La Punta / Tous Santandreu

Procés de parcel·lació dels germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu

La Punta d'en Pont, d'en Genestar, de l'Hereu
Plànol de parcel·lació de la porció de la Punta dels germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu.

Pactes i condicions dels contractes de compravenda

  • Dins el primer any de possessió del terreny s’hi podran edificar cases amb subjecció a les regles i condicions que conté la reial ordre de concessió de 13 d’abril de 1889.
  • Quan s’edifiqui la casa o els murs de tancament, caldrà avisar els venedors per a revisar la col·locació de les pedres angulars i rectificar el midament.
  • A les illetes de cases la zona edificable resta limitada a 12 metres i se n’ha de destinar l’interior a patis.
  • Les obres s’han de subjectar a les rasants aprovades per l’Ajuntament.
  • Serà de càrrec del comprador la construcció de les voravies i clavegueram que correspongui a la porció de carrer fronterera a la seva porció.
  • El comprador només adquireix el dret de transitar pels carrers urbanitzats, no són de la seva propietat.
  • Mentre el comprador no inscrigui l’adquisició en l’amillarament i pagui la contribució corresponent, abonarà als venedors 1 pesseta anual per cada 160 m² de terreny per a contribuir al pagament que es satisfà per la total finca.
  • Els venedors es reserven el domini directe i el dret de lluïsme al 2% en cada traspàs.

El 19 de desembre de 1891, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Magdalena Sampol Pastor, per preu de 875 pessetes, els trasts nombres 19 i 20 i part dels nombres 21, 22 i 23, de 470,4 m². Confrontaven amb el carrer de Portugal i el camí de la Barrera (RP6, 5922-terme, 1a).


El 29 de març de 1892, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al fuster Antonio Borrás Mir, per preu de 652 pessetes amb 80 cèntims, els trasts nombres 3, 6 i 7, de 348,16 m². Confrontaven amb el carrer d’Alsina i el camí de la Barrera (RP6, 6005-terme, 1a).


El 16 de maig de 1892, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al capità retirat Benito Martínez Fernández, per preu de 468 pessetes amb 20 cèntims, els trasts nombres 1 i 2, de 249,7 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya, el camí de la Barrera i la placeta d’unió d’aquestes dues vies (RP6, 6020-terme, 1a).


El 10 de novembre de 1893, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Magdalena Sampol Pastor, per preu de 1.162 pessetes amb 34 cèntims, els trasts nombres 24-27 i part del nombre 23, de 609,5 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya i el carrer de Portugal (RP6, 6291-terme, 1a).


El 17 de desembre de 1893, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Rafael Beltrán Mateu, per preu de 663 pessetes amb 80 cèntims, els trasts nombres 66 i 67 i part del nombre 68, de 360,19 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer de Mazagán (RP6, 6305-terme, 1a).


El 29 de maig de 1894, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a José Carbonell Calafell, per preu de 379 pessetes amb 50 cèntims, els trasts nombres 4 i 5, de 202,4 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya i el carrer d’Alsina (RP6, 6401-terme, 1a).


El 24 de juliol de 1894, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Margarita Vives Sánchez, per preu de 685 pessetes, el trast nombre 31 i la meitat del nombre 32, de 240 m². Confrontaven amb el carrer de Monserrat —ara Pío Baroja— (RP6, 6438-terme, 1a).


El 16 d’octubre de 1894, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al militar retirat Benito Martínez Fernández, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 98, de 160 m². Confrontava amb el camí de la Barrera i el carrer de Triana (RP6, 6463-terme, 1a).


El 17 d’octubre de 1894, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Pedro Juan Bauzá Martínez, per preu de 300 pessetes, el trast nombre 15, de 160 m². Confrontava amb el camí de la Barrera (RP6, 6462-terme, 1a).


El 17 d’abril de 1895, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Francisca Sabater Daviu, per preu de 913 pessetes amb 33 cèntims, els trasts nombres 69 i 70, de 320 m². Confrontaven amb el carrer de Mazagán (RP6, 6554-terme, 1a).


