Son Riera / María Mora Mora

Procés de parcel·lació de María Mora Mora

El 14 de juliol de 1879, davant el notari de Montuïri José Gallard, Antonio Mora Antich donà a la seva filla María Mora Mora —nascuda del seu matrimoni amb Damiana Mora Barceló—, «como prueba del afecto que profesa a su hija», una peça de terra de 7.697 m² que confrontava amb terres romanents, el camí de la Barrera, les cases de Guillermo Pujol, Nicolás Pujol, Jaime Roca, Catalina Berga i Magdalena Alemany i les terres de Francisca Ana Porcel, Antonio Servera, Juan Juan, José Sintes, Gabriel Planas, Bartolomé Matas, Guillermo Palmer, Antonio Nadal, Rafael Oliver i Juan Mir. María Mora Mora la destinà a la venda en parcel·les (RP11, 3539-terme, 1a).

María Mora Mora es casà en primeres núpcies amb el metge cirurgià Mateo Vidal Suñer, i en segones, amb José Frau Rosselló, secretari del jutjat municipal de Porreres. Morí el 7 de gener de 1892, a l’edat de 35 anys, amb testament que havia disposat el 15 de juliol de 1887 en poder del notari Joaquín Pujol Muntaner, en què nomenà hereus usufructuaris son pare, Antonio Mora Antich (†1-6-1895), sa mare, Damiana Mora Barceló, i el seu espòs, José Frau Rosselló, i propietari, el seu fill pòstum, Antonio Frau Mora. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 29 de març de 1894 autoritzada pel notari José Alcover Maspons (RP11, 6748-terme, 1a).


Pactes i condicions dels contractes de compravenda

  1. Els trasts es donen en emfiteusi.
  2. No hi va comprès l’alou, que serà del 2% del preu total de la venda en els traspassos successius. Aquest primer establiment està lliure de pagament.
  3. El comprador haurà de satisfer tots els drets i altres despeses que s’ocasionin en virtut del contracte de compravenda, encara que siguin de compte del venedor, a qui haurà d’entregar una primera còpia autèntica degudament inscrita en el registre de la propietat.
  4. Les línies que marquen l’extensió del solar seran revisades pel mestre d’obres Gaspar Reinés en començar la construcció de les parets divisòries, les quals hauran de tenir la meitat del seu gruix al terreny que es ven i l’altra meitat al contigu, de manera que coincidesqui el centre del gruix de la paret amb la línia divisòria. El comprador haurà de pagar 20 pessetes a dit Reinés «en clase de derechos».
  5. Si el comprador no inicia la construcció de les obres en sis mesos a comptar des de l’acte de compravenda, haurà de tancar de paret el terreny adquirit i subjectar-se a les condicions vigents del plànol general d’eixample de l’arraval de Santa Caterina.
  6. Tota la terra de bona qualitat que hagi sobrat després de fer el rasant haurà d’esser traginada pel comprador a costes i despeses seves al lloc de Son Riera que li designi l’arrendatari del rafal.
  7. El cens reservatiu creat no es podrà subdividir mai, encara que el trast es fraccioni, i el censalista podrà exigir que se li doni íntegre.

El 27 de juliol de 1879, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Gabriel Mas Gamundí —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 5 de la illeta nombre 34, de 115 m², per preu d’entrada de 334 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el camí de la Barrera, el trast nombre 6 —d’Antonia Moll—, el trast nombre 8 —d’Antonio Garcías—, el trast nombre 4 —d’Antonio Felani— i terres romanents —després, carrer de Dameto— (RP11, 3556-terme, 1a).


El 29 de juliol de 1879, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Antonio Garcías Enseñat —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 8 de la illeta nombre 34, de 112 m², per preu d’entrada de 400 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el trast nombre 5 —de Gabriel Mas—, el trast nombre 6 —d’Antonia Moll—, el trast nombre 7 —de Rafael Matas—, terreny destinat a via pública —després, carrer de Cotoner—, terra romanent i el trast nombre 9 —de Bartolomé Gual— (RP11, 3559-terme, 1a).


