Nicolau Pueyo Rossiñol recupera Son Moix Blanc després d’empenyorar-lo i el ven a Agustí Antoni Aguiló Cortès

1731

Die 30 sep.bre 1731

En nom de Nre. S.or, ett. Sia a tots cosa manifesta y notòria com nosaltres, Carlos Fontichelli y Enrich Fontichelli, mercaders, germans, moradors de esta ciudad de Palma, Reyne de Mallorca, sabent y attanent que V. M. S.or D.n Joseph de Pueyo, p.re, thesorer y canonge de la S.ta Esgl.a Catredal, com a procurador general del Ilt.re S.or D.n Nicolás de Pueyo, marquès de Campofranco, son nebot, vené, cedí y trensferí a favor de nosaltres, dit germans, tot el dret y ius in pignus que el dit Ilt.re S.or son nebot, com hereu universal que és de la Ilt.re S.ra D.a Madalena Rossiñol, marquesa de Campofranco, q.m, se mare, tenia del rafal o prèdio Son Moix Blanch, scituat en lo terme de esta ciutat de Palma, en lo lloch del Viñet, que fonch adjudicat a dita S.ra marquesa segons presidal decret dels 20 abril 1689 de la herència de D.n Fernando Moix. Cuya cessió y venda nos feu per la matexa quantitat que lo tenia adjudicat, que fonch p. la quantitat de 7.800 Ls, provenients: esto és, 7.500 Ls del dot de la S.ra D.a Beatriu Rossiñol, que foren constituïdas en dot al dit S.or D.n Fernando, y 300 Ls p. los drets dotals, segons de la dita venda y cessió consta ab acte rebut en poder del not. infrat. als 11 des.bre 1730. Attanent axí matex que en seguim.t de dita venda y cessió entràrem en la possessió del útil del matex prèdio, devent percèber las terças de la ànnua mercè de aquell axí com aniran cayhent per este añy corrent q. ha finit en este corrent mes. Y que si bé Miquel Aleñà, nott., curedor de la herència de dit S.or D.n Ferrando, en seguim.t del poder y facultat que se li ha donat y attribuït per la R.l Aud.a mediant decret dels 24 juliol passat, haje venut aquell a Augustí Ant. Aguiló, negociant, fill de Gabriel, y resar-se en dit decret q. de compte del preu de dit prèdio degue antes de entrar en possessió del mateix prèdio satisfer-nos las ditas 7.800 Ls que tenim pagadas per la venda y cessió de dit jus in pignus sens que se entenga soltat el dit jus y q. antes bé queda en se força y vigor fins quedar satisfeta dita p.da segons en dit decret de 24 juliol passat se resa. Y que sin embargo de esto y attanent al pacte continuat en lo acta de venda y cessió de dit yus in pignus de dit prèdio de poder V. M. dit S.or D.n Joseph de Pueyo com a p.dor gral. susdit y los successors de dit s.or marquès en qualsevol temps recuperar el dit prèdio o cessió de ell. Y per altre part haver convingut uns y altres el que li renunciasse, revertissen y retrovenessem el matex crèdit y jus in pignus que del dit prèdio o fruyts de ell nos havia venut y cedit segons el refferit acte per certas causas y motius nòstron ànimo digne […] per ço, per dèbita ex.ó de lo convingut. De grat, ett., ab lo pnt. acte, ett., y del millor modo, ett., revertim, renunciam y retrovenem tant en virtut del pacte acordat segons el refferit acte de vende com per altres motius y causas nòstron ànimo digne movent a favor de V. M. S.or D.n Joseph de Pueyo, p.re, thesorer y canonge de la S.ta Isg.a Cathedral, com a p.dor gral. del dit ilt.re s.or marquès son nebot, pnt. a la estipulació de la firma de mi dit Enrich Fontichelli, absent emperò a la firma mi dit Carlos Fontichelli, el dit jus in pignus del dit predi Son Moix o fruyts de ell de manera que se entenga restituït a son favor en […] ab pacte emperò que degam haver cobrar axí del conductor de dit prèdio sa ànnua mercè de aquell p. este añy com queda expresat, com també del comprador del matex prèdio set mil y cin-centas lliuras de n.o de las refferidas 7.800 Ls que el matex comprador té oblig. pagar de compte de dit preu, com de las tres-centas lliuras restants entre de nosaltres ya ne havem haguda rahó y quedan entre de nosaltres averiguadas […]

Die 31 8.bre 1731

[…] Carlos Fontichelli y Enrich Fontichelli, mercaders, germans […] regonexem haver hagut y rebut de V. M. S.or Augustí Antoni Aguiló, fill de Gabriel […] set mil y cinch-centas lliuras moneda de Mallorca […] y ditas 7.500 Ls nos paga per consemblans que té obligació pagar-nos de n.o de 7.800 de compte del preu del prèdio Son Moix que ha acquirit del curador de la herència de D.n Fernando Moix, tenint poder per este effecte segons decret de la R.l Aud.a dels 24 de juliol passat y en conformitat de haver V. M. dit S.or Aguiló com a comprador susdit de pagar-nos de compte de dit preu las refferidas 7.800 Ls, de cuyo nombre nos paga ditas 7.500 Ls y a compte de aquella 7.800 Ls que té obligació pagar a los successors y causahavents de D.a Madalena Rossiñol y Pueyo, marquesa de Campo Franco, per cuya cantitat quedava dit prèdio adjudicat loco pignoris a favor de dita s.ra marquesa per lo dot de D.a Beatriu Rossiñol, muller que fonch de dit D.n Fernando, cuya adjudicació consta segons altre decret presidal del añy 1689, com de tot lo refferit consta en el refferit decret de 24 juliol passat. Y si bé per el Iltre. S.or D.n Nicolau de Pueyo, marquès de Campofranco, com hereu de dita s.ra marquesa se mare y tenint special poder segons decret de dita R.l Aud.a o més ver per son procurador gral., nos cediren, veneren y transferiren tot el dit ius in pignus que dit s.or marquès tenia sobre dit prèdio segons acte rebut en poder del nott. infrat. als 11 des.bre 1730, però fonch ab altre acte rebut en poder del matex nott. infrat. als 30 sett.e passat revertit y transpessat a favor de dit s.or marquès per nosaltres dit germans el refferit jus in pignus del matex prèdio, y esta retrovendició de ell a son favor, ab pacte emperò que nosaltres dit Fontichellis, germans, deguéssem rèber del dit S.r Aguiló de compte del preu de dit prèdio y en seguim.t de la obligació té segons el referit decret de 24 juliol passat las refferidas 7.500 Ls de n.o de las refferidas 7.800 Ls per cuyo preu nos tenia cedit y venut dit s.or marquès o son p.dor el dit jus per haver haguda rahó entre de nosaltres y el pdor. de dit s.or marquès de las restants 300 Ls com de tot consta segons el refferit acte de 30 sett.e passat. Per cuya recepció se ha obligat y donada fiança el p.dor de dir s.or marquès q. són estadas abonadas segons […] havem rebut de V. M. dit S.or Augustí Antt. Aguiló las expressadas 7.500 Ls de n.o de las ditas 7.800 Ls que té oblig.ó pagar de compte de dit preu […]


Cúria: Reial Audiència
Dates: 30-9-1731 i 31-10-1731
Signatura: ARM, AA-EXP 561 lligall XI

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s