El 17 d’abril de 1895, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Juan Juliá Fiol, per preu de 380 pessetes amb 60 cèntims, el trast nombre 71 i la meitat del nombre 72, de 243,6 m². Confrontaven amb el carrer de Mazagán (RP6, 6555-terme, 1a).


El 18 de maig de 1895, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al tinent retirat Benito Martínez Fernández, per preu de 267 pessetes amb 15 cèntims, el trast nombre 97, de 142,48 m². Confrontava amb el camí de la Barrera (RP6, 6563-terme, 1a).


El 7 de març de 1896, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al jornaler Francisco Bosch Oliver, per preu de 690 pessetes amb 85 cèntims, el trast nombre 31, de 242,8 m². Confrontava amb el carrer de Monserrat (RP6, 6716-terme, 1a).


El 10 de març de 1896, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Jaime Biscafé Pastor, per preu de 1.753 pessetes amb 54 cèntims, els trasts nombres 62-65, de 601,21 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer de Mazagán. Biscafé hi instal·là una gerreria (RP6, 6704-terme, 1a).


El 5 de juny de 1897, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al Fomento Agrícola de Mallorca SA, per preu de 1.800 pessetes, els trasts nombres 48-53. Confrontaven amb el camí de Son Rapinya i els carrers de Monserrat i Mazagán (RP6, 6988-terme, 1a).


El 5 de juny de 1897, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Antonio Coll Palliser, per preu de 337 pessetes amb 45 cèntims, els trasts nombres 87-88, de 180 m². Confrontaven amb el carrer de Triana (RP6, 7055-terme, 1a).


El 12 d’agost de 1897, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al llauner Jaime Vives Suau, per preu de 632 pessetes amb 3 cèntims, el trast nombre 44 i part del nombre 43, de 221,5 m². Confrontaven amb el carrer de Monserrat (RP6, 8680-terme, 1a).


L’11 de gener de 1898, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Jorge Salvá Amer, per preu de 380 pessetes amb 88 cèntims, el trast nombre 40 i part del nombre 39, de 203,14 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera (RP6, 7084-terme, 1a).


El 10 de març de 1899, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Bartolomé Pou Juliá, per preu de 466 pessetes amb 66 cèntims, el trast nombre 96, de 160 m². Confrontava amb el carrer de Triana (RP6, 7319-terme, 1a).

Bartolomé Pou Juliá morí el 23 de setembre de 1907, amb testament que havia disposat el 4 de març de 1885 en poder del notari Juan Planas Palou, en què instituí en la porció llegítima les seves filles Margarita, Bárbara i Antonia Pou Arrom i nomenà hereva universal la seva esposa, Bárbara Arrom Pons. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 14 de març següent autoritzada pel notari José Alcover Maspons (íd., 2a).

Bárbara Arrom Pons morí el 7 de juny de 1921, amb testament que havia ordenat el 29 d’abril de 1914 en poder del notari Mateo Jaume Servera, en què nomenà hereves universals en parts iguals les seves filles, les quals acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 25 de març següent autoritzada pel notari Juan Bauzá Clar (íd., 3a).

El 2 de juny de 1953, davant el notari Tomás Sastre Gamundí, les germanes Margarita, Antonia i Bárbara Pou Arrom —filla de la Congregación de San Vicente de Paúl, superiora de l’asil de Carrejo (Cabezón de la Sal)— vengueren la propietat, per preu de 6.400 pessetes, a la Congregación de Hermanas Franciscanas Hijas de la Misericordia, que l’adquirí representada per la procuradora general, Julia Coll Florit (íd., 6a).


El 29 de gener de 1900, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Ramona Fiol Puig, per preu de 1.191 pessetes amb 67 cèntims, els trasts nombres 109 i 130 i part dels nombres 110 i 129, de 400 m². Confrontaven amb els carrers del Centro o Central —després, successivament, Burguñy i Cabrit i Bassa—, Triana i Contestí (RP6, 7463-terme, 1a).