El 25 d’agost de 1879, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al marí Jaime Rebassa Servera —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 6 de la illeta nombre 33, de 157 m², per preu d’entrada de 560 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el trast nombre 5 —de Juan Gelabert—, el trast nombre 7, les cases i corrals d’Antonio Nadal, Rafaela Oliver i Juan Mir i terreny destinat a via pública (RP11, 3560-terme, 1a).


El 20 de setembre de 1879, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Pascual Ferrer Servera —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 1 i 1/4 part del trast nombre 2 de la illeta nombre 25, de 125 m², per preu d’entrada de 551 pessetes amb 75 cèntims i cens reservatiu irredimible de 12 pessetes amb 50 cèntims pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública, el camí de la Barrera, el trast nombre 8, la resta del trast nombre 2 —de Catalina Ballester— i terreny destinat a plaça pública (RP11, 3572-terme, 1a).


El 20 de setembre de 1879, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a Catalina Ballester Flexas —casada amb José Albertí Moll— 3/4 parts del trast nombre 2 i la meitat del trast nombre 3 de la illeta nombre 25, de 142 m², per preu d’entrada de 625 pessetes i cens reservatiu irredimible de 12 pessetes amb 50 cèntims pagador el 30 de maig. Confrontava amb la propietat de Pascual Ferrer, els trasts nombres 8 i 9, la meitat restant del trast nombre 3 i terreny destinat a plaça pública (RP11, 3586-terme, 1a).


El 21 d’octubre de 1879, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a les jornaleres Antonia Company Noguera —casada amb Juan Porcel Martorell— i Antonia Juan Feliu —casada amb Bartolomé Moranta Bosch— el trast nombre 10 de la illeta nombre 34, de 140 m², per preu d’entrada de 100 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el trast nombre 9 —de Bartolomé Gual—, terreny destinat a via pública, el trast nombre 11 i terra romanent a la venedora (RP11, 3599-terme, 1a).


El 22 de desembre de 1879, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Nicolás Panisa Roca els trasts nombres 8, 9 i 10 de la illeta nombre 25, de 282 m², per preu d’entrada de 100 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el camí de la Barrera, terreny destinat a via pública, el trast nombre 11 —de Pedro Albertí— i els trasts nombres 1-4 (RP11, 3643-terme, 1a).


El 2 de gener de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a la jornalera Margarita Garcías Barceló —veïnada de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 13 i la meitat del trast nombre 12 de la illeta nombre 25, de 166 m², per preu d’entrada de 100 pessetes i cens reservatiu irredimible de 15 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb la meitat restant del trast nombre 12 —de Pedro Albertí—, terrenys destinats a vies públiques, el trast nombre 7 —de José Flaquer— i el trast nombre 6 —de Miguel Oliver— (RP11, 3660-terme, 1a).


El 2 de gener de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al patró Francisco Tomás Rosselló —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 1 de la illeta nombre 24, de 98 m², per preu d’entrada de 100 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el camí de la Barrera i terrenys destinats a vies públiques (RP11, 3661-terme, 1a).


El 2 de gener de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Pedro Albertí Bosch —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 11 i la meitat del trast nombre 12 de la illeta nombre 25, de 166 m², per preu d’entrada de 100 pessetes i cens reservatiu irredimible de 15 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el trast nombre 10 —de Nicolás Panisa—, terreny destinat a via pública —després, carrer de Cotoner—, la meitat restant del trast nombre 12 —de Margarita Garcías—, el trast nombre 6 —de Miguel Oliver— i el trast nombre 5 (RP11, 3662-terme, 1a).


El primer de febrer de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al jornaler Gabriel Moyá Martínez —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— part dels trasts nombres 1 i 2 de la illeta nombre 33, de 139 m², per preu d’entrada de 500 pessetes i cens reservatiu irredimible d’11 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terrenys destinats a vies públiques —després, carrers de la Barrera i Cotoner—, la resta dels trasts nombres 1 i 2 —de Miguel Beltrán— i el trast nombre 3 —de Pablo Ferrer— (RP11, 3681-terme, 1a).


