Contracte d’arres entre Miquel Fe i Francina Ferrer i el col·legi de Sant Martí

Miquel Fe, doctor en medicina, i la seva esposa, Francina Ferrer, es comprometen a vendre al col·legi de Sant Martí unes cases que tenen a la parròquia de Santa Creu, on els jesuïtes pretenen edificar la nova seu del col·legi. A canvi, els religiosos assumiran la redempció d’uns censos que pesen sobre els rafals de Son Vic o Son Batle i de Son Palerm i Son Palermet —Can Tàpera—, propietat del matrimoni.

Die XV mensis februarii anno a Natt.te Dni. MDCCXXIII

In Dei nomine, ett. Nosaltres, Miquel Fee, doctor en medisina, y Francina Ferrer, cònjuges, de la pnt. ciutat de Mallorca. Sabent y attanent los pares del col·legi de Sant Martí de la present ciutat desitjen transladar o mudar dit col·legi des de al carrer antigament dit de Bonayre y are de Sant Martí situat dins las parròquias de S.ta Creu y Sant Jaume ha hont al pnt. se trobe construït y edificat, al carrer de Sant Feliu dins la matexa parròquia de S.ta Creu, per cuyo edifici necessiten de algunas cases y entre ellas unas de mi, dita Francina Ferrer, que posseyhesc com hereva y universal successora del doctor en medicina Gerònim Ferrer, mon pare, mediant son testament que ordenà en poder de Ramon Morey, nott., als 24 fabrer 1685. En cuyo presupòsit havem tractat entre de nosaltres de que jo, dita Francina Ferrer, vene a V. Reverència pare Juan Baptista Pujals, de la Compañia de Jesús, rector de dit col·legi, las ditas casas; y axí mateix tractat del preu, que ha de ser per 784 Ls ultra 8 s cens allodials al s.r bisba de Barcelona, señor directe y alouer, y 4 Ls cens a què estan obligadas al noble señor don Francesch de Vilallonga y Mir, del hàbit de Sant Tiago. Però per quant de prompta no pot executar-se dita venda, axí per no tenir encare V. R.a el permís de se Magestat, que Déu g.de, ni del dit Il·l.m y R.m s.r bisba de Barcelona; per ço jo, dita Francina Ferrer, promet a V. R.a que obtesos dits permisos vendré y alianaré a favor de V. R.cia las ditas casas per dit preu de 784 Ls ultra dits censals a què estan obligadas, volent tinga este acta força de arras y que en virtud de ell me pugue compel·lir a dita venda. Y per estar aquellas junctament ab la damés heretat de dit quòndam mon pare subjectas a fideïcomís que ab dit son tes.t ordenà a favor de mos descendents, no obstant jo, dita Ferrer, tinga molts drets sobre la dita heretat, com són llegíttima y quarta, lo dot y drets dotals aportà la señora Juana Noguera, ma mare, al dit mon pare, de qui jo som també universal y única successora, y molts pagaments feu la dita ma mare después lo òbit del dit mon pare com hereva usufructuària del mateix, com són la obra pia y altres que devia a diffarents personas.

Sabent més havant y attanent que en lo devanidor, posant-se en execusió dit contracta de venda, poria ser que algú de mos descendents pretinguessen e attentassen moure algun litigi a dit col·legi y inquietassen los pares del mateix ab motiu de dit fideïcomís, encare que consideram los tals motius ser de poca subcistènsia. Però per seguretat y quietut del dit col·legi y los pares del mateix, havem resolt entre de nosaltres que de dit preu o de la major part de ell se quiten cens. tenim obligació fer nosaltres, dits cònjuges, per los rafals Son Vic o Son Bal·la, propi de mi, dita Ferrer, y Son Palerm y Son Palermet, propis de mi, dit D.or Fee, que estan visins, dins lo terma de la pnt. ciutat, passat lo castell de Bellver, dins la cavalleria dita de Son Vich. Y per dit effecta, cedir al pare rector de dit col·legi el ius luendi y subintrànsia en el mateix lloch y grau de los censalers y obtenir cessió de los matexos. Y per quant V. R.cia, dit p. rector de Sant Martí, vol tenir executadas ditas luïtions para el temps que se obtindran ditas licènsias de se Mag.d y del Il·l.m señor bisba de Barcelona a fi de poder desde luego que sian obtesas celebrar el dit contracte de venda.

Per ço, nosaltres, dits cònjuges, doctor Fee y Francina Ferrer, de grat, ett., ab lo present acte, ett., cedim a V. R.cia pare Juan Baptista Pujals, de la Compañia de Jesús, rector de dit col·legi de Sant Martí, encare q.e absent, ett., el ius luendi y li donam subintrància en el mateix lloch y grau que tenen los creditors infrascrits sobre nostros béns, ço és, el benefici que posseyhex lo R.d Gregori Llorens, p.re, en la parròquia de Sancta Creu devuyt lliuras cens de nombre de 60 Ls que jo, dita Ferrer, tinch obligació fer-li tots añys als 5 abril al for de 5 per 100 per lo dit rafal Son Bal·la, tingut sots alou del egrègio s.r conde de Ayamans a mercè de lluïsma, y vint-y-una lliura cens que jo, dit doctor Fee, tinch obligació fer a las almoynas de la Seu als 29 setembre per los rafals Son Palerm y Son Palermet, visins de dit prèdio Son Bal·la. Y promatem pagar-li o compensar ab lo preu de ditas casas tot lo que expendirà y pagarà per effectuar ditas quitacions. Volent jo, dita Ferrer, tenir tots mos drets salvos para recuperar de los béns de V. M.d, dit señor mon marit, tot lo que se pagarà per la quitació de las ditas 21 Ls cens del preu de las demunt ditas cases, en conseqüènsia de lo qual jo, dit doctor Fee, dona a V. M.d dita s.ra me muller la matexa subintrànsia y drets que tenen dits creditors censalistas.

Promi habere rattum, ett., sub obli bonorum, ett.

Actum in pnti. civitate, ett. Large, ett.

Testes, ett., in quorum presentia firmarunt dicti conjuges sunt Michael Fee, clericus beneficiatus in parrochiali ecc.a Sancte Crucis, dictorum conjugum filius, et Antonius Pelat, lini textor Major.m.


Notari: Joan Sales
Data: 15-2-1723
Signatura: ARM, Not. S-193, f. 117v-118v

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s