El 21 de març de 1900, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Concepción Barbará Pellicer —casada amb Antonio Alomar Corró—, per preu de 461 pessetes amb 7 cèntims, el trast nombre 96, de 158,1 m². Confrontava amb el carrer de Triana (RP6, 7473-terme, 1a).

Concepción Barbará Pellicer morí viuda el 3 de maig de 1927, a l’edat de 59 anys, amb testament que havia disposat l’11 de juny anterior en poder del notari José Socías Gradolí, en què llegà la meitat indivisa d’aquesta propietat a la seva fillastra Teresa Alomar Gómez i nomenà hereu universal propietari el seu fill José Alomar Barbará. Acceptaren els béns de l’herència amb escriptura de 24 d’agost següent autoritzada pel notari José Fernández del Busto, entre els quals hi havia aquesta propietat, on la difunta havia construït una casa de planta baixa amb jardí i altres dependències (íd., 2a).

Amb escriptura de 18 de maig de 1932 autoritzada pel notari Pedro Alcover Maspons, José Alomar Barbará i la seva germana consanguínia Teresa Alomar Gómez —casada amb José Escudero Oliver— es dividiren els béns de l’herència i la propietat se l’adjudicà José. Aleshores, la casa estava marcada amb el nombre 30 del carrer de Triana (íd., 4a).

El 12 de gener de 1935, davant dit notari Alcover, José Alomar Barbará vengué la propietat, per preu de 1.000 pessetes, al seu cunyat José Escudero Oliver, qui, amb escriptura de 21 de juny de 1939 autoritzada pel notari Juan Alemany Valent, adquirí dels germans Damián i José Tous Santandreu l’alou o domini directe per 200 pessetes (íd., 5a-6a).

El 24 de juliol de 1941, davant el notari Luis Gonzaga Pascual Ruiz, José Escudero Oliver vengué la propietat, per preu de 3.375 pessetes, a la Congregación de Hijas de la Misericordia Terciarias de San Francisco de Asís, que l’adquirí representada per la superiora general, sor Fermina Ferragut Alzamora (íd., 8a).


El 6 de juny de 1901, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Antonio Puig Bauzá, per preu de 593 pessetes amb 33 cèntims, el trast nombre 105, de 160 m². Confrontava amb el carrer de Triana (RP6, 7693-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1901, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Magdalena March Reinés, per preu de 2.803 pessetes amb 50 cèntims, els trasts nombres 164-166, de 756 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya, el carrer de Contestí i la part de la Punta dels germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull (RP6, 7731-terme, 1a).


El 28 de desembre de 1901, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren als cònjuges Gabriel Tugores Matas i Juana Ana Molina Capó, per preu de 1.113 pessetes amb 1 cèntim, part dels trasts nombres 28-30, de 383 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya i el carrer de Monserrat (RP6, 7788-terme, 1a).


El 7 de març de 1902, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Damián Tous Moll, per preu de 1.520 pessetes, els trasts nombres 107-108 i 131-132, de 640 m². Confrontaven amb els carrers de Burguñy —ara Cabrit i Bassa—, Contestí i Triana (RP6, 7822-terme, 1a).


El 22 d’abril de 1902, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Miguel Marqués Font, per preu de 904 pessetes amb 87 cèntims, el trast nombre 153 i part dels nombres 154 i 155, de 381 m². Confrontaven amb els carrers de Burguñy, Contestí i Puigredón —ara Miquel Porcel. Cap a la dècada de 1910, fou expropiada una porció d’uns 70 m² per a eixamplar el carrer de Burguñy (RP6, 7840-terme, 1a).


El 4 de novembre de 1902, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Sebastián Riera Reinés, per preu de 595 pessetes amb 67 cèntims, el trast nombre 99 i part del nombre 102, de 252,48 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer de Triana (RP6, 7947-terme, 1a).