El primer de febrer de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Pablo Ferrer Bosch el trast nombre 3 de la illeta nombre 33, de 112 m², per preu d’entrada de 400 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb les porcions de Gabriel Moyá i Miguel Beltrán, terra romanent, terra destinada a via pública i el trast nombre 4 (RP11, 3687-terme, 1a).


El 19 de febrer de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al calafat Antonio Estarellas Sorá —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 4 de la illeta nombre 33, de 112 m², per preu d’entrada de 400 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el trast nombre 3 —de Pablo Ferrer—, terra romanent, el trast nombre 5 —de Gabriel Gelabert— i terreny destinat a via pública —després, carrer de Cotoner— (RP11, 3701-terme, 1a).


El 5 d’abril de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al marí Antonio Felani Jofre —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 4 de la illeta nombre 34, de 115 m², per preu d’entrada de 333 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública —després, carrer de Dameto—, el trast nombre 5 —de Gabriel Mas—, terra romanent i el trast nombre 3 —d’Antonio Rebassa— (RP11, 3727-terme, 1a).


El 4 de maig de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al taverner Miguel Beltrán Matas —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— una porció de 185 m² de la illeta nombre 33 formada pels romanents dels trasts nombres 1 i 2 i part del trast nombre 7, per preu d’entrada de 200 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública, la casa de Magdalena i Nicolás Pujol, terra romanent, el trast nombre 3 —de Pablo Ferrer— i la resta dels trasts nombres 1 i 2 —de Gabriel Moyá— (RP11, 3748-terme, 1a).


El 4 de maig de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a la jornalera Antonia Rebassa Servera —veïnada de l’arraval de Santa Caterina, casada amb Juan Estela Company— el trast nombre 3 de la illeta nombre 34, de 143 m², per preu d’entrada de 430 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública —després, carrer de Dameto—, el trast nombre 4 —d’Antonio Felani—, el trast nombre 2 —de Jorge Mas— i terra romanent (RP11, 3749-terme, 1a).


El 6 d’agost de 1880, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Bartolomé Gual Bosch —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 9 de la illeta nombre 34, de 140 m², per preu d’entrada de 150 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb casa i corral d’Antonio Garcías, casa i corral de Juan Porcel, terra romanent i terreny destinat a via pública —després, carrer de Cotoner— (RP11, 3786-terme, 1a).


El 28 de juny de 1882, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al jornaler Miguel Font Garí —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 11 de la illeta nombre 34, de 140 m², per preu d’entrada de 500 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el trast nombre 10 —d’Antonia Juan—, terra destinada a via pública —després, carrer de Cotoner—, els trasts nombres 12-14 i terra romanent (RP11, 4156-terme, 1a).


L’11 d’agost de 1883, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a les jornaleres Francisca Monserrat Roca —casada amb Pedro Juan Salvá Pujol— i Juana Ana Roca Roca —casada amb Miguel Alemany— el trast nombre 7 de la illeta nombre 25, de 111 m², per preu d’entrada de 500 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb el trast nombre 6, el trast nombre 13 —de Guillermo Llull— i terrenys destinats a carrer i plaça públics (RP11, 4385-terme, 1a).


El 22 de març de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Gabriel Garcías Sintes —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— un trast de 95 m² de la illeta nombre 33, per preu de 200 pessetes. Confrontava amb terra romanent, els corrals de les cases de Juan Juan, Juan Mir i Rafael Oliver, el trast nombre 6 —de Jaime Rebassa— i un carreró que no passava denominat Chirité —després, nombre 23— (RP11, 4493-terme, 1a).


El 17 de juny de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Miguel Beltrán Matas (†10-2-1906) —veïnat de l’arraval de Santa Caterina—, per preu de 150 pessetes, un trast de 77 m² de la illeta nombre 33. Confrontava amb terreny del comprador, la propietat de Jaime Bosch, la casa dels germans Miguel i Mateo Palliser, terra del rafal de Son Riera i el trast de Pablo Ferrer (RP11, 4567-terme, 1a).


