La Punta / Bestard Llull

Procés de parcel·lació dels germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull

En els contractes de compravenda, els venedors es reservaven el domini directe i el dret de lluïsme al 3% en cada traspàs.


El 5 de desembre de 1906, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren als cònjuges José Arbona Lucich —sabater— i Francisca Frontera Castañer un trast de 544,32 m² amb façana al carrer de Juan Crespí (RP6, 8776-terme, 1a).


El 5 de desembre de 1906, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren al prevere Manuel March Reinés, per preu de 1.040 pessetes, el trast lletra A, de 232 m², amb façana al camí de Son Rapinya (RP6, 8777-terme, 1a).


El 13 de juliol de 1907, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Jaime Arbona Frontera —veïnat de Puerto Rico—, per preu de 4.500 pessetes, els trasts nombres 39-59, de 4.265 m². Confrontaven amb el camí de Son Rapinya. Arbona vengué tots els solars entre 1938-48 (RP6, 8923-terme, 1a).


L’11 de juliol de 1908, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Catalina Horrach Pons, per preu de 1.000 pessetes, els trasts nombres 1-3, de 494,18 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer de Puigredón —ara Miquel Porcel (RP6, 9126-terme, 1a).


El 31 d’octubre de 1908, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren al canonge penitencier Mateo Garau Estrany, per preu de 1.000 pessetes, una part del trast nombre 27, de 99,27 m². Confrontava amb el carrer d’Oliver (RP6, 9179-terme, 1a).


El 31 d’octubre de 1908, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren al jornaler Pedro Florit Capó, per preu de 700 pessetes, una part del trast nombre 26, de 44 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 9180-terme, 1a).


El 12 de novembre de 1908, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Gabriel Vidal Ros, per preu de 700 pessetes, els trasts nombres 4 i 17, de 328 m². Confrontaven amb el carrer de Puigredón (RP6, 9204-terme, 1a).


El primer de febrer de 1909, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Gabriel Torres Rosselló, per preu de 1.000 pessetes, el trast nombre 65, de 186,25 m². Confrontava amb el camí de la Barrera i el carrer de Morlá (RP6, 9254-terme, 1a).


El 27 de febrer de 1909, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Gabriel Vidal Ros, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 16, de 165 m². Confrontava amb el carrer d’Oliver —després Montpeller— (RP6, 9263-terme, 1a).


El 26 d’abril de 1909, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Martín Tortella Capó, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 15, de 181 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 9305-terme, 1a).


El 14 d’agost de 1909, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren als cònjuges Mateo Morey Salas i Bárbara Ferragut Vanrell —jornalers—, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 5. Confrontava amb el carrer de Puigredón (RP6, 9372-terme, 1a).


El 16 d’agost de 1909, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Antonia Albertí Colom, per preu de 700 pessetes, part dels trasts nombres 26 i 37, de 288 m². Confrontaven amb el carrer d’Oliver (RP6, 9373-terme, 1a).


El 17 de juny de 1910 o 1911, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Jaime Pou Ginard, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 11, de 161 m² (RP6, 9668-terme, 1a).


El 6 d’abril de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Antonia Coll Mir, per preu de 500 pessetes, els trasts nombres 13 i 14, de 348 m². Confrontaven amb el camí de la Barrera i el carrer d’Oliver (RP6, 9835-terme, 1a).


El 17 d’agost de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Jaime Pou Ginard, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 24, de 161 m² (RP6, 9887-terme, 1a).


El 21 de setembre de 1912, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Jaime Gilet Homs, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 12, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Puigredón (RP6, 9898-terme, 1a).


El 23 d’agost de 1913, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Antonia Amengual Cortés, per preu de 700 pessetes, el trast nombre 38 i part del nombre 37, de 286 m². Confrontaven amb el carrer de Perpiñá —després Villalonga— (RP6, 10091-terme, 1a).


El 8 de novembre de 1913, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Antonio Puig Bauzá, per preu de 350 pessetes, el trast nombre 7, de 165 m². Confrontava amb el carrer de Puigredón (RP6, 10132-terme, 1a).


El 6 de maig de 1914, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Gabriel Vidal Ros, per preu de 350 pessetes, el trast nombre 6, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Puigredón (RP6, 10190-terme, 1a).


El 27 d’agost de 1914, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Gabriel Cañellas Ripoll, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 19, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 10242-terme, 1a).


El 4 de novembre de 1916, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Rafael Vives Guiscafré, per preu de 350 pessetes, el trast nombre 8, de 165 m². Confrontava amb el carrer de Puigredón (RP6, 10596-terme, 1a).