El 29 de desembre de 1902, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Bernardo Salom Oliver, per preu de 475 pessetes, els trasts nombres 104 i 105, de 200 m². Confrontaven amb el carrer de Triana (RP6, 7985-terme, 1a).


El 10 de març de 1903, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Francisca Salas Vich, per preu de 800 pessetes, els trasts nombres 110 i 129 i part dels nombres 111 i 128, de 400 m². Confrontaven amb els carrers de Triana i Contestí (RP6, 8049-terme, 1a).


El 29 de desembre de 1903, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Bernardo Salom Oliver, per preu de 570 pessetes, el trast nombre 35 i part dels nombres 21, 22 i 34, de 274,2 m². Confrontaven amb el carrer de Triana (RP6, 8223-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1903, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Francisca Reinés Bosch, per preu de 489 pessetes amb 33 cèntims, el trast nombre 43, de 188,27 m². Confrontava amb el carrer de Monserrat (RP6, 8216-terme, 1a).


El 30 de desembre de 1903, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a María Martorell Bonet —casada amb Sebastián Llabrés Suau—, per preu de 793 pessetes amb 67 cèntims, el trast nombre 103 i part dels nombres 102 i 104, de 240 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera (RP6, 8218-terme, 1a).


El 25 de gener de 1904, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Micaela Castell Raxech —casada amb Baltasar Salvá Borel—, per preu de 3.263 pessetes amb 33 cèntims, els trasts nombres 117-122, de 880 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya i els carrers de Contestí i Triana (RP6, 8230-terme, 1a).


El 25 de gener de 1904, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Juan Juliá Fiolet, per preu de 476 pessetes amb 67 cèntims, el trast nombre 93, de 160 m². Confrontava amb el carrer de Triana (RP6, 8238-terme, 1a).


El primer de març de 1904, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al pilot José Jofre Palmer —casat amb Jerónima Berga Oliver—, per preu de 1.876 pessetes amb 40 cèntims, els trasts nombres 66-69 i 96-98 i part dels nombres 70 i 95, de 1.201 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i els carrers de Triana i Mazagán (RP6, 8256-terme, 1a).


El 26 de setembre de 1904, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Juan Pons Nicolau, per preu de 2.000 pessetes, el trast nombre 14 i part del nombre 13, de 325,97 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya i el carrer de Portugal (RP6, 8379-terme, 1a).


El 7 d’abril de 1906, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren als cònjuges Miguel Tomás Garcías i Magdalena Serra Pou, per preu de 466 pessetes amb 66 cèntims, el trast nombre 16, de 160 m². Confrontava amb el camí de la Barrera (RP6, 8636-terme, 1a).


El 7 d’abril de 1906, davant el notari Juan Palou Coll, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al llauner Jaime Oliver Pericás, per preu de 2.330 pessetes amb 94 cèntims, els trasts nombres 38, 41, 42, 60 i 61 i part del nombre 39, de 844,47 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i els carrers de Mazagán i Monserrat (RP6, 8649-terme, 1a).


El 20 d’agost de 1906, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Francisca Ramis Campaner —casada amb Jaime Serret Font—, per preu de 1.098 pessetes, el trast nombre 136 i part del nombre 135, de 296,1 m². Confrontaven amb el carrer de Contestí (RP6, 8710-terme, 1a).


El 4 d’octubre de 1906, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Catalina Font Maimó, per preu de 1.000 pessetes, el trast nombre 156 i part del nombre 157, de 422 m². Confrontaven amb els carrers de Contestí i Burguñy (RP6, 8730-terme, 1a).


El 19 d’octubre de 1906, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Francisca Salas Vich, per preu de 1.500 pessetes, els trasts nombres 113, 114, 125 i 126 i part dels nombres 115 i 124, de 670 m². Confrontaven amb els carrers de Contestí i Triana (RP6, 8738-terme, 1a).


