O-402, f. 379).


El 13 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Joan Fornés Vicens, de Puigpunyent, un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Mariano Ballester Pascual (ARM, O-402, f. 381).


El 13 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Gabriel Rosselló Riera un trast de 59 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el rafal de Son Peretó i terres d’Antoni Planas Marimon i Bartomeu Pujol (ARM, O-402, f. 383).


El 13 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al picapedrer Joan Sureda Ripoll un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Joaquín Pedemonte Ortega, Angelo Busutil Pache i Antonina Pallisser (ARM, O-402, f. 385).


El 31 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Antoni Llull Oliver un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Rafel Roca, Pere Joan Mulet i Caterina Ramis (ARM, O-402, f. 393).


El 31 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al fuster Domingo Miserol Payeras una porció d’1 quarterada que feia partió amb dos camins, el rafal de Son Peretó i terres romanents (ARM, O-402, f. 395).


El 31 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí al procurador de l’Audiència Mariano Ballester Pascual una porció d’1 quarterada que feia partió amb un camí i terres de Rafel Piña, Margalida Ginard Puig i Jaime Miró Granada Bosch (ARM, O-402, f. 397).


El 31 de desembre de 1835, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Rosa Estades Torres, de Valldemossa, un trast de 45 destres que feia partió amb la possessió de Son Quint mitjançant paret, terres romanents i terres d’Antoni Rosselló Bover i Caterina Ramis (ARM, O-402, f. 399).


El 18 d’abril de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Jaume Ignaci Ginard Seguí un trast de 30 destres que feia partió amb la possessió de Son Quint mitjançant paret, un camí sender que anava a Son Quint, un camí d’emfiteutes i terres de Rosa Estades Torres (ARM, O-403, f. 61).


El 21 d’abril de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Margalida Ginard Puig un trast de 112 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Jaime Miró Granada Bosch i Mariano Ballester Pascual (ARM, O-403, f. 65).


El 29 d’abril de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Socias Bennàsser un trast de 268 destres que feia partió amb el rafal de Son Peretó, terres romanents i, per dues parts, amb un camí d’emfiteutes (ARM, O-403, f. 71).


El 5 de juliol de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Joaquín Pedemonte Ortega, de Cartagena, un trast de 30 destres que feia partió amb un camí, terres del comprador i terres d’Isabel Runggaldier Poulent i Margalida Estades Moranta (ARM, O-403, f. 109).


El 5 de juliol de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Guillem Miró Ferragut un trast de 60 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Joaquín Pedemonte Ortega i Margalida Estades Moranta (ARM, O-403, f. 112).


El 26 d’agost de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Arbona Guasp un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres d’Antoni Portell Clar, Antoni Calafell i Pere Joan Pons (ARM, O-403, f. 273).


El 30 d’agost de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Maria Cayetana Ribera, esposa del notari Jaume Rosselló, un trast de 60 destres que feia partió amb dos camins d’emfiteutes i terres d’Antoni Llull Oliver, Caterina Ramis i Isabel Runggaldier Poulent (ARM, O-403, f. 277).


El 30 d’agost de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a María Josefa Froster, natural de Madrid, un trast de 37 destres que feia partió amb el rafal de Son Peretó, terres romanents i terres de Domingo Miserol Payeras (ARM, O-403, f. 280).


El 30 d’agost de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Socias Bennàsser un trast de 45 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Domingo Miserol Payeras (ARM, O-403, f. 284).


L’11 d’octubre de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Joan Ramon Sureda un trast de 210 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres de Domingo Miserol Payeras, Jacinto Mateu i Caterina Socias Bennàsser (ARM, O-403, f. 341).


L’11 d’octubre de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Sant Martí Ribas un trast de 90 destres que feia partió amb el camí reial de la Vileta, un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Manuel Eychar Puig (ARM, O-403, f. 344).


L’11 d’octubre de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Manuel Eychar Puig, de València, un trast de 210 destres que feia partió amb el camí reial de la Vileta, terres romanents i terres de Caterina Sant Martí Ribas i Jaime Miró Granada Bosch (ARM, O-403, f. 347).


L’11 d’octubre de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Isabel Runggaldier Poulent (†1863), esposa del misser Mariano Barceló Gomila, un trast de 30 destres que feia partió amb terres de Maria Cayetana Ribera, Caterina Ramis, Margalida Estades Moranta i Joaquín Pedemonte Ortega (ARM, O-403, f. 350).


El 18 de desembre de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Anna Manera Ordines un trast de 90 destres que feia partió amb dos camins d’establidors i terres romanents (ARM, O-403, f. 391).