L’11 de juny de 1917, davant el notari José Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren als cònjuges Mateo Valls Aguiló i María Bagur Ferragut, per preu de 350 pessetes, el trast nombre 20, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 10693-terme, 1a).


El 12 de gener de 1918, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Francisco Torres Mateu, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 23, de 151,32 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 10765-terme, 1a).


El 4 de gener de 1919, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Jaime Gilet Homs, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 25, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Cabrit y Bassa (RP6, 10904-terme, 1a).


El 27 de març de 1920, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Margarita Campins Crespí —casada amb Antonio Marcé Mir—, per preu de 200 pessetes, el trast nombre 9, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Puigredón (RP6, 11144-terme, 1a).


El 7 de juny de 1924, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Antonia Florit Capó, per preu de 2.000 pessetes, una porció de 478,97 m² que confrontava amb els carrers de Colubi i Mompeller (RP6, 12452-terme, 1a).


El 20 de setembre de 1924, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren als cònjuges Federico Klever Kleine —comerciant— i Paulina Castillo Villalonga, per preu de 400 pessetes, el trast nombre 22, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 12571-terme, 1a).


El 31 de desembre de 1926, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Juana Juan Suñer, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 25, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 13279-terme, 1a).


El 13 de març de 1929, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Melchor Pascual Frau, per preu de 500 pessetes, el trast nombre 10, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Puigredón (RP6, 13908-terme, 1a).


El primer d’agost de 1931, davant el notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull vengueren a Francisca Vives Salvá —casada amb Gabriel Prats Obrador—, per preu de 200 pessetes, el trast nombre 21, de 161 m². Confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 14609-terme, 1a).


Amb escriptura de primer de juliol de 1922 autoritzada pel notari Pedro Alcover Maspons, els germans Miguel, Gaspar i Bartolomé Bestard Llull i Miguel Verger Porcel agruparen sota una mateixa finca registral una porció de 1.190 m² procedent de la part dels germans Bestard Llull i una porció de 652 m² procedent de la part de Miguel Bestard Llull i Miguel Verger Porcel. La propietat resultant consistia en l’íntegra illeta delimitada pels carrers de Juan Crespí, Colubi, Mompeller i Hierro, ocupava una superfície de 1.842 m² i comprenia vuit trasts. No hi havia pactes ni condicions en els contractes de compravenda (RP6, 11863-terme, 1a).

El primer de juliol de 1922, davant el notari Pedro Alcover Maspons, vengueren a Francisco Quiles Ortiz, per preu de 500 pessetes, un trast de 200 m² que confrontava amb el carrer de Juan Crespí (RP6, 11864-terme, 1a).

El primer de juliol de 1922, davant el notari Pedro Alcover Maspons, vengueren al militar Cristóbal Carrió Esteva, per preu de 500 pessetes, un trast de 200 m² que confrontava amb els carrers de Juan Crespí i Colubi (RP6, 11882-terme, 1a).

El 30 de setembre de 1922, davant el notari Pedro Alcover Maspons, vengueren al contractista d’obres Guillermo Cladera Salom, per preu de 500 pessetes, un trast de 202,5 m² que confrontava amb els carrers de Juan Crespí i Hierro (RP6, 11967-terme, 1a).

El 7 d’octubre de 1922, davant el notari Pedro Alcover Maspons, vengueren als cònjuges Pedro Mandilego Casasnovas i Cristina Sampol Soler, per preu de 500 pessetes, un trast de 200 m² que confrontava amb el carrer de Colubi (RP6, 11968-terme, 1a).

El 17 de febrer de 1923, davant el notari Pedro Alcover Maspons, vengueren a Juan Antonio Alarcón Victoria, per preu de 450 pessetes, un trast de 190 m² que confrontava amb el carrer de Juan Crespí (RP6, 12025-terme, 1a).

El 14 d’abril de 1923, davant el notari Pedro Alcover Maspons, vengueren als cònjuges Juan Bestard Barceló i María Francisco Jover, per preu de 500 pessetes, un trast de 244 m² que confrontava amb els carrers del Hierro i Mompeller (RP6, 12065-terme, 1a).

El 17 de novembre de 1923, davant el notari Juan Bauzá Clar, vengueren a Buenaventura Pujol Aguiló (†28-4-1943) i María Marí Marí, per preu de 2.167 pessetes amb 50 cèntims, un trast de 255 m² que confrontava amb el carrer de Mompeller (RP6, 12260-terme, 1a).

El 3 d’octubre de 1930, davant el notari Pedro Alcover Maspons, vengueren a Magdalena Simó Morey —casada amb Emilio Morales Cirer—, per preu de 850 pessetes, un trast de 350,5 m² que confrontava amb els carrers de Mompeller i Colubi (RP6, 11863-terme, 3a).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s