El 3 de desembre de 1906, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al ferrer Juan Amer O’Donnell, per preu de 1.065 pessetes, el trast nombre 101 i part del nombre 102, de 213 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera (RP6, 8841-terme, 1a).


El 28 de novembre de 1908, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Catalina Capllonch Torres, per preu de 875 pessetes, part dels trasts nombres 138 i 139, de 175 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer de Contestí (RP6, 9212-terme, 1a).


El 10 d’abril de 1909, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Vicente Bonet Tur, per preu de 600 pessetes, el trast nombre 137 i part dels nombres 138 i 139, de 270 m². Confrontaven amb el carrer de Contestí (RP6, 9285-terme, 1a).


El 21 de maig de 1910, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Bartolomé Moll Berga, per preu de 544 pessetes, els trasts nombres 123 i 124 i part dels nombres 115 i 116, de 544,6 m². Confrontaven amb els carrers de Contestí i Triana (RP6, 9503-terme, 1a).


El 8 d’abril de 1911, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Francisca Benestar Dols —casada amb Sebastián Riera Reinés—, per preu de 640 pessetes, el trast nombre 100 i part del nombre 101, de 192 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera (RP6, 9626-terme, 1a).


El 29 d’agost de 1914, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren al comerciant Vicente Bonet Tur, per preu de 564 pessetes amb 33 cèntims, una porció de 216,64 m² que confrontava amb el camí de Son Rapinya (RP6, 10236-terme, 1a).


El 5 de setembre de 1914, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Ana Roca Llabrés, per preu de 1.410 pessetes amb 53 cèntims, una porció de 487,21 m² que confrontava amb el camí de la Barrera i el carrer de Monserrat (RP6, 10243-terme, 1a).


El 7 d’abril de 1916, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Miguel Aguiló Aguiló, per preu de 2.588 pessetes amb 1 cèntim, una porció de 698 m² que confrontava amb el camí de la Barrera i el carrer de Contestí (RP6, 10505-terme, 1a).


El 28 d’agost de 1917, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Inés Rebassa Coll —casada amb el jornaler Pedro López Pons—, per preu de 574 pessetes amb 20 cèntims, els trasts nombres 92 i 93, de 196,9 m². Confrontaven amb els carrers del Centro o Central i Triana (RP6, 10717-terme, 1a).


El 15 de març de 1918, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Francisca Pons Mayol, per preu de 466 pessetes amb 66 cèntims, els trasts nombres 16 i 17, de 160 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer de Portugal (RP6, 10801-terme, 1a).


L’11 de setembre de 1920, davant el notari Mateo Jaume Servera, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Juan Servera Guasp, per preu de 1.236 pessetes, els trasts nombres 104 i 106 i part dels nombres 105 i 134, de 360 m². Confrontaven amb els carrers de Contestí i Triana (RP6, 11302-terme, 1a).


El 30 de gener de 1922, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Josefa Palmer Pujol, per preu de 700 pessetes, el trast nombre 59 i la meitat del nombre 60, de 240 m². Confrontaven amb el carrer de Mazagán (RP6, 11658-terme, 1a).


El 12 de juny de 1922, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a l’apotecari Jaime Tugores Martorell, per preu de 220 pessetes amb 62 cèntims, part del trast nombre 193, de 176,5 m². Confrontava amb els carrers de Puigredón i Contestí (RP6, 11794-terme, 1a).


El 18 de gener de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Gabriel Siquier Verd, per preu de 2.500 pessetes, el trast nombre 47, de 579,79 m². Confrontava amb els carrers de Mazagán i Monserrat (RP6, 12001-terme, 1a).


El 8 de febrer de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Teresa Oliver García, per preu de 1.554 pessetes, el trast nombre 145 i part del nombre 144, de 259 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer de Puigredón (RP6, 12059-terme, 1a).