El 19 d’agost de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Gabriel Garcías Sintes —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 5 de la illeta nombre 33, de 112 m², per preu d’entrada de 400 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública —després, carrer de Cotoner—, el trast nombre 4 —d’Antonio Estarellas—, terreny de Gabriel Garcías i el trast nombre 6 —de Jaime Rebassa— (RP11, 4592-terme, 1a).


El 19 d’agost de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Gabriel Garcías Sintes —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 7 de la illeta nombre 33, de 190 m², per preu de 250 pessetes. Confrontava amb el trast nombre 4 —d’Antonio Estarellas—, el trast nombre 5 —de Gabriel Garcías—, terreny de Miguel Beltrán i terreny de Gabriel Garcías (RP11, 4593-terme, 1a).


El 19 d’agost de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner José Estela Albertí (†9-9-1898) —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 2 de la illeta nombre 34, de 143 m², per preu d’entrada de 500 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública —després, carrer de Dameto—, el trast nombre 3 —d’Antonia Rebassa—, terra romanent i el trast nombre 1 (RP11, 4595-terme, 1a).


El 4 d’octubre de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al mariner Pascual Ferrer Servera —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— la meitat del trast nombre 3 de la illeta nombre 25, de 55 m², per preu d’entrada de 250 pessetes i cens reservatiu irredimible de 5 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb la propietat de Pascual Ferrer, terreny de Jaime Ordinas, el trast nombre 4 i terreny destinat a via pública (RP11, 4600-terme, 1a).


El 4 d’octubre de 1884, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al fuster Rafael Planas Porcel —veïnat de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 13 i la meitat del trast nombre 14 de la illeta nombre 34, de 172 m², per preu d’entrada de 250 pessetes i cens reservatiu irredimible de 15 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny de Miguel Font Garí, el trast nombre 12, terreny destinat a via pública —després, carrer de Bayarte— i l’altra meitat del trast nombre 14 (RP11, 4606-terme, 1a).


El 25 de febrer de 1885, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a Catalina Mir Gáfaro (†28-5-1914) —veïnada de l’arraval de Santa Caterina, casada amb Clemente Moll Llull— el trast nombre 6 de la illeta nombre 34, de 115 m², per preu d’entrada de 100 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública —després, carrer de Dameto—, el trast nombre 7 —de Rafael Matas—, el trast nombre 8 —d’Antonio Garcías— i el trast nombre 5 —de Gabriel Mas— (RP11, 4688-terme, 1a).


El 14 de març de 1885, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al pilot Rafael Roca Pujol (†16-11-1887) —fill de Jerónima Pujol Gelabert (†20-12-1879), casat amb María Mulet Villacampa— els trasts nombres 17 i 18 de la illeta nombre 34, de 230 m², i un tros de terreny contigu de 347 m², per preu d’entrada de 1.316 pessetes i cens reservatiu irredimible de 20 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb els trasts nombres 1 i 2, la casa i corral de María Vidal, terreny destinat a via pública —després, carrer de Bayarte, abans carrer d’Artigues— i terra de Son Riera d’Antonio Mora (RP11, 4687-terme, 1a).


El 17 de març de 1886, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, Mateo Vidal Suñer —metge, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a María Vidal Rosselló (†18-1-1900) el trast nombre 16, 1/4 part del trast nombre 15 i 1/4 part del trast nombre 4 de la illeta nombre 34, de 390 m², per preu d’entrada de 500 pessetes i cens reservatiu irredimible de 12 pessetes amb 50 cèntims pagador el 30 de maig. Confrontava amb la casa d’Antonia Rebassa, la casa de Juan Bosch, terreny destinat a via pública —després, carrer de Bayarte— i la casa de Rafael Roca (RP11, 4940-terme, 1a).