El 18 de desembre de 1836, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Rafel Jaume Barceló, morador de Son Batle, una porció de 184 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, el rafal de Son Peretó i terres de Caterina Socias Bennàsser i Josep Balaguer (ARM, O-403, f. 394).


El 27 de març de 1837, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Miquel Porcel Salvà un trast de 30 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes i terres romanents (ARM, O-404, f. 40v).


El 12 d’abril de 1837, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Vives un trast de 45 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres d’Anna Manera Ordines i Miquela Cloquell (ARM, O-404, f. 50).


El 12 d’abril de 1837, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Miquela Cloquell un trast de 45 destres que feia partió amb terres romanents i terres d’Anna Manera Ordines i Caterina Vives (ARM, O-404, f. 53).


El 15 de juny de 1837, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Antoni Balaguer un trast de 30 destres que feia partió amb un camí i terres de Caterina Socias Bennàsser i María Josefa Froster (ARM, O-404, f. 97).


El 15 de setembre de 1837, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Vallès Servera —esposa de Jaume Pasqual, filla de Jaume i d’Antonina, veïnada de l’arraval de Santa Caterina— un trast de 45 destres que feia partió amb un camí d’emfiteutes, terres romanents i terres de Miquel Porcel Salvà (ARM, O-404, f. 146).


El 19 de setembre de 1837, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Jaume Llabina Civera una porció de 2 quarterades i 365 destres que feia partió amb dos camins d’emfiteutes i terres de Jaime Miró Granada Bosch, Anna Manera Ordines, Caterina Vives, Miquela Cloquell, Caterina Vallès Servera i Miquel Porcel Salvà (ARM, O-404, f. 151).


El 21 de novembre de 1837, davant el notari Joan Oliver Mascaró, Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga establí a Caterina Vives una porció de 5 trasts i 1 destre i mig que feia partió amb terres de Jaume Llabina Civera, Jaime Miró Granada Bosch i Margalida Ginard Puig (ARM, O-404, f. 203).

4 respostes a “Son Serra / Manuel Ferrandell de Maroto Villalonga

 1. De nou la meva enhorabona pel magnífic treball.

  En referencia als establiments de Son Serra, a la premsa de Gener de 1849 hi ha l’anunci següent: “En el lugar nombrado son Serra cerca la Vileta, término de esta ciudad, se establece una pórció de tierra en solares ó trastes para casas de recreo, por cuyo eslablecimiento podrá verse el que quiera entrar en él con D. Jaime Roselló notario que tiene el plano y divisiones de dicho terreno y está autorizado para dichos contratos.

  Teniu informació d’aquesta parcelació que ja s’orienta clarament a l’estiueig ? Per una font oral, podria provenir d’una finca de la familia Company i que el capellà exlaustratt Jaume Company Oliver hauria promogut. He sentit parlar també de Son Serra Mitjana que no se si coincidiria amb aquesta mateixa finca, una casa que encara que se conserva a la Costa de Saragossa

  Salutacions

  1. Benvolgut Pep,

   Moltes gràcies per la vostra aportació, la desconeixíem. En tractar-se d’un procés d’establiment anterior a la creació del registre de la propietat, segurament les escriptures de compravenda del notari Jaume Rosselló es trobin a l’Arxiu del Regne de Mallorca. No tenim documentat aquest Jaume Company Oliver que esmentau. Tampoc no hem trobat documentat el topònim Son Serra Mitjana. Ens sap greu no poder-vos ajudar amb aquestes qüestions. Sovint, les referències que donen els documents són molt minses i es complementen amb la informació oral que proporcionen els veïnats.

   Salutacions,

   El terme de Palma

 2. Gracies per la ràpida resposta. El meu dubte es si en referirse a “Son Serra Mitjana” la gent volia indicar una part del territori de la possessió de Son Serra o si en algún moment varen existir unes cases amb aquest nom dins els límits de la finca o fora d’ells. Segur que amb paciència ho aclarirem. D’altra banda que hi hagués un Son Serra Gran fa pensar que n’hi podia haver altres de menors.
  Salutacions

  1. És complicat saber-ho sense dades damunt la taula. El cert és que Son Serra és un rafal que s’estableix molt i que, al seu torn, pateix subestabliments per part de propietaris que adquireixen porcions notables, així que és difícil resseguir el fil de totes les parcel·les. I a més, com vos comentàvem, les escriptures no sempre aporten suficient informació toponímica ni d’ubicació exacta.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s