El 20 de juny de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Juana Vadell Prats i a Fausto Fiol Barceló, per preu de 1.352 pessetes amb 21 cèntims, els trasts nombres 8-11, de 463,64 m². Confrontaven amb els camins de Son Rapinya i de la Barrera i el carrer d’Alsina (RP6, 12143-terme, 1a).


El 13 d’agost de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren una porció de 105,7 m², per preu de 314 pessetes amb 88 cèntims, a la Congregación Diocesana de Hijas de la Misericordia Terciarias Franciscanas, que l’adquirí representada per la superiora general, sor Micaela Ripoll Martí, en el segle Antonia. Confrontava amb el carrer de Triana (RP6, 12198-terme, 1a).


El 22 de desembre de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a l’apotecari Jaime Tugores Martorell, per preu de 220 pessetes amb 62 cèntims, la part restant del trast nombre 163, de 176,5 m². Confrontava amb els carrers de Puigredón i Contestí (RP6, 12298-terme, 1a).


L’11 de juliol de 1924, davant el notari Juan Bauzá Clar, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Ana Pons Mayol, per preu de 1.000 pessetes, els trasts nombres 46 i 56-58 i part del nombre 45, de 683,5 m². Confrontaven amb els carrers de Mazagán i Monserrat (RP6, 12459-terme, 1a).


El 14 de juny de 1928, davant el notari José Fernández del Busto, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a l’Església Catòlica —representada pel vicari general del bisbat, Jaime Homar Reynés—, per preu de 3.000 pessetes, el ple domini d’una porció de 1.560 m² per a edificar-hi un temple parroquial. Confrontava amb els carrers de Puigredón i Contestí (RP6, 13678-terme, 1a).


El 18 de febrer de 1930, davant el notari Asterio Unzué Undiano, els germans Monserrate, Damián i José Tous Santandreu vengueren a Manuel Bauzá Cantallops, per preu de 975 pessetes, una porció de 227 m² que confrontava amb el carrer de Mazagán (RP6, 14135-terme, 1a).


El 31 d’octubre de 1931, davant el notari Juan Alemany Valent, els germans Damián i José Tous Santandreu vengueren a María Martorell Bonet, per preu de 1.205 pessetes amb 20 cèntims, una porció de 325 m² que confrontava amb el carrer de Monserrat (RP6, 16085-terme, 1a).


El 24 de novembre de 1931, davant el notari Juan Alemany Valent, els germans Damián i José Tous Santandreu vengueren a Miguel Martorell Bonet, per preu de 150 pessetes, una porció de 240 m² que confrontava amb els carrers del Centro o Central i Mazagán (RP6, 16078-terme, 1a).


El 27 d’agost de 1932, davant el notari Juan Alemany Valent, els germans Damián i José Tous Santandreu vengueren al comerciant Antonio Enríquez Rodríguez, per preu de 600 pessetes, una porció de 400 m² que confrontava amb els carrers de Puigredón i Contestí (RP6, 16077-terme, 1a).


El 14 de gener de 1933, davant el notari Juan Alemany Valent, els germans Damián i José Tous Santandreu vengueren a José Escudero Oliver, per preu de 600 pessetes, una porció de 426 m² que confrontava amb els carrers de Puigredón i Contestí (RP6, 16084-terme, 1a).


El 3 de març de 1933, davant el notari Juan Alemany Valent, els germans Damián i José Tous Santandreu vengueren a Bernardo Cardell Fullana, per preu de 500 pessetes, una porció de 346,5 m² que confrontava amb els carrers de Mazagán, Triana i Burguñy (RP6, 16097-terme, 1a).


El 24 de juliol de 1939, davant el notari Juan Alemany Valent, els germans Damián i José Tous Santandreu vengueren als cònjuges Pedro Bernat Bosch —comerciant— i Dolores Amengual Lucena, per preu de 1.700 pessetes, el ple domini del romanent de la propietat, de 749,4 m², que confrontava amb els carrers de Puigredón i Contestí (RP6, 2644-terme, 8a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s