El 19 de febrer de 1887, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, María Mora Mora establí al mariner Juan Bosch Noguera la meitat del trast nombre 14 i 3/4 parts del trast nombre 15 de la illeta nombre 34, de 337 m², per preu d’entrada de 500 pessetes i cens reservatiu irredimible de 12 pessetes amb 50 cèntims pagador el 30 de maig. Confrontava amb la casa d’Antonio Felani, la propietat de Rafael Planas, terreny destinat a via pública —després, carrer de Bayarte— i la casa de María Vidal (RP11, 5122-terme, 1a).


El 16 de novembre de 1887, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —secretari del jutjat municipal de Porreres, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí al pilot Bernardino Borrás Pujol el trast nombre 12 de la illeta nombre 34, de 112 m², per preu d’entrada de 300 pessetes i cens reservatiu irredimible de 5 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb la casa de Miguel Font, un carrer sense nom, el corral de la casa de Guillermo Palmer, una via pública i la propietat de Rafael Planas (RP11, 5279-terme, 1a).


El 31 d’agost de 1889, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —secretari del jutjat municipal de Porreres, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a Ana Noguera Monserrat —veïnada de l’arraval de Santa Caterina— el trast nombre 2 de la illeta nombre 34, de 143 m², per preu d’entrada de 250 pessetes i cens reservatiu irredimible de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb la plaça del Progreso, terreny de José Estela, el corral de Rafael Roca i la casa de Pablo Bosch (RP11, 5793-terme, 1a).


El 31 d’agost de 1889, davant el notari Joaquín Pujol Muntaner, José Frau Rosselló —secretari del jutjat municipal de Porreres, com a apoderat de la seva esposa, María Mora Mora— establí a Antonia Roca Salvá —casada amb Antonio Marí Marí— el trast nombre 4 de la illeta nombre 25, de 114 m², per preu d’entrada de 250 pessetes i cens reservatiu de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terreny destinat a via pública, el corral de la casa de Pablo Roca, terreny de Margarita Tomás i la plaça del Progreso (RP11, 8711-terme, 1a).


El 29 de març de 1894, davant el notari José Alcover Maspons, José Frau Rosselló —en nom propi i com a representant del seu fill, Antonio Frau Mora— establí a Jerónimo Llull Garcías —casat amb Antonia Garcías Garcías— part del trast nombre 6, de 435 pams quadrats, per preu de 80 pessetes. Confrontava amb el trast nombre 5, les propietats de Pedro Albertí, Jerónimo Llull i Francisca Monserrat i la resta del trast nombre 6 (RP11, 6748-terme: 1a, 3a).


El 29 de març de 1894, davant el notari José Alcover Maspons, José Frau Rosselló —en nom propi i com a representant del seu fill, Antonio Frau Mora— establí al mariner Juan Pujol Flexas (†1-3-1902) —casat amb Francisca Felani Felani— el trast nombre 5 i part del trast nombre 6, de 206 m². El preu fou de 1.166 pessetes amb 67 cèntims, ço és, 500 pessetes d’entrada i de les 666 pessetes amb 67 cèntims restants es creà un cens reservatiu de 20 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb terres de Son Riera, el camí de la Barrera —després, la plaça del Progreso— i les cases de Guillermo i Nicolás Pujol, Jaime Roca, Catalina Berga, Magdalena Alemany, Francisca Ana Porcel, Antonio Servera, Juan Juan, José Sintes, Tomás Bosch, Gabriel Planas, Bartolomé Matas, Guillermo Palmer, Antonio Nadal, Rafael Oliver i Juan Mir (RP11, 6749-terme: 1a, 3a).


El 25 de novembre de 1908, davant el notari Miguel Pons Pons, Jacinto Frau Rosselló —com a tutor del seu nebot Antonio Frau Mora— establí a Margarita Pieras Bonet —casada amb Antonio Roca Gelabert— el trast nombre 7 de la illeta nombre 34, de 115 m², per preu d’entrada de 400 pessetes i cens reservatiu de 10 pessetes pagador el 30 de maig. Confrontava amb els carrers de Dameto i Cotoner i les cases de Francisca Garcías Alemany, Catalina Mir Gáfaro i Gabriel Pujol Bosch (RP11, 9205-terme, 1a-2a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s